oferty pracy informacje dla bezrobotnych informacje dla pracodawców
   
pomniejsz powiększ
niedowidzacy
   Menu Główne
   
   Dla bezrobotnych
   Dla pracodawców
   Linki

BIP - PUP Gostynin
Centralna Baza Ofert Pracy
EFS
roEFS
EURES
kraz
rejestr instytucji szkoleniowych kwalifikacje rejestracja akademia

powrót do strony głównej drukuj

2014-08-18 10:54:29

Informacja odnośnie projektu "Mazowiecka Akademia Nauczyciela"Informacja odnośnie projektu "Mazowiecka Akademia Nauczyciela", skierowana do zagrożonych zwolnieniem i bezrobotnych pracowników Instytucji Systemu Oświaty (ISO).

Data utworzenia: 2014-08-18 10:46:41powrót do strony głównej drukuj

2014-08-13 09:36:23

Informacja dla osób bezrobotnych do 30 roku życia zainteresowanych przyznaniem bonu stażowegoPowiatowy Urząd Pracy w Gostyninie informuje, iż w terminie od 13.08.2014r. do wyczerpania limitu środków ogłasza nabór wniosków osób bezrobotnych do 30 roku życia o przyznanie bonu stażowego, stanowiącego gwarancję skierowania do odbycia stażu u pracodawcy wskazanego przez bezrobotnego na okres 6 m-cy, o ile pracodawca zobowiąże się do zatrudnienia bezrobotnego po zakończeniu stażu przez okres 6 m-cy.

Druki wniosku o przyznanie bonu stażowego można pobrać w siedzibie Urzędu- pok. 28 II piętro lub ze strony PUP w Gostyninie www.pup-gostynin.pl z zakładki Bon stażowy .

Data utworzenia: 2014-08-13 08:38:17powrót do strony głównej drukuj

2014-08-12 11:39:23

Projekt Mazowieckie na językach- darmowe kursy języka angielskiegoProjekt "Mazowieckie na językach" współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Poddziałania 9.6.2: "Podwyższenie kompetencji osób dorosłych w zakresie ICT i znajomości języków obcych" Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

W ramach poddziałania uczestnicy mają zapewniony kurs języka angielskiego (na poziomie A lub B) zakończony egzaminem, który umożliwia zdobycie certyfikatu TELC.

Po zdaniu egzaminu TELC otrzymuje się certyfikat potwierdzający znajomość języka wraz z oceną z egzaminu. Certyfikaty są drukowane i przesyłane z Centralnego Biura Egzaminacyjnego z Niemiec. Certyfikaty te są znane i honorowane na terenie Unii Europejskiej, a także coraz częściej w Polsce np. w administracji publicznej, gdzie uzyskały akredytację.

Projekt kierowany jest do:


  • Kobiet zamieszkałych na terenie województwa mazowieckiego powracających bądź wchodzących ponownie na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dziecka, które przez okres co najmniej 6 miesięcy przed rozpoczęciem projektu pozostawały bez zatrudnienia
oraz
  • Absolwentów szkół średnich, bądź wyższych (15-24 lata), zamieszkałych na terenie województwa mazowieckiego, którzy ukończyli szkoły co najmniej 6 miesięcy przed rozpoczęciem projektu, od tej pory nie kontynuują nauki oraz nie znaleźli zatrudnienia.

Uczestnicy projektu mają zapewniony kurs, egzamin, poczęstunek, materiały szkoleniowe oraz zwrot kosztów dojazdu (dla osób spoza Warszawy).


W celu uzyskania dokładnych informacji prosimy kontaktować się bezpośrednio z:

Dominika Staniak
Global Training Centre Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 44, pok.601
00-024 Warszawa
tel (22) 333 74 26/27
fax: (22) 333 74 28
kom.: 506 009 011
e-mail: d.staniak@global.waw.pl
http://www.szkoleniadlaops.pl
http://www.global.waw.pl

Data utworzenia: 2014-08-12 11:00:40powrót do strony głównej drukuj

2014-07-18 09:25:34

Informacja- organizacja szkoleń w ramach Trójstronnej Umowy Szkoleniowej
Powiatowy Urząd Pracy w Gostyninie informuje, że od dnia 09.07.2014r. do wyczerpania limitu środków,  wydawane i przyjmowane będą wnioski pracodawców zainteresowanych
zamówieniem szkolenia dla osób bezrobotnych dostosowanego do  potrzeb pracodawcy.

     Szczegółowe informacje oraz wniosek można pobrać osobiście w siedzibie Urzędu, pok. 28 (II piętro) lub ze strony internetowej www.pup-gostynin.pl/ w zakładce: Trójstronne Umowy Szkoleniowe.

Data utworzenia: 2014-07-08 13:03:52powrót do strony głównej drukuj

2014-07-17 12:26:28

Krajowy Fundusz Szkoleniowy


Informacja dla pracodawców zainteresowanych

kształceniem ustawicznym własnym oraz swoich pracowników
w wieku, co najmniej 45 lat w 2014r.

 


Z uwagi na potrzebę oszacowania środków potrzebnych na finansowanie działań na rzecz kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego (KFS) Powiatowy Urząd Pracy w Gostyninie zwraca się z prośbą do pracodawców mających siedzibę bądź miejsce prowadzenia działalności gospodarczej na terenie powiatu gostynińskiego o zgłaszanie zapotrzebowania na ww. środki.  Prosimy o składanie ANKIETY zapotrzebowania na druku pobranym z naszej strony internetowej http://pup-gostynin.pl/ do dnia 23.07.2014r. na adres e-mail emilao@pup-gostynin.pl lub faxem (24) 269 71-79.


