oferty pracy informacje dla bezrobotnych informacje dla pracodawców
   
pomniejsz powiększ
niedowidzacy
   Menu Główne
   
   Dla bezrobotnych
   Dla pracodawców
   Linki

BIP - PUP Gostynin
Centralna Baza Ofert Pracy
EFS
roEFS
EURES
kraz
rejestr instytucji szkoleniowych kwalifikacje rejestracja akademia

powrót do strony głównej drukuj

2017-07-11 10:23:06

Informacja dla Pracodawców zainteresowanych ubieganiem się o zwrot dodatkowych kosztów związanych z zatrudnieniem pracowników niepełnosprawnych


 1. Pracodawca, który przez okres co najmniej 36 miesięcy zatrudni osoby niepełnosprawne bezrobotne lub poszukujące pracy niepozostające w zatrudnieniu lub pozostające w zatrudnieniu u pracodawcy występującego o zwrot kosztów, z wyjątkiem przypadków, gdy przyczyną powstania niepełnosprawności w okresie zatrudnienia u tego pracodawcy było zawinione przez pracodawcę lub przez pracownika naruszenie przepisów, w tym przepisów prawa pracy, może otrzymać, na wniosek, ze środków PFRON zwrot kosztów:
 1. adaptacji pomieszczeń zakładu pracy do potrzeb osób niepełnosprawnych, w szczególności poniesionych w związku z przystosowaniem tworzonych lub istniejących stanowisk pracy dla tych osób, stosownie do potrzeb wynikających z ich niepełnosprawności,
 2. adaptacji lub nabycia urządzeń ułatwiających osobie niepełnosprawnej wykonywanie pracy lub funkcjonowanie w zakładzie pracy,
 3. zakupu i autoryzacji oprogramowania na użytek pracowników niepełnosprawnych oraz urządzeń technologii wspomagających lub przystosowanych do potrzeb wynikających z ich niepełnosprawności,
 4. zatrudnienia pracowników pomagających pracownikowi niepełnosprawnemu w pracy w zakresie czynności ułatwiających komunikowanie się z otoczeniem, a także czynności niemożliwych lub trudnych do samodzielnego wykonania przez pracownika niepełnosprawnego na stanowisku pracy,
 5. szkolenia pracowników pomagających pracownikowi niepełnosprawnemu w pracy,
 6. rozpoznania przez służby medycyny pracy potrzeb, o których mowa w p.pkt. a - c.
 1. Zwrot kosztów nie może przekraczać:
 • dwudziestokrotnego przeciętnego wynagrodzenia za każde przystosowane stanowisko pracy osoby niepełnosprawnej,
 • 15% kosztów związanych z przystosowaniem tworzonych lub istniejących stanowisk pracy do potrzeb osób niepełnosprawnych - w przypadku zwrotu kosztów poniesionych w związku z rozpoznaniem potrzeb osób niepełnosprawnych,
 • 100% kosztów szkolenia, nie więcej jednak niż równowartość kwoty najniższego wynagrodzenia - w przypadku szkolenia pracowników pomagających pracownikowi niepełnosprawnemu w pracy.
 1. Zwrotowi nie podlegają koszty poniesione przez pracodawcę przed dniem podpisania umowy.
 2. Zwrot kosztów stanowi różnicę miedzy kosztami adaptacji lub wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej, a kosztami adaptacji lub wyposażenia stanowiska pracy osoby nie będącej osoba niepełnosprawną.
 3. Warunkiem zwrotu kosztów jest uzyskanie pozytywnej opinii Państwowej Inspekcji Pracy odpowiednio o przystosowaniu do potrzeb wynikających z niepełnosprawności osoby zatrudnionej na wyposażonym stanowisku pracy lub o spełnieniu warunków bezpieczeństwa i higieny pracy na tym stanowisku.
 4. Jeżeli okres zatrudnienia osoby niepełnosprawnej będzie krótszy niż 36 miesięcy, pracodawca obowiązany jest zwrócić środki Państwowemu Funduszowi Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości równej 1/36 ogólnej kwoty zwrotu za każdy miesiąc brakujący do upływu okresu, jednak w wysokości nie mniejszej niż 1/6 tej kwoty. 
 5. Zwrot środków powinien nastąpić w ciągu 3 miesięcy od dnia rozwiązania stosunku pracy z osobą niepełnosprawną.

 

Podstawy prawne:

 1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2016r. poz. 2046 ze zm.);
 2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 grudnia 2014r. w sprawie  zwrotu dodatkowych kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników niepełnosprawnych (Dz.U. 2014r., poz 1987).

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu sie o pomoc de minimis.xls Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu sie o pomoc de minimis 2017-07-11 10:49:09 Tyszkiewicz Joanna
załącznik Wn-KZ Wniosek o zwrot dodatkowych kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników niepełnosprawnych (Część I).DOC Wn-KZ Wniosek o zwrot dodatkowych kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników niepełnosprawnych (Część I) 2017-07-11 10:26:23 Tyszkiewicz Joanna
załącznik Wn-KZ Wniosek o zwrot dodatkowych kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników niepełnosprawnych (Część II).DOC Wn-KZ Wniosek o zwrot dodatkowych kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników niepełnosprawnych (Część II) 2017-07-11 10:26:03 Tyszkiewicz Joanna
załącznik Wn-KZ Wniosek o zwrot dodatkowych kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników niepełnosprawnych (Część III).DOC Wn-KZ Wniosek o zwrot dodatkowych kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników niepełnosprawnych (Część III) 2017-07-11 10:25:44 Tyszkiewicz Joanna
załącznik Wn-KZ Wniosek o zwrot dodatkowych kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników niepełnosprawnych (Część IV).DOC Wn-KZ Wniosek o zwrot dodatkowych kosztów związanych z zatrudnianiem pracowników niepełnosprawnych (Część IV) 2017-07-11 10:25:19 Tyszkiewicz Joanna

Data utworzenia: 2017-07-11 10:16:11