oferty pracy informacje dla bezrobotnych informacje dla pracodawców
   
pomniejsz powiększ
niedowidzacy
   Menu Główne
   
   Dla bezrobotnych
   Dla pracodawców
   Linki

BIP - PUP Gostynin
Centralna Baza Ofert Pracy
EFS
roEFS
EURES
kraz
rejestr instytucji szkoleniowych kwalifikacje rejestracja akademia

powrót do strony głównej drukuj

2017-06-29 11:04:04

Zasady przysługiwania dodatku aktywizacyjnego
Bezrobotnemu posiadającemu prawo do zasiłku przysługuje dodatek aktywizacyjny, jeżeli:

1)     w wyniku skierowania przez powiatowy urząd pracy podjął zatrudnienie (stosunek pracy / stosunek służbowy) w niepełnym wymiarze czasu pracy obowiązującym w danym zawodzie lub służbie i otrzymuje wynagrodzenie niższe od minimalnego wynagrodzenia za pracę;  dodatek aktywizacyjny przysługuje w wysokości stanowiącej różnicę między minimalnym wynagrodzeniem za pracę a otrzymywanym wynagrodzeniem, nie większej jednak niż 50 % zasiłku, o którym mowa w art. 72 ust. 1, przez okres, w jakim przysługiwałby bezrobotnemu zasiłek; 

 

2)     z własnej inicjatywy podjął zatrudnienie (stosunek pracy / stosunek służbowy) lub inną pracę zarobkową (wykonywanie pracy lub świadczenie usług na podstawie umów cywilnoprawnych, w tym umowy agencyjnej, umowy zlecenia, umowy o dzieło albo w okresie członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej, spółdzielni kółek rolniczych lub spółdzielni usług rolniczych); dodatek aktywizacyjny przysługuje w wysokości do 50 % zasiłku, o którym mowa w art. 72 ust. 1, przez połowę okresu, w jakim przysługiwałby bezrobotnemu zasiłek.

 

Dodatek aktywizacyjny nie przysługuje w przypadku:

1)     skierowania bezrobotnego przez powiatowy urząd pracy do prac interwencyjnych, robót publicznych lub na stanowisko pracy, którego koszty wyposażenia lub doposażenia zostały zrefundowane zgodnie z art. 46 ust. 1 pkt 1;

2)     podjęcia przez bezrobotnego z własnej inicjatywy zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej u pracodawcy, u którego był zatrudniony lub dla którego wykonywał inną pracę zarobkową bezpośrednio przed zarejestrowaniem jako bezrobotny;

3)     podjęcia przez bezrobotnego z własnej inicjatywy zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej za granicą Rzeczypospolitej Polskiej u pracodawcy zagranicznego;

Dodatek aktywizacyjny nie przysługuje również, gdy:
 -
w trakcie pobierania dodatku między kolejnymi umowami u tego samego pracodawcy jest przerwa obejmujaca dzień roboczy,
 - w trakcie pobierania dodatku kolejna umowa jest zawierana z innym niż dotychczas pracodawcą, a miedzy kolejnymi umowami jest przerwa obejmujaca dzień roboczy i dana osoba w czasie tej przerwy nie zarejestrowała sie w powiatowym uzędzie pracy,
 - za okres urlopu bezpłatnego oraz tymczasowego aresztowania, gdyż w tym okresie nie było faktycznie świadczonej pracy.

 

Dodatek aktywizycyjny przysługuje od daty złożenia wniosku. Do wniosku należy załączyć kopię umowy o pracę / kopie innych umów (np. umowa zlecenie).
Podstawa prawna: art.48 ustawy z dnia 20 kwietnia o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku – tekst jednolity – Dz. U. z 2017r. poz. 1065 zm. 


Wniosek można pobrać w pokoju nr 3 na parterze Powiatowego Urzędu Pracy w Gostyninie lub poniżej:

Szczegółowych informacji udziela

  STARSZY INSPEKTOR POWIATOWY
Małgorzata Gostyńska
tel.: 24 269 71 62, 269 71 63
fax: 24 269 71 79

e-mail: gosia@pup-gostynin.pl
 

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik Zał. 1. Wzór wniosku o przyznanie dodatku aktywizacyjnego.doc Wzór wniosku o przyznanie i wypłatę dodatku aktywizacyjnego 2017-06-29 11:32:34 Gostynin PUP
załącznik Zał. 2. Wzór wniosku o przyznanie dodatku aktywizacyjnego - niepełny wymiar czasu pracy.doc Wzór wniosku o przyznanie i wypłatę dodatku aktywizacyjnego - niepełny wymiar czasu pracy 2017-06-29 10:58:32 Garstka Ewa
załącznik Pouczenie dotyczące zasad przyznawania i wypłaty dodatku aktywizacyjnego.pdf Pouczenie dotyczące zasad przyznawania i wypłaty dodatku aktywizacyjnego przez Powiatowy Urząd Pracy w Gostyninie 2017-06-08 14:03:13 Garstka Ewa

Data utworzenia: 2011-02-09 09:05:25