oferty pracy informacje dla bezrobotnych informacje dla pracodawców
   
pomniejsz powiększ
niedowidzacy
   Menu Główne
   
   Dla bezrobotnych
   Dla pracodawców
   Linki

BIP - PUP Gostynin
Centralna Baza Ofert Pracy
EFS
roEFS
EURES
kraz
rejestr instytucji szkoleniowych kwalifikacje rejestracja akademia

powrót do strony głównej drukuj

2017-03-10 11:07:58

Informacja dla pracodawców


 

        

         Powiatowy Urząd Pracy w Gostyninie informuje, że pierwszy nabór wniosków o zorganizowanie stażu w ramach projektu: „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy w powiecie gostynińskim (II)” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Działanie 8.1 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zostaje zakończony. Drugi etap dla 37 osób z terminem rozpoczęcia od 01.09.2017r. planujemy uruchomić w miesiącu czerwcu 2017r. 

Data utworzenia: 2017-03-10 11:07:58powrót do strony głównej drukuj

2017-03-08 09:03:21

Informacja dot. organizacji szkoleń dla bezrobotnych na podstawie trójstronnej umowy szkoleniowej


 

           Powiatowy Urząd Pracy w Gostyninie informuje, że nadal posiada środki i prowadzi nabór wniosków pracodawców na organizację szkoleń dla bezrobotnych na podstawie trójstronnej umowy szkoleniowej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Uczestnikami projektu mogą być osoby młode do 30 roku życia bez pracy, zarejestrowane w PUP jako bezrobotne (należące do II profilu pomocy) które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET) zgodnie z definicją osoby z kategorii NEET przyjętą w Programie Operacyjnym PO WER 2014-2020.

Osoby z kategorii NEET- to osoby młode, które spełniają łącznie trzy następujące warunki:

  • nie pracują
  • nie kształcą się (tj. nie uczestniczą w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym),
  • nie szkolą się (tj. nie uczestniczą w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy. W procesie oceny czy dana osoba się nie szkoli, a co za tym idzie kwalifikuje się do kategorii NEET, będzie badane czy brała ona udział w tego typu formie aktywizacji, finansowanej ze środków publicznych w okresie ostatnich 4 tygodni),

Wsparcie dla osób młodych będzie udzielane zgodnie za standardami określonymi w Planie realizacji Gwarancji dla młodzieży w Polsce tzn. w ciągu 4 miesięcy zostanie zapewniona wysokiej jakości oferta zatrudnienia, dalszego kształcenia, przyuczenia do zawodu lub stażu dla grup:

  • osoby do 25 r.ż - 4 miesiące liczone od dnia rejestracji w urzędzie,
  • osoby powyżej 25 r.ż – 4 miesiące liczone są od dnia przystąpienia do projektu.

Szczegółowe informacje oraz wniosek  wraz z wymaganymi załącznikami i formularzem informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis można pobrać osobiście w siedzibie Urzędu, pok. 12 I piętro lub ze strony internetowej www.pup-gostynin.pl/ w zakładce: Trójstronne Umowy Szkoleniowe.

 

 

 

Data utworzenia: 2017-03-08 08:56:44powrót do strony głównej drukuj

2017-03-08 08:45:29

Zaproszenie do składania ofert na organizację i przeprowadzenie w 2017 roku szkolenia na podstawie trójstronnej umowy szkoleniowej w zakresie „Operator walca drogowego klasa III do 18T” ze środków EFS


 

            Powiatowy Urząd Pracy w Gostyninie zaprasza do składania ofert na organizację i przeprowadzenie w 2017 roku szkolenia na podstawie trójstronnej umowy szkoleniowej zawieranej pomiędzy starostą, pracodawcą i instytucją szkoleniową w zakresie „Operator walca drogowego  klasa III do 18T”.

Szkolenia organizowane w ramach trójstronnej umowy szkoleniowej są odpowiedzią na wniosek pracodawcy o zamówienie szkolenia dla osoby bezrobotnej, dlatego liczby uczestników w ciągu roku PUP w Gostyninie nie jest w stanie przewidzieć.

W przypadku zainteresowania Pana/ Pani firmy zorganizowaniem szkolenia zwracam się z prośbą o przesłanie do 17.03.2017r. na adres Powiatowego Urzędu Pracy w Gostyninie ul. Płocka 66/68 09-500 Gostynin wypełnionego formularza ofertowego (wraz z załącznikami), który można pobrać ze strony PUP w Gostyninie www.pup-gostynin.pl  z zakładki szkolenia – rok 2017 – Informacja dla instytucji szkolących – finansowanie ze środków EFS  z dopiskiem „oferta na przeprowadzenie szkoleń w ramach trójstronnej umowy szkoleniowej w zakresie „Operator walca drogowego klasa III do 18T”.

