oferty pracy informacje dla bezrobotnych informacje dla pracodawców
   
pomniejsz powiększ
niedowidzacy
   Menu Główne
   
   Dla bezrobotnych
   Dla pracodawców
   Linki

BIP - PUP Gostynin
Centralna Baza Ofert Pracy
EFS
roEFS
EURES
kraz
rejestr instytucji szkoleniowych kwalifikacje rejestracja akademia

powrót do strony głównej drukuj

2017-09-12 10:10:31

Informacja o naborze formularzy rekrutacyjnych na tworzenie przedsiębiorstwa społecznego (spółdzielni socjalnej)


Informujemy, że Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Mazowsza Płockiego prowadzony przez Stowarzyszenie Centrum Innowacji Społeczeństwa Informacyjnego w Płocku ogłosił nabór formularzy rekrutacyjnych na tworzenie przedsiębiorstwa społecznego (spółdzielni socjalnej).

Nabór trwa do dnia 29 września 2017 do godziny 16:00.

W ramach Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej Mazowsza Płockiego nowym przedsiębiorstwom społecznym zastanie udzielone wsparcie w postaci:

 • wsparcia inwestycyjnego w wysokości 15.000 zł na jednego członka przedsiębiorstwa społecznego zagrożonego wykluczeniem społecznym, przy czym nie więcej niż na 6 członków może być udzielona dotacja;
 • wsparcia pomostowego w wysokości 1.000 zł na jednego członka przedsiębiorstwa społecznego przez 6 miesięcy od rejestracji, z podobnym założeniem jak przy wsparciu inwestycyjnym;
 • szkolenia;
 • doradztwa ogólne, specjalistyczne i biznesowe, informatyczne;
 • mentoringu biznesowy prowadzony przez doświadczonych przedsiębiorców.

 

Więcej informacji o naborze formularzy rekrutacyjnych na tworzenie przedsiębiorstwa społecznego oraz Regulamin Rekrutacji znajdziecie Państwo na stronie internetowej Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej Mazowsza Płockiego:

http://www.owes.eu/index.php/278-28-sierpnia-2017r-ogloszenie-o-naborze-formularzy-rekrutacyjnych-w-ramach-projektu-osrodek-wsparcia-ekonomii-spolecznej-mazowsza-plockiego-numer-naboru-4-2017

 

Celem działalności OWES Mazowsza Płockiego jest kompleksowe wsparcie i wzmocnienie potencjału sektora ekonomii społecznej na terenie subregionu płockiego, tj. Płocka oraz powiatów płockiego, sierpeckiego i gostynińskiego.  

Spółdzielnia socjalna to podmiot gospodarczy, łączący w sobie cechy przedsiębiorstwa oraz organizacji pozarządowej. Cechą odróżniającą spółdzielnię socjalną od spółki jest przede wszystkim pierwszeństwo celów społecznych nad maksymalizacją zysku.

Spółdzielnia socjalna działa na rzecz:

 1. społecznej reintegracji jej członków przez co należy rozumieć działania mające na celu odbudowanie i podtrzymanie umiejętności uczestniczenia w życiu społeczności lokalnej i pełnienia ról społecznych w miejscu pracy, zamieszkania lub pobytu,
 2. zawodowej reintegracji jej członków przez co należy rozumieć działania mające na celu odbudowanie i podtrzymanie zdolności do samodzielnego świadczenia pracy na rynku pracy a działania te nie są wykonywane w ramach prowadzonej przez spółdzielnię socjalną działalności gospodarczej.

Spółdzielnie socjalne dzieli się na dwa typy:

 SPÓŁDZIELNIE SOCJALNE OSÓB FIZYCZNYCH- zakładane przez osoby fizyczne, z uwzględnieniem jednak, iż muszą to być osoby zagrożone wykluczeniem społecznym, tzn.:

 1. osoby bezrobotne, zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
 2. osoby, o których mowa w art. 2 pkt 1a i 1b ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym t.j.

 - absolwent centrum integracji społecznej - oznacza to osobę, która przez okres nie krótszy niż 6 miesięcy uczestniczyła w zajęciach w centrum integracji społecznej i otrzymała zaświadczenie, o którym mowa w art. 13 ust. 5a; osoba ta jest absolwentem centrum integracji społecznej przez okres 6 miesięcy od dnia zakończenia zajęć w centrum integracji społecznej;

- absolwent klubu integracji społecznej - oznacza to osobę, która uczestniczyła w klubie integracji społecznej przez okres nie krótszy niż 6 miesięcy, posiada ważne zaświadczenie, o którym mowa w art. 18 ust. 5a, oraz zrealizowała postanowienia kontraktu socjalnego

- osoby niepełnosprawne, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,

- osoby, które nie ukończyły 30 roku życia oraz osoby, które przekroczyły 50 rok życia i posiadają status osób poszukujących pracy bez zatrudnienia w myśl ustawy z dnia 20 kwietnia o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

SPÓŁDZIELNIE SOCJALNE OSÓB PRAWNYCH - mogą być zakładane przez:

 1. organizacje pozarządowe w rozumieniu przepisów o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie lub jednostki samorządu terytorialnego,
 2. kościelne osoby prawne.

