oferty pracy informacje dla bezrobotnych informacje dla pracodawców
   
pomniejsz powiększ
niedowidzacy
   Menu Główne
   
   Dla bezrobotnych
   Dla pracodawców
   Linki

BIP - PUP Gostynin
Centralna Baza Ofert Pracy
EFS
roEFS
EURES
kraz
rejestr instytucji szkoleniowych kwalifikacje rejestracja akademia

powrót do strony głównej drukuj

2009-08-31 12:28:39

Streszczenie raporu końcowego


 

Zapraszamy do zapoznania się ze streszczeniem raportu końcowego z badania ewaluacyjnego śródokresowego (mid-term) projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dla Poddziałania 6.1.2 Wsparcie powiatowych i wojewódzkich urzędów pracy w realizacji zadań na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych w regionie, Działanie 6.1 PO KL. Projekt pn. „Wyższy standard usług rynku pracy w powiecie gostynińskim”. W ramach projektu wsparcie otrzymuje 1 osoba. Badanie oraz raport zostały opracowane przez zewnętrzną firmę ewaluacyjną.

zobacz więcejData utworzenia: 2009-08-31 12:28:39powrót do strony głównej drukuj

2009-08-31 12:27:17

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty


 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Powiatowy Urząd Pracy w Gostyninie informuje, iż dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty dotyczącej wykonania badania ewaluacyjnego pn. „Analiza wpływu uzyskanego wsparcia z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki  2007-2013 (Priorytet VI), Działanie 6.1, Poddziałanie 6.1.2 na poprawę jakości, efektywności i dostępności usług świadczonych przez pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Gostyninie zajmujących się pośrednictwem pracy”, złożonej przez INFO AUDIT Sp. z o.o. Topolany 64 Oddział w Warszawie ul. Puławska 479 na podstawie kryterium oceny ofert określonych w Zapytaniu ofertowym.

W odpowiedzi na zapytanie ofertowe ofertę złożyła również:

  1. Pozarządowa Agencja Ewaluacji i Rozwoju przy stowarzyszeniu „BORIS” w Warszawie ul. Ogrodowa 50 lok. 1

  Cena najkorzystniejszej oferty: 1220,00zł.

 Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert.

Kryterium oceny oferty 

Pozarządowa Agencja Ewaluacji i Rozwoju przy Stowarzyszeniu BORIS w Warszawie

INFO AUDIT Sp. z o.o. Oddział w Warszawie

Cena za szkolenie – max 40 pkt.

6,72

40

Koncepcja badania uzupełniona o dodatkowe lub zmodyfikowane pytania badawcze - max 20 pkt.

20

20

Metodologia  - max 20 pkt.

20

16

Doświadczenie w prowadzeniu badań ewaluacji projektów współfinansowanych ze środków EFS – max 20 pkt.

20

20

Ogółem

66,72

96

 

Data utworzenia: 2009-08-31 12:27:17powrót do strony głównej drukuj

2009-07-08 12:06:28

Informacja dotycząca nowych oświadczeń o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi
UWAGA!!!Wytyczne
Ministra Pracy i Polityki Społecznej dla Powiatowych Urzędów Pracy w związku z rejestracją oświadczeń pracodawców o zamiarze powierzenia wykonywania pracy obywatelom Republiki Białoruś, Republiki Mołdowy, Federacji Rosyjskiej lub Ukrainy oraz nowe druki oświadczeń o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi znajdują się z zakładce Dla pracodawców - Wzory dokumentów.Uproszczoną procedurę dopuszczenia
do polskiego rynku pracy bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę dla obywateli Białorusi (BY), Mołdowy (MD), Rosji (RU) i Ukrainy (UA) reguluje rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 sierpnia 2006r. w sprawie wykonywania pracy przez cudzoziemców bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę (Dz. U. Nr 156, poz. 1116, z 2007r. Nr 120, poz. 824, z 2008r. Nr 17, poz. 106 oraz z 2009r. Nr 21, poz. 114).

Data utworzenia: 2009-07-08 12:06:28powrót do strony głównej drukuj

2009-07-08 12:06:18

Informacja dla bezrobotnych zainteresowanych dofinansowaniem działalności gospodarczej
 
Powiatowy Urząd Pracy w Gostyninie informuje, że od dnia 04.03.2009r. wydawane są wnioski dla osób bezrobotnych o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej wyłącznie w ramach projektu „Nowa szansa – lepsza przyszłość” Priorytetu VI , Działania 6.1, Poddziałania 6.1.3, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 w sprawie realizacji projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Planowana liczba uczestników w 2009 roku – 117 osób z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wnioski można pobrać osobiście w siedzibie Urzędu pok. 12 (I piętro) lub ze strony internetowej www.pup-gostynin.pl. w zakładce: Projekty – Europejski Fundusz Społeczny (Informacje dla bezrobotnych).

Data utworzenia: 2009-07-08 12:06:18