oferty pracy informacje dla bezrobotnych informacje dla pracodawców
   
pomniejsz powiększ
niedowidzacy
   Menu Główne
   
   Dla bezrobotnych
   Dla pracodawców
   Linki

BIP - PUP Gostynin
Centralna Baza Ofert Pracy
EFS
roEFS
EURES
kraz
rejestr instytucji szkoleniowych kwalifikacje rejestracja akademia

powrót do strony głównej drukuj

2017-05-29 09:20:46

INFORMACJA O DZIAŁANIACH OŚRODKA WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ MAZOWSZA PŁOCKIEGO


 

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Mazowsza Płockiego „OWES Mazowsza Płockiego” prowadzony jest
w partnerstwie trzech organizacji:

 1. Stowarzyszenie Centrum Innowacji Społeczeństwa Informacyjnego - Lider
 2. Stowarzyszenie Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL - Partner
 3. Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Janusza Korczaka w Warszawie - Partner.

OWES Mazowsza Płockiego prowadzi działalność na podstawie przyznanej przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej akredytacji „AKSES”. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej IX. Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.3 Rozwój ekonomii społecznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego.

 

 

 

więcej

Data utworzenia: 2017-05-29 09:13:23powrót do strony głównej drukuj

2017-05-29 09:04:55

Zaproszenie na szkolenia


logo OWS

 

Z A P R O S Z E N I E  NA  S Z K O L E N I A

dla organizacji pozarządowych  nie prowadzących działalności gospodarczej

organizowane w ramach Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej

Mazowsza Płockiego w 2017 roku.

 

godziny szkolenia: 9:00 - 15:45

grupa szkoleniowa: 20 osób

 

08.06.2017 r. - Aspekty prawne prowadzenia działalności w NGO

- miejsce: Centrum ds. Organizacji Pozarządowych Płock ul. Misjonarska 22

 

27.07.2017 r. - Wolontariat w organizacji

- miejsce: Centrum ds. Organizacji Pozarządowych Płock ul. Misjonarska 22

 

28.07.2017 r. - Zewnętrzne źródła finansowania organizacji pozarządowych

- miejsce: Centrum ds. Organizacji Pozarządowych Płock ul. Misjonarska 22

 

28.09.2017 r. - Klauzule społeczne oraz zlecanie zadań przez JST dla PES

- miejsce: Centrum ds. Organizacji Pozarządowych Płock ul. Misjonarska 22

 

21.10.2017 r. - Budowanie wizerunku organizacji

- miejsce: ECG Centrum Językowo Szkoleniowe Płock Al. Kilińskiego 12A

 

18.11.2017 r. - Oferta realizacji zadań publicznych

- miejsce: ECG Centrum Językowo Szkoleniowe Płock Al. Kilińskiego 12A

 

09.12.2017 r. - Sprawozdawczość merytoryczna i finansowa organizacji

- miejsce: ECG Centrum Językowo Szkoleniowe Płock Al. Kilińskiego 12A

 

Oferta szkoleniowa skierowana jest do organizacji pozarządowych nie prowadzących działalności gospodarczej z terenu miasta Płocka, powiatu płockiego, powiatu gostynińskiego, powiatu sierpeckiego.

www.owes.eu

Informacja pod numerem  - 604318961

Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres mailowy: marzena.paprocka@plock.eu

 

 logo Mazowsze OWS

                                                                                               

Data utworzenia: 2017-05-29 08:58:05powrót do strony głównej drukuj

2017-05-26 14:42:06

Informacja dla osób niepełnosprawnych zainteresowanych ubieganiem się o środki z PFRON na podjęcie działalności gospodarczej


Powiatowy Urząd Pracy w Gostyninie informuje, iż w terminie 29.05.2017r. do 12.06.2017r. ogłasza nabór wniosków w ramach Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej dla 2 osób, niepełnosprawnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gostyninie jako bezrobotne lub poszukujące pracy niepozostające w zatrudnieniu, na podjęcie działalności gospodarczej. Kwota środków, o które można się ubiegać to 19 500 zł dla 1 osoby.