 

Spółdzielnie Socjalne które zostaną utworzone muszą być utrzymane przez min. 12 miesięcy od dnia przyznania dotacji.

Kontakt celem uzyskania szczegółowej informacji:

Centrum  Innowacji Społeczeństwa Informacyjnego

Aleje Kilińskiego 12A pok.8  (Budynek ECG)

09-407 Płock

www.owes.eu

sekretariat@owes.eu    

tel. 605 044 419

Data utworzenia: 2017-09-12 10:10:31



powrót do strony głównej drukuj

2017-09-07 14:40:57

Ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne - przeprowadzenie szkolenia grupowego pn.: "Spawanie metodą MAG 135 w zakresie spawania złączy doczołowych blach"


          

 

          Starosta Gostyniński za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy w Gostyninie wszczyna postępowanie o udzielenie zamówienia na usługi społeczne, których przedmiotem jest przeprowadzenie szkolenia grupowego pn.: "Spawanie metodą MAG 135 w zakresie spawania złączy doczołowych blach" dla 10 osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gostyninie, w wieku 18-29 lat w ramach projektu pozakonkursowego „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie gostynińskim (II)" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa I Działanie 1.1. Poddziałania 1.1.1.

 

 

 

więcej

 

Data utworzenia: 2017-09-07 14:40:57



powrót do strony głównej drukuj

2017-09-04 11:41:49

Informacja dla osób zainteresowanych dofinansowaniem działalności gospodarczej w ramach środków Funduszu Pracy


Powiatowy Urząd  Pracy w Gostyninie informuje, iż w terminie od dnia 04.09.2017r. do dnia 15.09.2017r. będą wydawane oraz przyjmowane wnioski o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej „dotacji” w ramach środków Funduszu Pracy w kwocie 20 000 PLN.

Szczegółowe informacje oraz druk wniosku wraz z formularzem informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis można pobrać osobiście w siedzibie Urzędu, pok. 23 II piętro lub ze strony internetowej www.pup-gostynin.pl z zakładki: Środki na podjęcie działalności gospodarczej (wniosek).

Wniosek składany osobiście w PUP Gostynin stwarza możliwość sprawdzenia poprawności jego sporządzenia przez pracownika PUP w pok. 23 II piętro.

Z możliwości sprawdzenia wniosku każda osoba ubiegająca się o „dotację” w danym naborze, może skorzystać tylko raz.

 

Uwaga!!!

Osoby uprawnione do składania wniosku o „dofinansowanie” to:

- osoby bezrobotne

- absolwenci Centrum Integracji Społecznej (absolwenci CIS)

- absolwenci Klubu Integracji Społecznej (absolwenci KIS)

- opiekunowie- poszukujący pracy niepozostający w zatrudnieniu lub niewykonujący innej pracy zarobkowej opiekunowie osoby niepełnosprawnej, z wyłączeniem opiekunów osoby niepełnosprawnej pobierającej świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, lub zasiłek dla opiekuna na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, lub zasiłek dla opiekuna na podstawie przepisów o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.

Data utworzenia: 2017-09-04 11:31:51



powrót do strony głównej drukuj

2017-09-04 11:29:32

Informacja dla Pracodawców zainteresowanych refundacją kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy


Powiatowy Urząd Pracy w Gostyninie informuje, że od dnia 04.09.2017r. do 15.09.2017r. ponownie będą wydawane i przyjmowane wnioski dla Pracodawców zainteresowanych refundacją kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy (20 000 zł na jedno stanowisko).

Z możliwości sprawdzenia wniosku każdy Pracodawca ubiegający się o ,,refundacje kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy” w danym naborze może skorzystać tylko raz.

Wnioski wraz z formularzem informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis można będzie pobrać osobiście w siedzibie Urzędu, pok. 23 (II piętro) lub ze strony internetowej http://www.pup-gostynin.pl/ w zakładce: Doposażenie stanowiska pracy.

 

Uwaga!!!

Pracodawcy uprawnieni do składania wniosku o refundację z Funduszu Pracy kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy to:

- Podmiot prowadzący działalność gospodarczą

- Producent rolny

-Niepubliczne przedszkole i niepubliczna szkoła

- Żłobek lub klub dziecięcy

- Podmiot świadczący usługi rehabilitacyjne

Data utworzenia: 2017-09-04 11:29:32



powrót do strony głównej drukuj

2017-09-01 09:08:54

Nabór uczestników na szkolenie grupowe pn. Spawanie metodą MAG (135) w zakresie spawania złączy doczołowych blach.


 

Powiatowy Urząd Pracy w Gostyninie w przedłuża do dnia 06.09.2017 r. nabór uczestników na szkolenie grupowe w ramach projektu: „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie gostynińskim (II)” dofinansowanego z Funduszy Europejskich w ramach programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Oś Priorytetowa I, Działanie 1.1, Poddziałanie 1.1.1 w zakresie:

 

 

Lp.

