oferty pracy informacje dla bezrobotnych informacje dla pracodawców
   
pomniejsz powiększ
niedowidzacy
   Menu Główne
   
   Dla bezrobotnych
   Dla pracodawców
   Linki

BIP - PUP Gostynin
Centralna Baza Ofert Pracy
EFS
roEFS
EURES
kraz
rejestr instytucji szkoleniowych kwalifikacje rejestracja akademia

powrót do strony głównej drukuj

2015-02-04 08:37:15

Informacja dla pracodawców zainteresowanych organizacją staży.    Powiatowy Urząd Pracy w Gostyninie informuje, że w terminie od dnia 04.02.2015r. do dnia 13.02.2015r. będą wydawane i przyjmowane wnioski pracodawców zainteresowanych organizacją staży. Staże będą realizowane na okres 6 miesięcy. W pierwszej kolejności rozpatrywane będą wnioski pracodawców deklarujących dalsze zatrudnienie na minimum 3 miesiące po zakończeniu stażu.
  Wnioski będzie można pobrać osobiście w siedzibie Urzędu, pok. 25 II piętro lub z naszej strony internetowej
www.pup-gostynin.pl w zakładce staż .

Data utworzenia: 2015-02-03 11:35:01powrót do strony głównej drukuj

2015-02-03 07:50:44

Informacja dla Pracodawców zainteresowanych refundacją kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy


Powiatowy Urząd Pracy w Gostyninie informuje, że od dnia 03.02.2015r. do dnia 20.02.2015r. będą wydawane i przyjmowane wnioski dla pracodawców zainteresowanych refundacją kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego.

Wnioski można będzie pobrać osobiście w siedzibie Urzędu, pok. 23 (II piętro) lub ze strony internetowej http://www.pup-gostynin.pl/ w zakładce: Doposażenie stanowiska pracy.

Data utworzenia: 2015-02-02 14:18:03powrót do strony głównej drukuj

2015-01-19 08:04:06

Informacja dot. Bonu stażowego


Powiatowy Urząd Pracy w Gostyninie informuje, że nabór wniosków osób bezrobotnych do 30 roku życia o przyznanie bonu stażowego z dniem 20.01.2015r. zostaje zakończony z powodu rozdysponowania środków.

Data utworzenia: 2015-01-19 08:03:30powrót do strony głównej drukuj

2015-01-14 14:49:08

Informacja dla Pracodawców zainteresowanych kształceniem ustawicznym w ramach środków KFS


Informacja dla pracodawców zainteresowanych

kształceniem ustawicznym własnym oraz swoich pracowników
w wieku, co najmniej 45 lat w 2015r.Powiatowy Urząd Pracy w Gostyninie zwraca się z prośbą do pracodawców mających siedzibę bądź miejsce prowadzenia działalności gospodarczej na terenie powiatu gostynińskiego o rzetelne oszacowanie zapotrzebowania na środki Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) przeznaczone na finansowanie działań na rzecz kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy w roku 2015.

Kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy obejmuje:


  • kursy i studia podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą,
  • egzaminy umożliwiające uzyskanie dokumentów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych,
  • badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej po ukończonym kształceniu,
  • ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym kształceniem.

Dodatkowo przypominamy, że zgłaszając zapotrzebowanie środków na rok 2015 należy pamiętać o priorytetach ministra na lata 2014-2015, czyli wsparciu kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców w wieku 45 lat i więcej. Oznacza to, że środki KFS kierowane do pracodawców korzystających ze wsparcia KFS nadal nie mogą być adresowane do innej grupy wiekowej.

Na podstawie zgłoszeń od pracodawców PUP oszacuje środki finansowe na realizację zadań związanych z KFS, a następnie przekaże zapotrzebowanie do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie.

Po otrzymaniu limitu i dokonaniu jego podziału na poszczególne zadania PUP w Gostyninie ogłosi nabór wniosków pracodawców o przyznanie środków z KFS na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego poprzez umieszczenie informacji o naborze na tablicy ogłoszeń w siedzibie PUP oraz na stronie internetowej http://pup-gostynin.pl/ w zakładce Aktualności. 

Uwaga: środki KFS przekazane pracodawcom prowadzącym działalność gospodarczą w rozumieniu prawa konkurencji UE, stanowią pomoc de minimis, o której mowa we właściwych przepisach prawa UE dotyczących pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie.