      Wniosek wraz z załącznikami można pobrać osobiście w siedzibie Urzędu pok. 23 II piętro lub z naszej strony internetowej www.pup-gostynin.pl w zakładce: Środki PFRON na podjęcie działalności gospodarczej.

Data utworzenia: 2017-05-26 14:42:06powrót do strony głównej drukuj

2017-05-26 08:29:17

Informacja dla Pracodawców zainteresowanych kształceniem ustawicznym w ramach środków KFS


 

 
          

            Powiatowy Urząd Pracy w Gostyninie informuje, iż w terminie od 01.06.2017r. do 07.06.2017r. będzie prowadzony nabór wniosków Pracodawców zainteresowanych uzyskaniem środków na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego własnego oraz swoich pracowników ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego według poniższych priorytetów:

1) Wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego w sektorach: przetwórstwo przemysłowe (Polska Klasyfikacja Działalności - PKD sekcja C), transport i gospodarka magazynowa (sekcja H) oraz opieka zdrowotna i pomoc społeczna (sekcja Q);

2) Wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych*;

3) Wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej.

(*) Zawody deficytowe według badania „Prognozowane zapotrzebowanie na zawody deficytowe w 2017 roku” - źródło https://barometrzawodow.pl/:

- w powiecie gostynińskim – blacharze i lakiernicy samochodowi, inżynierowie elektrycy i energetycy, kierowcy samochodów ciężarowych i ciągników siodłowych, kucharze, lakiernicy, operatorzy i mechanicy sprzętu do robót ziemnych, operatorzy obrabiarek skrawających, posadzkarze, pracownicy poligraficzni, spawacze, ślusarze.

- w województwie mazowieckim – fryzjerzy, kierowcy autobusów, kierowcy samochodów ciężarowych i ciągników siodłowych, kucharze, pielęgniarki i położne, spawacze.

Przy rozpatrywaniu wniosku starosta uwzględnia:

1) zgodność dofinansowywanych działań z ustalonymi priorytetami wydatkowania środków KFS na dany rok;

2) zgodność kompetencji nabywanych przez uczestników kształcenia ustawicznego z potrzebami lokalnego lub regionalnego rynku pracy;

3) koszty usługi kształcenia ustawicznego wskazanej do sfinansowania ze środków KFS w porównaniu z kosztami podobnych usług dostępnych na rynku;

4) posiadanie przez realizatora usługi kształcenia ustawicznego finansowanej ze środków KFS certyfikatów jakości oferowanych usług kształcenia ustawicznego;

5) w przypadku kursów – posiadanie przez realizatora usługi kształcenia ustawicznego dokumentu, na podstawie którego prowadzi on pozaszkolne formy kształcenia ustawicznego;

6) plany dotyczące dalszego zatrudnienia osób, które będą objęte kształceniem ustawicznym finansowanym ze środków KFS;

7) możliwość sfinansowania ze środków KFS działań określonych we wniosku, z uwzględnieniem limitów, o których mowa w art. 109 ust. 2k i 2m ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

 

Dodatkowe kryteria, które będą brane pod uwagę przy ocenie wniosków:

 • wielkość przedsiębiorstwa,
 • korzystanie ze środków KFS w 2016r.,
 • posiadanie przez realizatora usługi kształcenia wpisu do Rejestru Instytucji Szkoleniowych lub/i do Rejestru Usług Rozwojowych.

Druki Wniosku o uzyskanie środków na finansowanie kosztów kształcenia ustawicznego wraz z wymaganymi załącznikami można pobrać w siedzibie Urzędu - pok. 12 - I piętro lub ze strony PUP w Gostyninie www.pup-gostynin.pl z zakładki Krajowy Fundusz Szkoleniowy.

Nabór będzie powtarzany do wyczerpania ustalonego limitu środków.