 

Nazwa i zakres szkolenia

Liczba miejsc dla uczestników szkolenia

Orientacyjny czas trwania szkolenia
w godzinach

Charakterystyka osób, dla których szkolenie jest przeznaczone

Rodzaj dokumentu potwierdzającego ukończenie szkolenia
i uzyskanie kwalifikacji/ uprawnień

1.

 

Spawanie metodą MAG (135) w zakresie spawania złączy doczołowych blach.

Program szkolenia zgodny z wytycznymi Instytutu Spawalnictwa. Procesy spajania i pokrewne spajaniu, urządzenia i sprzęt do spawania, technika i technologia spawania, przepisy wytyczne i normy dotyczące spawalnictwa, konstrukcje spawane i jakość w spawalnictwie, BHP, praktyczna nauka spawania, Trening spawania złączy pachwinowych blach w pozycji PA,PB,PF,

-Trening spawania złączy doczołowych blach w pozycji PA, PF,PC,

-Trening spawania w różnych pozycjach drutem rdzeniowym oraz doskonalenie umiejętności w spawaniu drutem pełnym.

10

240 h

Osoby bezrobotne poniżej 30 roku życia z wykształceniem min. zasadniczym zawodowym, bez przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w szkoleniu.

- Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia,

- Certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia,

- Świadectwo Egzaminu Spawacza,
- Książka Spawacza wraz z odpowiednim wpisem dotyczącym  uzyskanych uprawnień.

Powyższe szkolenie będzie realizowane w terminie: wrzesień-listopad 2017 r.

Każdemu uczestnikowi szkolenia w okresie odbywania szkolenia, przysługuje stypendium  w wysokości maksymalnie 997.40 zł (jeżeli miesięczny wymiar godzin szkolenia wynosi co najmniej 150 godzin; w przypadku niższego miesięcznego wymiaru godzin szkolenia wysokość stypendium ustala się proporcjonalnie), finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Uczestnikami projektu mogą być osoby młode, w wieku od 18 do 29 lat, zamieszkałe na terenie powiatu gostynińskiego, bez pracy, zarejestrowane w PUP jako bezrobotne, w tym osoby niepełnosprawne (należące do II profilu pomocy, w uzasadnionych przypadkach I profilu pomocy) które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET) zgodnie z definicją osoby z kategorii NEET przyjętą w Programie Operacyjnym PO WER 2014-2020.

Osoby z kategorii NEET- to osoby młode, które spełniają łącznie trzy następujące warunki:

 • nie pracują,
 • nie kształcą się (tj. nie uczestniczą w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym),
 • nie szkolą się (tj. nie uczestniczą w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy. W procesie oceny czy dana osoba się nie szkoli, a co za tym idzie kwalifikuje się do kategorii NEET, będzie badane czy brała ona udział w tego typu formie aktywizacji, finansowanej ze środków publicznych w okresie ostatnich 4 tygodni).

Wsparcie dla osób młodych będzie udzielane zgodnie za standardami określonymi w Planie realizacji Gwarancji dla młodzieży w Polsce tzn. w ciągu 4 miesięcy zostanie zapewniona wysokiej jakości oferta zatrudnienia, dalszego kształcenia, przyuczenia do zawodu lub stażu dla grup:

 • osoby do 25 r.ż. – 4 miesiące liczone od dnia rejestracji w urzędzie,
 • osoby powyżej 25 r.ż. – 4 miesiące liczone są od dnia przystąpienia do projektu.

Osoba ubiegająca się o skierowanie na wybrane przez siebie szkolenie grupowe powinna:

 • wypełnić kartę kandydata na szkolenie,
 • zgłosić się do właściwego doradcy klienta, który wypełnia cz. II karty Kandydata,
 • wypełnioną kartę kandydata na wybrane przez siebie szkolenie grupowe złożyć w wymaganym terminie, tj. od 18.08.2017r. do 06.09.2017r.  w pok. 28 II piętro.

 Zasady organizowania szkoleń grupowych przez Powiatowy Urząd Pracy w Gostyninie wraz z  Kartą kandydata na szkolenie można pobrać osobiście w siedzibie Urzędu, pok. 28 II piętro lub ze strony internetowej www.pup-gostynin.pl w zakładce: Szkolenia – 2017 r. – Informacje dla osób bezrobotnych – Szkolenia grupowe finansowane ze środków EFS.

 

Osoba do kontaktu: Agata Kamińska – specjalista ds. rozwoju zawodowego, PUP Gostynin, ul. Płocka 66/68, pok. 28 II piętro,
tel: 24 269 71-78. 

 

Data utworzenia: 2017-09-01 08:58:40



powrót do strony głównej drukuj

2017-09-01 07:17:04

Nabór wniosków o finansowanie kosztów studiów podyplomowych


Powiatowy Urząd Pracy informuje, że w terminie od 01.09.2016 r. do wyczerpania środków ogłasza nabór wniosków o finansowanie ze środków Funduszu Pracy kosztów studiów podyplomowych.

Druki wniosków można pobrać osobiście w siedzibie Urzędu, pok. 28 II piętro lub z naszej strony internetowej www.pup-gostynin.pl w zakładce Studia podyplomowe.

Data utworzenia: 2017-09-01 07:17:04