oferty pracy informacje dla bezrobotnych informacje dla pracodawców
   
pomniejsz powiększ
niedowidzacy
   Menu Główne
   
   Dla bezrobotnych
   Dla pracodawców
   Linki

BIP - PUP Gostynin
Centralna Baza Ofert Pracy
EFS
roEFS
EURES
kraz
rejestr instytucji szkoleniowych kwalifikacje rejestracja akademia

powrót do strony głównej drukuj

2016-12-29 09:41:42

Zgłoszenie oferty pracy


Powiatowy Urząd Pracy w Gostyninie informuje o zasadach przyjmowania i realizacji ofert pracy.

Dopuszcza się następujące formy złożenia krajowej oferty pracy przez pracodawcę lub osobę przez niego wskazaną:
- osobiście,
- pocztą,
- faksem,
- mailem,
- telefonicznie doradcy klienta.

Krajowa oferta pracy jest upowszechniana w formie:
- otwartej, która zawiera dane umożliwiające identyfikację pracodawcy krajowego, albo

- zamkniętej, która nie zawiera danych pracodawcy krajowego.

(§ 10 pkt1 ust.1 i 2 oraz pkt 3 rozporządzenia).

Pracodawca zgłasza ofertę pracy do jednego powiatowego urzędu pracy, właściwego ze względu na siedzibę pracodawcy albo miejsce wykonywania pracy albo innego wybranego przez siebie urzędu.
Informując o wolnych miejscach zatrudnienia pracodawcy nie mogą naruszać zasady równego traktowania w zatrudnieniu w rozumieniu przepisów prawa pracy i nie mogą dyskryminować kandydatów do pracy, w szczególności ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie lub orientację seksualną (
art. 36 pkt1 ust. 5a i 5e ustawy).

Powiatowy urząd pracy może nie przyjąć oferty pracy, w szczególności jeżeli pracodawca w okresie do 365 dni przed dniem zgłoszenia oferty pracy został ukarany lub skazany prawomocnym wyrokiem za naruszenie przepisów prawa pracy albo jest objęty postępowaniem dotyczącym naruszenia przepisów prawa pracy  (art. 36 pkt 1 ust. 5f ustawy).

Urząd nie może przyjąć oferty pracy, jeżeli proponowana wysokość wynagrodzenia brutto jest niższa od  wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia za pracę w przeliczeniu na pełen wymiar czasu pracy.

Pracodawca zobowiązuje się do powiadomienia tutejszego urzędu pracy o dezaktualizacji oferty pracy. W przypadku trzykrotnego braku kontaktu telefonicznego – oferta zostanie wycofana z realizacji.

W przypadku wystąpienia trudności z realizacją oferty istnieje możliwość zmiany wcześniejszych ustaleń
.

W przypadku stanowisk wymagających szczegółowych predyspozycji psychofizycznych – dodatkową pomocą służyć może doradca zawodowy urzędu pracy. W przypadku zainteresowania przeszkoleniem kandydatów do pracy – pomocą służyć może specjalista do spraw rozwoju zawodowego.

Informujemy, iż Państwa oferta pracy jest aktualna w naszej bazie przez okres 30 dni. W przypadku jej wcześniejszej dezaktualizacji lub zmiany dotychczasowych ustaleń prosimy o kontakt z Powiatowym Urzędem Pracy w Gostyninie ul. Płocka 66/68, 09-500 Gostynin.

Tel.: 24 269 7167; 24 269 7168; 24 269 7169; 24 269 7174; 24 269 71 77; 24 269 7178.

PODSTAWA PRAWNA
Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z 20 kwietnia 2004r. (tekst jednolity Dz.U. z 2016r. poz. 645 ze zm.),
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 maja 2014r., w sprawie szczegółowych warunków realizacji oraz trybu i sposobów prowadzenia usług rynku pracy (Dz.U. z 2014r. poz. 667)
.

 

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik druk krajowej oferty pracy.pdf Druk krajowej oferty pracy - pdf 2016-12-29 09:11:24 Solarska Danuta
załącznik druk krajowej oferty pracy.docx Druk krajowej oferty pracy 2016-12-29 09:03:52 Bugdał Elżbieta

Data utworzenia: 2012-06-11 14:31:50