oferty pracy informacje dla bezrobotnych informacje dla pracodawców
   
pomniejsz powiększ
niedowidzacy
   Menu Główne
   
   Dla bezrobotnych
   Dla pracodawców
   Linki

BIP - PUP Gostynin
Centralna Baza Ofert Pracy
EFS
roEFS
EURES
kraz
rejestr instytucji szkoleniowych kwalifikacje rejestracja akademia

powrót do strony głównej drukuj

2014-09-23 10:56:30

Informacja dla Pracodawców zainteresowanych kształceniem ustawicznym w ramach środków KFS


Powiatowy Urząd Pracy w Gostyninie informuje, że posiada w swojej dyspozycji środki Krajowego Funduszu Szkoleniowego na finansowanie działań na rzecz kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy w wieku, co najmniej 45 lat.

Kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy obejmuje:

  • kursy i studia podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą,
  • egzaminy umożliwiające uzyskanie dokumentów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych,
  • badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej po ukończonym kształceniu,
  • ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym kształceniem
Szczegółowe informacje oraz druki wniosku o uzyskanie środków na finansowanie kosztów kształcenia ustawicznego wraz z wymaganymi załącznikami można pobrać ze strony PUP w Gostyninie www.pup-gostynin.pl z zakładki Krajowy Fundusz Szkoleniowy lub osobiście w siedzibie Urzędu- pok. 28 II piętro (tel. kontaktowy 24 269 7178)

Data utworzenia: 2014-09-23 10:54:33powrót do strony głównej drukuj

2014-09-09 08:38:49

Informacja dla pracodawców zainteresowanych refundacją kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy
       Powiatowy Urząd Pracy w Gostyninie informuje, że w terminie od dnia 09.09.2014r. do dnia 15.09.2014r. będą wydawane i przyjmowane wnioski pracodawców zainteresowanych refundacją kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego.

       W ramach środków Rezerwy Funduszu Pracy  zostanie utworzonych 10 stanowisk pracy (18 000 zł na 1 stanowisko pracy), w celu zatrudnienia osób bezrobotnych zakwalifikowanych do II profilu pomocy oraz będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy tj. spełniających art. 49 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy:
- bezrobotnych do 30 roku życia,
- bezrobotnych długotrwale,
- bezrobotnych powyżej 50 roku życia,
- bezrobotnych korzystających ze świadczeń pomocy społecznej,
- bezrobotnych posiadających co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia lub co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia,
- bezrobotnych  niepełnosprawnych.

       Wnioski można będzie pobrać osobiście w siedzibie Urzędu, pok. 23 (II piętro) lub ze strony internetowej http://www.pup-gostynin.pl/ w zakładce: Doposażenie stanowiska pracy.

Data utworzenia: 2014-09-09 08:30:35powrót do strony głównej drukuj

2014-09-08 13:02:55

Informacja dla pracodawców zainteresowanych zorganizowaniem stażu.
Powiatowy Urząd Pracy w Gostyninie informuje, że w terminie od dnia 09.09.2014r. do dnia 15.09.2014r. będą wydawanie i przyjmowane wnioski pracodawców zainteresowanych organizacją staży. Staże będą realizowane w ramach Rezerwy Funduszu Pracy dla 30 bezrobotnych, na okres 4 miesięcy, z terminem rozpoczęcia od 01.10.2014r. Staże będą kierowane dla osób bezrobotnych zakwalifikowanych do II profilu pomocy oraz będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy tj. spełniających art. 49 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy:
- bezrobotnych do 30 roku życia,
- bezrobotnych długotrwale,
- bezrobotnych powyżej 50 roku życia,
- bezrobotnych korzystających ze świadczeń pomocy społecznej,
- bezrobotnych posiadających co najmniej jedno dziecko do 6 roku życia lub co najmniej jedno dziecko niepełnosprawne do 18 roku życia,
- bezrobotnych  niepełnosprawnych
W pierwszej kolejności rozpatrywane będą wnioski pracodawców deklarujących dalsze zatrudnienie na minimum 3 miesiące po zakończeniu stażu. Wnioski będzie można pobrać osobiście w siedzibie urzędu, pok. 25 II piętro lub z naszej strony internetowej http://www.pup-gostynin.pl w zakładce STAŻ.

Data utworzenia: 2014-09-08 13:00:28powrót do strony głównej drukuj

2014-09-02 09:46:41

Informacja dla Pracodawców zainteresowanych kształceniem ustawicznym w ramach środków KFSPowiatowy Urząd Pracy w Gostyninie informuje, iż w terminie od 29.08.2014r. do wyczerpania limitu środków ogłasza nabór wniosków Pracodawców zainteresowanych uzyskaniem środków na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego własnego oraz swoich pracowników w wieku, co najmniej 45 lat, ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

Druki wniosku o uzyskanie środków na finansowanie kosztów kształcenia ustawicznego wraz z wymaganymi załącznikami można pobrać w siedzibie Urzędu- pok. 28 II piętro lub ze strony PUP w Gostyninie www.pup-gostynin.pl z zakładki Krajowy Fundusz Szkoleniowy .

 

Szczegółowych informacji udziela:

Specjalista ds. rozwoju zawodowego 

Emilia Balcerzak

pok. nr 28 (II piętro)
tel.: 024 269 71 78
fax: 024 269 71 79
e-mail:
emiliao@pup-gostynin.pl

 

Data utworzenia: 2014-08-29 09:33:54powrót do strony głównej drukuj

2014-08-29 08:58:26

Informacja dla bezrobotnych zainteresowanych dofinansowaniem działalności gospodarczej ze środków EFSPowiatowy Urząd Pracy w Gostyninie informuje, iż w terminie od dnia 29.08.2014r. do dnia 12.09.2014r. ogłasza V nabór wniosków o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej „dotacji” w kwocie 21.000PLN wyłącznie w ramach projektu „Nowa szansa – lepsza przyszłość” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet VI, Działanie 6.1, Poddziałanie 6.1.3 dla 5 osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gostyninie, którzy nie brali udziału w jakiejkolwiek formie realizowanej w w/w projekcie w latach 2008 -2014.

          Druki wniosków można pobrać w siedzibie PUP- pok. 23 II piętro lub z strony PUP w Gostyninie www.pup-gostynin.pl z zakładki jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej (wniosek EFS) .

      Wniosek składany osobiście w PUP Gostynin stwarza możliwość sprawdzenia poprawności jego sporządzenia przez pracownika PUP w pok. 23 II piętro.

Z możliwości sprawdzenia wniosku każda osoba ubiegająca się o „dotacje” w danym naborze może skorzystać tylko raz.

Data utworzenia: 2014-08-29 08:58:26powrót do strony głównej drukuj

2014-08-20 11:36:05

Informacja- Bon stażowyNabór wniosków osób bezrobotnych do 30 roku życia o przyznanie bonu stażowego z dniem 21 sierpnia 2014r. zostaje zakończony z powodu rozdysponowania środków.

Data utworzenia: 2014-08-20 11:33:53