oferty pracy informacje dla bezrobotnych informacje dla pracodawców
   
pomniejsz powiększ
niedowidzacy
   Menu Główne
   
   Dla bezrobotnych
   Dla pracodawców
   Linki

BIP - PUP Gostynin
Centralna Baza Ofert Pracy
EFS
roEFS
EURES
kraz
rejestr instytucji szkoleniowych kwalifikacje rejestracja akademia

powrót do strony głównej drukuj

2015-02-11 13:09:08

Dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie bezrobotnego,


Dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie bezrobotnego,który ukończył 50 rok życia

Dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie bezrobotnego,który ukończył 50 rok życia   

W  znowelizowanej ustawie  z 2014 roku ,o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, wprowadzono m. in. nowy instrument  rynku  pracy (Art.60d) - Dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie  skierowanego bezrobotnego, który ukończył 50  rok  życia.
Zatrudnienie bezrobotnego w ramach dofinansowania wynagrodzenia następuje na podstawie umowy zawartej pomiędzy Starostą  z  Pracodawcą  ( jednostką organizacyjną, chociażby nie posiadała  osobowości  prawnej, a także osobą fizyczną, jeżeli zatrudnia co najmniej jednego pracownika)  lub Przedsiębiorcą (osobą fizyczną, osobą prawną i jednostką organizacyjną niebędącą osobą prawną , której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną  -  wykonującą  we własnym imieniu  działalność gospodarczą , wg. art. 4  ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej Dz.U. z 2004r. Nr 173, poz.1807 ze zm.), po uprzednim złożeniu przez Pracodawcę lub Przedsiębiorcę  pisemnego wniosku o dofinansowanie  wynagrodzenia za zatrudnienie osoby bezrobotnej, która ukończyła 50 rok życia. Pozytywne rozpatrzenie wniosku oraz zawarcie umowy z Pracodawcą lub Przedsiębiorcą jest podstawą do skierowania osoby bezrobotnej. 

 

Wysokość przyznanego dofinansowania na tę formę uzależniona jest od środków finansowych Funduszu Pracy, pozostających w dyspozycji tut. Urzędu. 

 

W  razie  zatrudnienia  skierowanego  przez  powiatowy urząd  pracy  bezrobotnego , który ukończył  50 rok życia , Pracodawca  lub Przedsiębiorca , może uzyskać dofinansowanie do wynagrodzenia za tego bezrobotnego.   
Dofinansowanie wynagrodzenia przysługuje przez okres :
a) 12 miesięcy w przypadku zatrudnienia bezrobotnego , który ukończył   50  lat, a nie ukończył  60 lat,
b) 24 miesięcy w przypadku zatrudnienia bezrobotnego, który ukończył  60  lat. 

Dofinansowanie wynagrodzenia  miesięcznie , za każdego zatrudnionego bezrobotnego, przysługuje  w  kwocie określonej w  umowie , nie wyższej  jednak niż połowa minimalnego wynagrodzenia za pracę , obowiązującego w dniu zawarcia umowy. 

Pracodawca  lub Przedsiębiorca zobowiązany jest zatrudnić skierowaną osobę bezrobotną na okres wskazany umową,  objęty  dofinansowaniem  wynagrodzenia  oraz  jest  zobowiązany do dalszego zatrudnienia,  po upływie tego okresu, odpowiednio przez:

  • 6 miesięcy   –  w przypadku , gdy dofinansowanie przysługuje przez okres 12 miesięcy;
  • 12 miesięcy – w przypadku , gdy do finansowanie przysługuje  przez okres 24 miesięcy. 
Jeżeli Pracodawca lub Przedsiębiorca rozwiąże umowę o pracę w trakcie przysługiwania dofinansowania lub nie wywiąże się z warunku dalszego zatrudnienia skierowanego bezrobotnego, po upływie przysługiwania okresu dofinansowania wynagrodzenia, odpowiednio przez okres 6 lub 12 miesięcy  -  obowiązany jest do zwrotu wszystkich otrzymanych środków wraz odsetkami ustawowymi , naliczonymi od całości kwoty otrzymanych środków od dnia wypłaty pierwszego dofinansowania wynagrodzenia,  w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania  starosty; 
-  natomiast w przypadku utrzymania zatrudnienia skierowanego bezrobotnego przez okres przysługiwania dofinansowania wynagrodzenia oraz przez co najmniej połowę wymaganego okresu dalszego zatrudnienia ( ½ okresu 6 lub 12 miesięcy) , Pracodawca lub Przedsiębiorca są obowiązani do zwrotu 50 %   łącznej kwoty w/w środków, w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania starosty.
 

 

W przypadku  rozwiązania  umowy  o  pracę  przez  skierowanego  bezrobotnego,  rozwiązania  umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika na podstawie art. 52 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. KP ( tzw. zwolnienia dyscyplinarnego )  lub wygaśnięcia stosunku pracy skierowanego bezrobotnego ( śmierci pracownika art.63[1]§1Kp., tymczasowego aresztowania pracownika, po upływie trzech miesięcy zgodnie z art.66§1 Kp.). -  w trakcie okresu objętego dofinansowaniem albo przed upływem okresu dalszego zatrudnienia  (odpowiednio 6 lub 12 miesięcy)  - Starosta kieruje na zwolnione stanowisko pracy innego bezrobotnego , do końca obowiązywania umowy. W sytuacji opisanej, jeżeli wystąpiłby brak odpowiedniego bezrobotnego do skierowania na zwolnione stanowisko pracy, wtedy Pracodawca lub Przedsiębiorca nie zwraca  uzyskanego dofinansowania wynagrodzenia za okres zatrudniania skierowanego bezrobotnego. 

 

Dofinansowanie wynagrodzenia jest udzielane zgodnie z warunkami dopuszczalności pomocy de minimis.   

 

Pomoc de minimis  nie ma miejsca , jeśli wsparcie jest udzielane podmiotowi nie prowadzącemu działalności gospodarczej.   


Uwaga:W ramach umowy o dofinansowanie wynagrodzenia mogą być skierowane osoby bezrobotne powyżej 50 roku życia, dla których ustalono profil pomocy II zgodnie z art. 33 ust.2c pkt 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy  (tekst jednolity: D.U. z 2015r. poz. 149). 

Informacje w wyżej wymienionym zakresie można uzyskać w pok.25 II piętro lub telefonicznie 242697175.

 

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik Zasady - Dofinans. wynagrodzeń dla 50+.doc Zasady - Dofinansowanie wynagrodzenia za zatrudnienie bezrobotnego powyżej 50 roku życia. 2015-02-11 13:14:13 Brandszteter Urszula
załącznik Wniosek o zwrot dofinansowania wynagrodzenia (...).doc Wniosek o Refundację dofinansowania wynagrodzenia(...) 2015-02-11 13:12:29 Brandszteter Urszula
załącznik WNIOSEK o dofinansowanie wynagrodzenia(...).doc Wniosek o Dofinansowanie wynagrodzenia (50+) 2015-02-11 13:10:36 Brandszteter Urszula
załącznik Formularz przy ubieganiu sie o pomoc de minimis (aktualny).xls Formularz informacji o pomocy de minimis 2015-01-09 14:31:00 Brandszteter Urszula

Data utworzenia: 2015-01-09 14:19:08