oferty pracy informacje dla bezrobotnych informacje dla pracodawców
   
pomniejsz powiększ
niedowidzacy
   Menu Główne
   
   Dla bezrobotnych
   Dla pracodawców
   Linki

BIP - PUP Gostynin
Centralna Baza Ofert Pracy
EFS
roEFS
EURES
kraz
rejestr instytucji szkoleniowych kwalifikacje rejestracja akademia

powrót do strony głównej drukuj

2017-05-05 13:26:49

Informacja dla bezrobotnych zainteresowanych dofinansowaniem działalności gospodarczej w ramach PO WER


 

 

          Powiatowy Urząd Pracy w Gostyninie informuje, iż w terminie od 08.05.2017r. do 19.05.2017r. ogłasza II nabór wniosków o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej „dotacji” w kwocie 20 000 PLN wyłącznie dla 27 osób bezrobotnych (15 kobiet i 12 mężczyzn) w ramach projektu pozakonkursowego: „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie gostynińskim (II)” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Oś Priorytetowa I, Działanie 1.1, Poddziałanie 1.1.1. Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER).

Uczestnikami projektu mogą być osoby młode do 30 roku życia bez pracy, zarejestrowane w PUP jako bezrobotne (należące do II profilu pomocy), które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET) zgodnie z definicją osoby z kategorii NEET przyjętą w Programie Operacyjnym     PO WER 2014-2020.

Osoby z kategorii NEET- to osoby młode, które spełniają łącznie trzy następujące warunki:

 • nie pracują
 • nie kształcą się (tj. nie uczestniczą w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym),
 • nie szkolą się (tj. nie uczestniczą w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy. W procesie oceny czy dana osoba się nie szkoli, a co za tym idzie kwalifikuje się do kategorii NEET, będzie badane czy brała ona udział w tego typu formie aktywizacji, finansowanej ze środków publicznych w okresie ostatnich 4 tygodni),

Wsparcie dla osób młodych będzie udzielane zgodnie za standardami określonymi w Planie realizacji Gwarancji dla młodzieży w Polsce tzn. w ciągu 4 miesięcy zostanie zapewniona wysokiej jakości oferta zatrudnienia, dalszego kształcenia, przyuczenia do zawodu lub stażu dla grup:

 • osoby do 25 r.ż. - 4 miesiące liczone od dnia rejestracji w urzędzie,
 • osoby powyżej 25 r.ż. – 4 miesiące liczone są od dnia przystąpienia do projektu.

Szczegółowe informacje oraz druk wniosku wraz z formularzem informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis można pobrać osobiście w siedzibie Urzędu, pok. 23 II piętro lub ze strony internetowej www.pup-gostynin.pl z zakładki: Środki na podjęcie działalności gospodarczej (wniosek).

Z możliwości sprawdzenia wniosku każda osoba ubiegająca się o „dotację” w danym naborze, może skorzystać tylko raz.

Data utworzenia: 2017-05-05 13:19:34powrót do strony głównej drukuj

2017-05-05 13:26:33

Informacja dla bezrobotnych zainteresowanych dofinansowaniem działalności gospodarczej w ramach RPO


 

        

                       

             Powiatowy Urząd Pracy w Gostyninie informuje, iż w terminie 08.05.2017r. do 19.05.2017r. ogłasza II nabór wniosków o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej  ,,dotacji” w kwocie 20 000 PLN w ramach projektu pozakonkursowego: „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy w powiecie gostynińskim (II)” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VIII, Działanie 8.1 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego dla 11 osób w wieku 30 lat i powyżej zarejestrowanych w PUP jako bezrobotne.

Mając na uwadze spełnienie głównych założeń projektu oraz osiągnięcie wskaźników pomiaru celów głównych i szczegółowych zatwierdzonych do realizacji w projekcie, działanie skierowane będzie do następujących grup bezrobotnych:

- kobiet w wieku 30 lat i powyżej

- mężczyzn w wieku 30 lat i powyżej, którzy dodatkowo przynależą do jednej z poniższych grup osób:

 • o niskich kwalifikacjach,
 • długotrwale bezrobotnych (tj. nieprzerwanie 12 m-cy),
 • niepełnosprawnych,
 • powyżej 50 roku życia.

Szczegółowe informacje oraz druk wniosku wraz z formularzem informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis można pobrać osobiście w siedzibie Urzędu, pok. 23 II piętro lub ze strony internetowej www.pup-gostynin.pl z zakładki: Środki na podjęcie działalności gospodarczej (wniosek).

Z możliwości sprawdzenia wniosku każda osoba ubiegająca się o „dotację” w danym naborze, może skorzystać tylko raz.

