oferty pracy informacje dla bezrobotnych informacje dla pracodawców
   
pomniejsz powiększ
niedowidzacy
   Menu Główne
   
   Dla bezrobotnych
   Dla pracodawców
   Linki

BIP - PUP Gostynin
Centralna Baza Ofert Pracy
EFS
roEFS
EURES
kraz
rejestr instytucji szkoleniowych kwalifikacje rejestracja akademia

powrót do strony głównej drukuj

2017-09-26 13:21:33

Informacja dla osób zainteresowanych Bonem na zasiedlenie


Powiatowy Urząd Pracy w Gostyninie informuje, że od dnia 27.09.2017r. nabór wniosków o przyznanie na podstawie umowy bonu na zasiedlenie dla osoby do 30 roku życia ze środków Funduszu Pracy zostaje zakończony.

Data utworzenia: 2017-09-26 13:21:33powrót do strony głównej drukuj

2017-09-25 13:38:58

Informacja dla osób niepełnosprawnych zainteresowanych ubieganiem się o środki PFRON na podjęcie działalności gospodarczej


Powiatowy Urząd Pracy w Gostyninie informuje, że w terminie od 25.09.2017r. do 06.10.2017r. ogłasza nabór wniosków w ramach Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej dla osób niepełnosprawnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gostyninie jako bezrobotne lub poszukujące pracy niepozostające w zatrudnieniu, na podjęcie działalności gospodarczej.

Informujemy, że zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu Nr XXVIII/131/2017 z dnia 30 marca 2017r., środki jakie pozostają do dyspozycji Urzędu na ten cel to 39 000 zł.

Wniosek wraz z załącznikami można pobrać osobiście w siedzibie Urzędu pok. 23 II piętro lub z naszej strony internetowej www.pup-gostynin.pl w zakładce: Środki PFRON na podjęcie działalności gospodarczej.

Data utworzenia: 2017-09-25 13:38:58powrót do strony głównej drukuj

2017-09-20 10:19:41

Informacja dla pracodawców dotycząca staży!


                     Powiatowy Urząd Pracy w Gostyninie informuje, że od dnia 21.09.2017r. nabór na staże ze środków Funduszu Pracy zostaje zakończony.

Data utworzenia: 2017-09-20 10:17:56powrót do strony głównej drukuj

2017-09-20 07:57:44

„WYŁĄCZ ubóstwo, WŁĄCZ aktywność!”


 

    

 

NS Konsulting Sp. z o.o. zaprasza do udziału w projekcie

„WYŁĄCZ ubóstwo, WŁĄCZ aktywność!”

Nr projektu RPMA.09.01.00-IP.01-14-035/17

Okres realizacji projektu: 01.09.2017r. – 30.06.2018r.

 

Cel i krótki opis projektu:

 

Celem Projektu „WYŁĄCZ ubóstwo, WŁĄCZ aktywność!” jest aktywizacja społeczno-zawodowa zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zamieszkujących w woj. Mazowieckie dla 60 uczestników projektu (36 kobiet, 24 mężczyzn). Projekt obejmuje wyłącznie obszary  poniżej progu defaworyzacji w Mazowieckim barometrze ubóstwa i wykluczenia społecznego. Do grupy tej zaliczmy: osoby lub rodziny korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej, osoby zakwalifikowane do III profilu pomocy, osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, osoby z niepełnosprawnością (min. 5% Uczestników Projektu), osoby doświadczające wielokrotnego wykluczenia społecznego rozumianego jako wykluczenie z powodu więcej niż jednej z przesłanek

 

Cel zostanie zrealizowany w okresie od  01.09.2017 r.- 30.06.2018 r.

 

 

Data utworzenia: 2017-09-20 07:49:47powrót do strony głównej drukuj

2017-09-15 12:36:38

Informacja dla pracodawców zainteresowanych organizacją staży dla osób powyżej 30 roku życia.


 

 

    

         Powiatowy Urząd Pracy w Gostyninie informuje, że nabór wniosków na staże w ramach projektu: „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy w powiecie gostynińskim (II)” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Działanie 8.1 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego  od dnia 18.09.2017r. zostaje zakończony.

Data utworzenia: 2017-09-15 12:36:38powrót do strony głównej drukuj

2017-09-13 11:11:53

Informacja o zmianie treści Ogłoszenia


          

 

          Starosta Gostyniński za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy w Gostyninie informuje o zmianie treści pkt. III Ogłoszenia o udzielenie zamówienia na usługi społeczne, których przedmiotem jest przeprowadzenie szkolenia grupowego pn.: "Spawanie metodą MAG 135 w zakresie spawania złączy doczołowych blach" dla 10 osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gostyninie, w wieku 18-29 lat w ramach projektu pozakonkursowego „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie gostynińskim (II)" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa I Działanie 1.1. Poddziałania 1.1.1.

W pkt. III Ogłoszenia o zamówieniu na usługi społeczne zdanie: „Wykonawca zobowiązuje się do zorganizowania i opłacenia uczestnikom Szkolenia egzaminu kwalifikacyjnego przed Urzędem Transportu Drogowego otrzymuje następujące brzmienie: „Wykonawca zobowiązuje się do zorganizowania i opłacenia uczestnikom Szkolenia egzaminu kwalifikacyjnego przed Urzędem Dozoru Technicznego” 

Po zmianie, pełna treść pkt. III Ogłoszenia o zamówieniu na usługi społeczne do pobrania poniżej.

 

ZMIANA TREŚCI OGŁOSZENIA

 

Data utworzenia: 2017-09-13 11:00:34