Osobą do kontaktu w sprawach KFS jest Pani Emilia Balcerzak – specjalista ds. rozwoju zawodowego
tel: (24) 269 71-78.


Złożenie ww. zapotrzebowania nie będzie wiążące dla pracodawcy. Na podstawie zgłoszeń od pracodawców PUP oszacuje środki finansowe na realizację zadań związanych z KFS, a następnie przekaże zapotrzebowanie do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie.


Podziału środków KFS pomiędzy powiatowe urzędy pracy dokona samorząd województwa.


Po otrzymaniu limitu i dokonaniu jego podziału na poszczególne zadania PUP w Gostyninie ogłosi nabór wniosków pracodawców o przyznanie środków z KFS na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego poprzez umieszczenie informacji o naborze na tablicy ogłoszeń w siedzibie PUP oraz na stronie internetowej http://pup-gostynin.pl/ .


O dofinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego mogą wystąpić wszyscy pracodawcy,  którzy zamierzają inwestować w podnoszenie swoich własnych kompetencji lub kompetencji osób pracujących w firmie.


Pracodawca to jednostka organizacyjna, chociażby nie posiadała osobowości prawnej, a także osoba fizyczna, jeżeli zatrudniają one, co najmniej jednego pracownika. Nie jest pracodawcą osoba prowadząca działalność gospodarczą niezatrudniająca żadnego pracownika.Uwaga: środki KFS przekazane pracodawcom prowadzącym działalność gospodarczą w rozumieniu prawa konkurencji UE, stanowią pomoc de minimis, o której mowa we właściwych przepisach prawa UE dotyczących pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie.


Środki KFS mają wspierać pracodawców inwestujących w kształcenie osób pracujących.


Ustawowo określono wysokość tego wsparcia:

 

a)      regułą jest, że 80% kosztów kształcenia ustawicznego sfinansuje KFS, pracodawca pokryje 20% kosztów;

b)      100% kosztów kształcenia ustawicznego mogą sfinansować ze środków KFS mikroprzedsiębiorstwa.

Uwaga: mikroprzedsiębiorca to przedsiębiorca, który zatrudnia mniej niż 10 pracowników, a jego roczny obrót lub  całkowity bilans roczny nie przekracza 2 mln. EUR, zgodnie z załącznikiem nr I do rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008  z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogólne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych) (Dz. Urz. UE L 214 z 09.08.2008, str. 3).

 

 

Finansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawcy oznacza, że środki KFS  można przeznaczyć  na:

 

a)      określenie potrzeb pracodawcy w zakresie kształcenia ustawicznego w związku z ubieganiem się o sfinansowanie tego kształcenia ze środków KFS,

b)      kursy i studia podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą,

c)      egzaminy umożliwiające uzyskanie dyplomów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych,

d)      badania lekarskie i psychologiczne wymagane do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej po ukończonym kształceniu,

e)      ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym kształceniem.

 

 

Priorytetem Ministra Pracy i Polityki Społecznej na lata 2014–2015 jest wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców w wieku 45 lat i więcej. Oznacza to, że środki KFS kierowane do pracodawców w ramach KFS nie mogą być obecnie adresowane do innej grupy wiekowej.

 

    

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik Ankieta pod KFS.doc Ankieta 2014-07-17 12:09:33 Balcerzak Emilia

Data utworzenia: 2014-07-17 12:06:19powrót do strony głównej drukuj

2014-06-20 09:05:43

Informacja dla bezrobotnych zainteresowanych dofinansowaniem działalności gospodarczej ze środków EFS       Powiatowy Urząd Pracy w Gostyninie informuje, iż w terminie od dnia 20.06.2014r. do dnia 30.06.2014r. ogłasza IV nabór wniosków o przyznanie jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej „dotacji” w kwocie 21.000PLN wyłącznie w ramach projektu „Nowa szansa – lepsza przyszłość” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet VI, Działanie 6.1, Poddziałanie 6.1.3 dla 13 osób bezrobotnych (13 mężczyzn) zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gostyninie. Mając na uwadze spełnienie głównych założeń projektu oraz osiągnięcie wskaźników pomiaru celów głównych i szczegółowych zatwierdzonych do realizacji w projekcie, działanie skierowane będzie do następujących grup bezrobotnych:
- 1 osoba powyżej 50 roku życia (mężczyzna),
- 12 osób pozostałych bezrobotnych (mężczyźni),
którzy nie brali udziału w jakiejkolwiek formie realizowanej w w/w projekcie w latach 2008 -2013.           
       Druki wniosków można pobrać w siedzibie PUP- pok. 23 II piętro lub ze strony PUP w Gostyninie www.pup-gostynin.pl z zakładki jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej (wniosek EFS).       
       Wniosek składany osobiście w PUP Gostynin stwarza możliwość sprawdzenia poprawności jego sporządzenia przez pracownika PUP w pok. 23 II piętro.
       Z możliwości sprawdzenia wniosku każda osoba ubiegająca się o „dotacje” w danym naborze może skorzystać tylko raz.      Data utworzenia: 2014-06-20 08:08:51