Data utworzenia: 2017-05-05 13:15:27powrót do strony głównej drukuj

2017-04-28 12:17:56

Informacja dla pracodawców zainteresowanych organizacją staży ze środków Funduszu Pracy.


        

          Powiatowy Urząd Pracy w Gostyninie informuje, że nabór na staże 3 m-czne zostaje zakończony z dniem 30.04.2017r., natomiast od dnia 02.05.2017r. będą wydawane i przyjmowane wnioski pracodawców zainteresowanych organizacją staży w ramach środków Funduszu Pracy na okres 5 miesięcy. Na staż mogą być skierowane osoby bezrobotne z ustalonym II profilem pomocy. W pierwszej kolejności rozpatrywane będą wnioski pracodawców deklarujących dalsze zatrudnienie po stażu na okres min. 3 m-ce.

       Wnioski będzie można pobrać osobiście w siedzibie Urzędu, pok. 25 II piętro lub z naszej strony interenetowej www.pup-gostynin.pl w zakładce staż.

Data utworzenia: 2017-04-28 12:17:21powrót do strony głównej drukuj

2017-04-25 14:48:28

Konsultacje z doradcą zawodowym przez Skype w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Warszawie


skypeWychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów, od 24 kwietnia br Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Warszawie wprowadza nową usługę – konsultacje zawodowe przez Skype. Ofertę kierujemy do osób, które z różnych powodów mają trudności z dotarciem do naszego Centrum, a chciałyby odbyć profesjonalną rozmowę z doradcą zawodowym.

Do skorzystania z konsultacji zapraszamy osoby, które chcą uzyskać pomoc w:

 • identyfikacji i rozwiązywaniu problemu zawodowego
 • podjęciu decyzji o wyborze lub zmianie zawodu, o szkoleniu lub przekwalifikowaniu
 • rozpoznaniu własnych zainteresowań i predyspozycji zawodowych
 • uświadomieniu sobie własnych atutów zawodowych
 • sporządzeniu dokumentów aplikacyjnych (CV, listu motywacyjnego)
 • przygotowaniu się do rozmowy kwalifikacyjnej z pracodawcą
 • podjęciu decyzji o założeniu działalności gospodarczej lub zdobyciu, lub poszerzeniu wiedzy przydatnej do otwarcia własnej firmy.

Jak skorzystać

Konsultacji udzielają doradcy zawodowi z Centrum w Warszawie od poniedziałku do piątku w godzinach 8-16. Na rozmowę za pośrednictwem Skype trzeba się wcześniej umówić. Można to zrobić telefonicznie pod numerami:
22 532 22 08, 532 22 41 – doradztwo zawodowe
22 532 22 12, 532 22 43 – doradztwo w zakresie przedsiębiorczości
lub mejlowo: konsultacje@wup.mazowsze.pl
 
Usługa, podobnie jak pozostałe dostępne w naszej ofercie, jest bezpłatna i dostępna dla każdej pełnoletniej osoby, bez względu na jej miejsce zamieszkania i status na rynku pracy.

http://wupwarszawa.praca.gov.pl/-/4671968

 

Data utworzenia: 2017-04-25 14:47:51powrót do strony głównej drukuj

2017-04-19 08:03:44

Informacja dla pracodawców zainteresowanych organizacją staży w ramach środków z PFRON


     

      Powiatowy Urząd Pracy w Gostyninie informuje, że posiada środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) na utworzenie 2 miejsc stażu dla niepełnosprawnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy jako poszukujący pracy nie pozostający w zatrudnieniu na okres do 6 miesięcy do wyczerpania środków.

      Wnioski można pobrać osobiście w siedzibie Urzędu pok. 25 II piętro lub z naszej strony internetowej www.pup-gostynin.pl w zakładce Staż. 

Data utworzenia: 2017-04-19 08:02:40powrót do strony głównej drukuj

2017-04-14 11:54:43

Powiatowy Urząd Pracy w Gostyninie ponownie zaprasza do składania ofert na organizację i przeprowadzenie w 2017 roku szkolenia na podstawie trójstronnej umowy szkoleniowej w zakresie „Operator walca drogowego, wszystkie typy, klasa II”


 

 

          W związku ze zmianą Rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych z dnia 20 września 2001r., która weszła w życie z dniem 01.04.2017r. Powiatowy Urząd Pracy w Gostyninie ponownie zaprasza do składania ofert na organizację i przeprowadzenie w 2017 roku szkolenia na podstawie trójstronnej umowy szkoleniowej zawieranej pomiędzy starostą, pracodawcą i instytucją szkoleniową w zakresie Operator walca drogowego, wszystkie typy, klasa II”.

 

więcej

 

 

 

Data utworzenia: 2017-04-14 11:42:48