 

 

Data utworzenia: 2017-05-25 12:01:36powrót do strony głównej drukuj

2017-05-23 13:13:56

Zaproszenie do składania ofert na organizację i przeprowadzenie w 2017 roku szkolenia na podstawie trójstronnej umowy szkoleniowej w zakresie „Prawo jazdy kat. C+E wraz kwalifikacją wstępną przyspieszoną"


 

Zaproszenie do składania ofert

 

           Powiatowy Urząd Pracy w Gostyninie zaprasza do składania ofert na organizację i przeprowadzenie w 2017 roku szkolenia na podstawie trójstronnej umowy szkoleniowej zawieranej pomiędzy starostą, pracodawcą i instytucją szkoleniową w zakresie „Prawo jazdy kat. C+E wraz z kwalifikacją wstępną przyspieszoną”.

Szkolenia organizowane w ramach trójstronnej umowy szkoleniowej są odpowiedzią na wniosek pracodawcy o zamówienie szkolenia dla osoby bezrobotnej, dlatego liczby uczestników w ciągu roku PUP w Gostyninie nie jest w stanie przewidzieć. W przypadku zainteresowania Pana firmy zorganizowaniem szkolenia zwracam się z prośbą o przesłanie do dnia 02.06.2017 r. na adres Powiatowego Urzędu Pracy w Gostyninie ul. Płocka 66/68 09-500 Gostynin wypełnionego formularza ofertowego (wraz z załącznikami), który można pobrać ze strony PUP w Gostyninie z zakładki szkolenia – rok 2017 – Informacja dla instytucji szkolących z dopiskiem „oferta na przeprowadzenie szkoleń w ramach trójstronnej umowy szkoleniowej w zakresie „prawa jazdy kat. C+E wraz z kwalifikacją wstępną przyspieszoną - nie otwierać”.

 

 

więcej

 

 

Data utworzenia: 2017-05-23 12:31:43powrót do strony głównej drukuj

2017-05-18 13:35:40

Powiatowy Urząd Pracy w Gostyninie informuje, że nadal posiada środki i prowadzi nabór wniosków pracodawców na organizację szkoleń dla bezrobotnych na podstawie trójstronnej umowy szkoleniowej w ramach POWER


 

 

             Powiatowy Urząd Pracy w Gostyninie informuje, że nadal posiada środki i prowadzi nabór wniosków pracodawców na organizację szkoleń dla bezrobotnych na podstawie trójstronnej umowy szkoleniowej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Uczestnikami projektu mogą być osoby młode do 30 roku życia bez pracy, zarejestrowane w PUP jako bezrobotne (należące do II profilu pomocy) które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET) zgodnie z definicją osoby z kategorii NEET przyjętą w Programie Operacyjnym PO WER 2014-2020.

Osoby z kategorii NEET- to osoby młode, które spełniają łącznie trzy następujące warunki:

 • nie pracują,
 • nie kształcą się (tj. nie uczestniczą w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym),
 • nie szkolą się (tj. nie uczestniczą w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy. W procesie oceny czy dana osoba się nie szkoli, a co za tym idzie kwalifikuje się do kategorii NEET, będzie badane czy brała ona udział w tego typu formie aktywizacji, finansowanej ze środków publicznych w okresie ostatnich 4 tygodni).

Wsparcie dla osób młodych będzie udzielane zgodnie za standardami określonymi w Planie realizacji Gwarancji dla młodzieży w Polsce tzn. w ciągu 4 miesięcy zostanie zapewniona wysokiej jakości oferta zatrudnienia, dalszego kształcenia, przyuczenia do zawodu lub stażu dla grup:

 • osoby do 25 r.ż. – 4 miesiące liczone od dnia rejestracji w urzędzie,
 • osoby powyżej 25 r.ż. – 4 miesiące liczone są od dnia przystąpienia do projektu.

Szczegółowe informacje oraz wniosek  wraz z wymaganymi załącznikami i formularzem informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis można pobrać osobiście w siedzibie Urzędu, pok. 12 I piętro lub ze strony internetowej www.pup-gostynin.pl w zakładce: Trójstronne Umowy Szkoleniowe.

 

 

Data utworzenia: 2017-05-18 13:15:53