Środki KFS mają wspierać pracodawców inwestujących w kształcenie osób pracujących.  

Ustawowo określono wysokość tego wsparcia, regułą jest, że:

  • 80% kosztów kształcenia ustawicznego sfinansuje KFS, pracodawca pokryje 20% kosztów; nie więcej jednak niż 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika,
  • 100% kosztów kształcenia ustawicznego mogą sfinansować ze środków KFS mikroprzedsiębiorstwa, nie więcej jednak niż 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika.

Uwaga:

PRACODAWCA- oznacza to jednostkę organizacyjną, chociażby nie posiadała osobowości prawnej, a także osobę fizyczną, jeżeli zatrudniają one, co najmniej jednego pracownika, wg art. 2 ust. 1 pkt 25 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2013r. poz. 674 z późn. zm.)

PRZEDSIĘBIORCA- osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną- wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą. Za przedsiębiorców uznaje się także wspólników spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej, wg art. 4 ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 672)

MIKROPRZEDSIĘBIORCA – to przedsiębiorca, który, w co najmniej jednym z dwóch ostatnich latach obrotowych zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz osiągnął roczny obrót ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro, wg art. 104 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

Pracodawców zainteresowanych finansowaniem ze środków KFS kształcenia ustawicznego w roku 2015 prosimy o składanie ANKIETY zapotrzebowania na druku pobranym z naszej strony internetowej http://pup-gostynin.pl/ w zakładce Aktualności do dnia 21.01.2015r. na adres e-mail emilao@pup-gostynin.pl lub faxem (24) 269 71-79

 

Szczegółowych informacji udziela:

 

Specjalista ds. rozwoju zawodowego 

Emilia Balcerzak

pok. nr 12 (I piętro)
tel.: 024 269 71 52
fax: 024 269 71 79
e-mail:
emiliao@pup-gostynin.pl


 

 


Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik Ankieta pod KFS.doc Ankieta 2015-01-14 14:49:59 Balcerzak Emilia

Data utworzenia: 2014-11-07 12:36:05powrót do strony głównej drukuj

2015-01-12 09:45:26

Informacja dla pracodawców lub przedsiębiorców zainteresowanych dofinansowaniem wynagrodzenia za zatrudnienie bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia


Powiatowy Urząd Pracy w Gostyninie informuje, że od 12 stycznia (poniedziałek) 2015r. będą wydawane i przyjmowane - Wnioski o Dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia, do wyczerpania limitu środków na tę formę aktywizacji.

Dofinansowanie wynagrodzenia miesięcznie , za każdego zatrudnionego bezrobotnego, przysługuje  w kwocie  określonej w umowie , nie wyższej jednak niż połowa minimalnego wynagrodzenia za pracę  obowiązującego w dniu zawarcia umowy. W 2015 roku maksymalna wysokość refundacji miesięcznie wyniesie 875,00 PLN.
Wnioski można pobierać osobiście w siedzibie Urzędu, pok. 25 (II piętro) lub ze strony internetowej   
http://www.pup-gostynin.pl w zakładce "Dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie bezrobotnego, który ukończył 50 rok życia" (Informacje dla Pracodawców).


Szczegółowe informacje udzielane są w pok. 25 II piętro oraz telefonicznie pod nr tel.: 24 2697175.

Data utworzenia: 2015-01-09 14:48:26powrót do strony głównej drukuj

2015-01-09 15:08:53

Informacja- organizacja szkoleń w ramach Trójstronnej Umowy Szkoleniowej


Powiatowy Urząd Pracy w Gostyninie informuje, że od dnia 12.01.2015r. do wyczerpania limitu środków,  wydawane i przyjmowane będą wnioski pracodawców zainteresowanych zamówieniem szkolenia dla osób bezrobotnych dostosowanego do  potrzeb pracodawcy.

     Szczegółowe informacje oraz wniosek  wraz z wymaganymi załącznikami i formularzem informacji przedsatwianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis można pobrać osobiście w siedzibie Urzędu, pok. 12 I piętro lub ze strony internetowej www.pup-gostynin.pl/ w zakładce: Trójstronne Umowy Szkoleniowe.

Data utworzenia: 2015-01-09 14:37:15