 

więcej

 

 

Data utworzenia: 2017-03-08 08:18:00powrót do strony głównej drukuj

2017-03-03 13:54:32

Zaproszenie do składania ofert na organizację i przeprowadzenie w 2017 roku szkolenia na podstawie trójstronnej umowy szkoleniowej


 

Zaproszenie do składania ofert

 

        Powiatowy Urząd Pracy w Gostyninie zaprasza do składania ofert na organizację i przeprowadzenie w 2017 roku szkolenia na podstawie trójstronnej umowy szkoleniowej zawieranej pomiędzy starostą, pracodawcą i instytucją szkoleniową w zakresie „Prawo jazdy kat. C+ kwalifikacja wstępna przyspieszona moduł C”.

Szkolenia organizowane w ramach trójstronnej umowy szkoleniowej są odpowiedzią na wniosek pracodawcy o zamówienie szkolenia dla osoby bezrobotnej, dlatego liczby uczestników w ciągu roku PUP w Gostyninie nie jest w stanie przewidzieć.

       W przypadku zainteresowania Pana/ Pani firmy zorganizowaniem szkolenia zwracam się z prośbą o przesłanie do dnia 17.03.2017r. na adres Powiatowego Urzędu Pracy w Gostyninie ul. Płocka 66/68 09-500 Gostynin wypełnionego formularza ofertowego (wraz z załącznikami), który można pobrać ze strony PUP w Gostyninie www.pup-gostynin.pl   z zakładki szkolenia – rok 2017 – Informacja dla instytucji szkolących – z dopiskiem „oferta na przeprowadzenie szkoleń w ramach trójstronnej umowy szkoleniowej w zakresie „prawa jazdy kat. C wraz z kwalifikacją wstępną przyspieszoną moduł C - nie otwierać”.

 

 

więcej

 

 

Data utworzenia: 2017-03-03 13:23:47powrót do strony głównej drukuj

2017-02-28 10:37:49

Informacja dla pracodawców zainteresowanych organizacją staży ze środków Funduszu Pracy.


 

    Powiatowy Urząd Pracy w Gostyninie informuje, że w terminie od dnia 01.03.2017r. do wyczerpania środków będą wydawane i przyjmowane wnioski pracodawców zainteresowanych organizacją staży w ramach środków Funduszu Pracy. Na staż mogą być skierowane osoby bezrobotne z ustalonym II profilem pomocy. Staże będą realizowane na okres 3 miesięcy. 
W pierwszej kolejności rozpatrywane będą wnioski pracodawców deklarujących dalsze zatrudnienie po stażu na okres min. 1 m-ca i więcej.

   Wnioski będzie można pobrać osobiście w siedzibie Urzędu, pok. 25 II piętro lub z naszej strony internetowej www.pup-gostynin.pl w zakładce staż.

Data utworzenia: 2017-02-28 10:36:16powrót do strony głównej drukuj

2017-02-27 12:11:04

Informacja dla pracodawców zainteresowanych zatrudnieniem więźniów


           

            Zakład Karny w Przytułach Starych zwraca się z propozycją udziału w Rządowym Programie Pracy Więźniów. 

Rządowy Program pracy więźniów składa się z trzech filarów:

  1. Program budowy 40 hal produkcyjnych przy zakładach karnych,
  2. Rozszerzenie zakresu możliwości nieodpłatnej pracy więźniów na rzecz samorządów,
  3. Ulg dla przedsiębiorców zatrudniających więźniów.

            Zakład Karny w Przytułach Starych został wytypowany do udziału w pierwszym i trzecim filarze programu, tj. programu budowy na jej terenie hali produkcyjnej (przemysłowej), w której będą mogli pracować więźniowie oraz ulg dla przedsiębiorców zatrudniających w niej więźniów.

W związku z tym, że program będzie uruchamiany w latach 2016 – 2023, niezbędne jest w chwili obecnej rozpoznanie potrzeb lokalnych (potencjalnych) przedsiębiorców zainteresowanych działalnością gospodarczą na terenie ZK w Przytułach Starych, opartych na nowych zasadach zatrudniania osób skazanych. W zależności od wielkości potencjalnej inwestycji (ilości zatrudnianych więźniów) i deklarowanego terminu jej uruchomienia, podejmowane będą w Ministerstwie Sprawiedliwości i w Centralnym Zarządzie Służby Więziennej decyzje o kolejności (terminie) uruchomienia programu w ZK w Przytułach Starych (terminie rozpoczęcia i zakończenia budowy hali produkcyjnej oraz rozpoczęcia inwestycji gospodarczej).

 

więcej

 

 

Data utworzenia: 2017-02-27 12:07:07