oferty pracy informacje dla bezrobotnych informacje dla pracodawców
   
pomniejsz powiększ
niedowidzacy
   Menu Główne
   
   Dla bezrobotnych
   Dla pracodawców
   Linki

BIP - PUP Gostynin
Centralna Baza Ofert Pracy
EFS
roEFS
EURES
kraz
rejestr instytucji szkoleniowych kwalifikacje rejestracja akademia

powrót do strony głównej drukuj

2012-02-08 08:56:12

Europejski Fundusz Społeczny_PO KLEuropejski  Fundusz  Społeczny  jest  instrumentem  Unii  Europejskiej  powołanym  do  życia  w  1957  roku,  który  ma  na celu współfinansowanie działań krajów członkowskich w dziedzinie polityki zatrudnienia i rozwoju zasobów ludzkich.
 
Europejski fundusz społeczny był dotychczas jednym z czterech funduszy strukturalnych stanowiących finansowe instrumenty Unii Europejskiej. W latach 2007-2013, w wyniku reformy polityki spójności, liczba funduszy strukturalnych została ograniczona do dwóch: Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Do głównego nurtu programowania został włączony również Fundusz Spójności, który w latach 2007-2013 podlegać będzie podobnym zasadom, jak fundusze strukturalne.

Program Operacyjny Kapitał Ludzki
, który jest realizowany w latach 2007 – 2013, to największy w historii Unii Europejskiej program współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) jest umożliwienie pełnego wykorzystania potencjału zasobów ludzkich poprzez:
 • wzrost zatrudnienia i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw i ich pracowników,
 • podniesienie poziomu wykształcenia społeczeństwa,
 • zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego
 • wsparcie dla budowy partnerskiego państwa i przyjaznej administracji.
Celem głównym Programu wpisującym się w cele Narodowej Strategii Spójności 2007-2013 jest: wzrost zatrudnienia i spójności społecznej a do osiągnięcia tego celu przyczynia się realizacja sześciu celów strategicznych do których należą:
 1. Podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia osób bezrobotnych i biernych zawodowo
 2. Zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego
 3. Poprawa zdolności adaptacyjnych pracowników i przedsiębiorstw do zmian zachodzących w gospodarce
 4. Upowszechnienie edukacji społeczeństwa na każdym etapie kształcenia przy równoczesnym zwiększeniu jakości usług edukacyjnych i ich silniejszym powiązaniu z potrzebami gospodarki opartej na wiedzy
 5. Zwiększenie potencjału administracji publicznej w zakresie opracowywania polityk i świadczenia usług wysokiej jakości oraz wzmocnienie mechanizmów partnerstwa
 6. Wzrost spójności terytorialnej.
 Program Operacyjny Kapitał Ludzki składa się z 9 Priorytetów, realizowanych równolegle na poziomie centralnym i regionalnym. Ok. 60% środków PO KL zostanie przeznaczonych na powadzenie wsparcia realizowanego przez regiony, natomiast ok. 40% środków skierowano na realizację wsparcia sektorowego prowadzonego na szczeblu centralnym.

 Priorytety realizowane centralnie to:
 • Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna,
 • Priorytet II Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących,
 • Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty,
 • Priorytet IV Szkolnictwo wyższe i nauka,
 • Priorytet V Dobre rządzenie.
 Priorytety realizowane na szczeblu regionalnym to:
 • Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich,
 • Priorytet VII Promocja integracji społecznej,
 • Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki,
 • Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach.
Ponadto realizowany będzie Priorytet X Pomoc techniczna, którego celem jest zapewnienie właściwego zarządzania PO KL, wdrażania oraz promocji Europejskiego Funduszu Społecznego.

Program Operacyjny Kapitał Ludzki finansowany będzie w 85 proc. ze środków Unii Europejskiej (Europejskiego Funduszu Społecznego) oraz w 15 proc. ze środków krajowych (budżetu państwa i budżetów jednostek samorządu terytorialnego). 
 

W ramach PO KL przewiduje się możliwość realizacji projektów w dwóch głównych trybach: systemowym i konkursowym. W trybie systemowym projekty są realizowane przez beneficjentów imiennie wskazanych w Programie lub dodatkowych dokumentach stanowiących jego uszczegółowienie. Natomiast w trybie konkursowym projekty będą mogły realizować wszystkie podmioty m.in.:
 1. instytucje rynku pracy, 
 2. instytucje szkoleniowe, 
 3. jednostki administracji rządowej i samorządowej, 
 4. przedsiębiorcy, 
 5. instytucje otoczenia biznesu, 
 6. organizacje pozarządowe, 
 7. instytucje systemu oświaty i szkolnictwa wyższego, 
 8. inne podmioty.Funkcje specjalisty ds. programów pełni:

   
Specjalista ds. programów
Barbara Kryska
pok. nr 11 (I piętro)
tel.:
 24 269 71 51
fax: 24 269 71 79

e-mail: basiak@pup-gostynin.pl

Data utworzenia: 2009-06-08 12:34:36