oferty pracy informacje dla bezrobotnych informacje dla pracodawców
   
pomniejsz powiększ
niedowidzacy
   Menu Główne
   
   Dla bezrobotnych
   Dla pracodawców
   Linki

BIP - PUP Gostynin
Centralna Baza Ofert Pracy
EFS
roEFS
EURES
kraz
rejestr instytucji szkoleniowych kwalifikacje rejestracja akademia

powrót do strony głównej drukuj

2017-01-31 12:43:35

Możliwości i zasady korzystania z bonu stażowego dla osób bezrobotnych do 30 roku życia 

Na wniosek bezrobotnego do 30 roku życia starosta może przyznać bon stażowy stanowiący gwarancję skierowania do odbycia stażu u pracodawcy wskazanego przez bezrobotnego na okres 6 miesięcy, o ile pracodawca zobowiąże się do zatrudnienia bezrobotnego po zakończeniu stażu przez okres 6 miesięcy.

Przyznanie bonu stażowego następuje na podstawie indywidualnego planu działania.
Termin ważności bonu stażowego określa starosta.

W ramach bonu stażowego starosta finansuje:
 • koszty przejazdu do i z miejsca odbywania stażu- w formie ryczałtu, do wysokości 600,00zł, wypłacanego bezrobotnemu w miesięcznych transzach w wysokości do 100,00zł, łącznie ze stypendium;
 • koszty niezbędnych badań lekarskich lub psychologicznych- w formie wpłaty na konto wykonawcy badań.

 

Pracodawcy, który zatrudni bezrobotnego przez deklarowany okres 6-ciu miesięcy, starosta wypłaca premię w wysokości 1500,00zł.

 

Kwota premii oraz maksymalna kwota ryczałtu podlegają waloryzacji na zasadach określonych w art. 72 ust. 6 ustawy.

 

Minister właściwy do spraw pracy, na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, ogłasza w drodze obwieszczenia w Dzienniku Urzędowym Rzeczpospolitej Polskiej „Monitor Polski”, kwoty premii i kosztów przejazdu po waloryzacji.

 

Premia stanowi pomoc udzieloną zgodnie z warunkami dopuszczalności pomocy de minimis.

 
 

Staż - oznacza nabycie przez bezrobotnego umiejętności praktycznych do wykonywania pracy przez wykonywanie zadań w miejscu pracy bez nawiązania stosunku pracy z pracodawcą.

 

 

Bezrobotny może być skierowany przez starostę do odbycia stażu do:

 
 • pracodawcy,
 • rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub
 • osoby pełnoletniej osoby fizycznej, zamieszkującej i prowadzącej na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, osobiście i na własny rachunek, działalność w zakresie produkcji roślinnej lub zwierzęcej, w tym ogrodniczej, sadowniczej, pszczelarskiej i rybnej, w pozostającym w jej posiadaniu gospodarstwie rolnym obejmującym obszar użytków rolnych o powierzchni przekraczającej 2 ha przeliczeniowe lub prowadzącej dział specjalny produkcji rolnej, o którym mowa w ustawie z dnia 20 grudnia 1990r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (t.j Dz. U. z 2016r. poz. 277).

 

Staż odbywa się na podstawie umowy zawartej z pracodawcą według programu określonego w umowie.

 
 

Program stażu powinien uwzględniać predyspozycje psychofizyczne i zdrowotne oraz dotychczasowe kwalifikacje zawodowe bezrobotnego.

 
 

Program stażu powinien określać:

 • nazwę zawodu lub specjalności, której program dotyczy,
 • zakres zadań wykonywanych przez bezrobotnego,
 • rodzaj uzyskanych kwalifikacji lub umiejętności zawodowych,
 • sposób potwierdzenia nabytych kwalifikacji lub umiejętności zawodowych,
 • opiekuna osoby objętej programem stażu.

 

Bezrobotnemu w okresie odbywania stażu przysługuje stypendium w wysokości 120% kwoty zasiłku.

 
 

Za okres, za który przysługuje stypendium, zasiłek nie przysługuje.

 
 

Na wniosek bezrobotnego odbywającego staż pracodawca jest obowiązany do udzielenia dni wolnych w wymiarze 2 dni za każde 30 dni kalendarzowych odbywania stażu. Za dni wolne stypendium przysługuje. Za ostatni miesiąc odbywania stażu pracodawca jest obowiązany udzielić dni wolnych przed upływem terminu zakończenia stażu.

 
 

Bezrobotny zachowuje prawo do stypendium za okres udokumentowanej niezdolności do pracy przypadający w okresie przysługiwania stażu.

 
 

Osoba, która z własnej winy nie ukończyła stażu jest zobowiązana do zwrotu kosztów stażu (koszty badań lekarskich, koszty dojazdu), chyba, że powodem nieukończenia było podjęcie zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej.

 
 

Osoba bezrobotna, która z własnej winy przerwie staż, bądź po skierowaniu nie podjęła stażu, zostanie pozbawiona statusu bezrobotnego na okres:

 • 120 dni w przypadku pierwszej odmowy,
 • 180 dni w przypadku drugiej odmowy,
 • 270 dni w przypadku trzeciej odmowy.
 

Starosta na wniosek organizatora lub z urzędu, po zasięgnięciu opinii organizatora i wysłuchaniu bezrobotnego, może pozbawić bezrobotnego możliwości kontynuowania stażu, w przypadku:

 • nieusprawiedliwionej nieobecności podczas więcej niż jednego dnia stażu,
 • naruszenia podstawowych obowiązków określonych w regulaminie pracy, w szczególności stawienia się do odbycia stażu w stanie wskazującym na spożycie alkoholu, narkotyków lub środków psychotropowych lub spożywania w miejscu pracy alkoholu, narkotyków lub środków psychotropowych,
 • usprawiedliwionej nieobecności uniemożliwiającej zrealizowanie programu stażu.

 

 

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik CAZ-21-4.doc CAZ-21-4 Wniosek pracodawcy o zorganizowanie stażu 2017-01-31 11:31:44 Balcerzak Izabela
załącznik CAZ-21-1.doc CAZ-21-1 wniosek o przyznanie bonu stazowego 2017-01-31 11:30:34 Balcerzak Izabela
załącznik CAZ-21-19 WNIOSEK O WYPŁATE PREMII.docx Wniosek o o wypłatę premii dla pracodawcy 2015-11-24 10:23:34 Balcerzak Emilia
załącznik CAZ-21-17 OPINIA.doc opinia 2015-03-13 11:07:26 Balcerzak Emilia
załącznik CAZ-21-16 SPRAWOZDANIE.doc sprawozdanie 2015-03-13 11:06:53 Balcerzak Emilia
załącznik załączniki nr 2 do wniosku.docx oświadczenie 2015-03-09 10:23:15 Balcerzak Emilia
załącznik formularz przy ubieganiu sie o pomoc de minimis.xls formularz - pomoc de minimis 2015-03-09 10:21:42 Balcerzak Emilia

Data utworzenia: 2014-08-13 09:01:01