oferty pracy informacje dla bezrobotnych informacje dla pracodawców
   
pomniejsz powiększ
niedowidzacy
   Menu Główne
   
   Dla bezrobotnych
   Dla pracodawców
   Linki

BIP - PUP Gostynin
Centralna Baza Ofert Pracy
EFS
roEFS
EURES
kraz
rejestr instytucji szkoleniowych kwalifikacje rejestracja akademia

powrót do strony głównej drukuj

2017-07-11 07:34:09

Informacja na temat przyznania środków PFRON na podjęcie działalności gospodarczej


Jednorazowe środki z PFRON na podjęcie działalności gospodarczej.

Osoby niepełnosprawne zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gostyninie jako bezrobotne lub poszukujące pracy niepozostające w zatrudnieniu mogą otrzymać ze środków PFRON jednorazowo środki na podjęcie działalności gospodarczej.

Wysokość pomocy nie może przekroczyć piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia. Podstawowym warunkiem uzyskania tej formy pomocy jest nieotrzymanie wcześniej przez zainteresowanego bezzwrotnych środków publicznych na ten cel.

Starosta rozpatrując wniosek bierze pod uwagę:

  • przewidywane efekty ekonomiczne przedsięwzięcia, na które mają być przeznaczone środki,
  • popyt i podaż lokalnego rynku na planowaną działalność,
  • kalkulację wydatków na uruchomienie działalności w ramach wnioskowanych środków,
  • uprawnienia i kwalifikacje wnioskodawcy,
  • wysokość środków własnych wnioskodawcy,
  • wysokość środków, przeznaczonych na ten cel w danym roku.

Osoba niepełnosprawna zobowiązana jest prowadzić działalność gospodarczą, rolniczą lub być członkiem spółdzielni socjalnej nieprzerwanie przez okres co najmniej 24 miesięcy przy czym do okresu prowadzenia działalności gospodarczej:

-wlicza się okres choroby, powołania do odbycia zasadniczej służby wojskowej, skierowania do odbycia służby zastępczej lub korzystania ze świadczenia  rehabilitacyjnego,

- nie wlicza się okresu jej zawieszenia .

 

Przyznane osobie niepełnosprawnej środki stanowią pomoc de minimis.

Obowiązujący druk wniosku wraz z załącznikiem Nr 1 do wniosku osoby niepełnosprawnej o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej, można otrzymać w siedzibie PUP, pok. 23 II piętro lub pobrać z naszej strony internetowej. 


 Podstawy prawne:

  1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2016r. poz. 2046 ze zm.);
  2. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2017r. poz. 1065, z późn. zm.;
  3. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 października 2007r. w sprawie  przyznawania osobie niepełnosprawnej środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej (tekst jedn.: Dz. U. z 2015r. poz. 102).
  4. Zasady przyznawania osobie niepełnosprawnej zarejestrowanej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gostyninie jako bezrobotna lub poszukująca pracy niepozostająca w zatrudnieniu środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) na podjęcie działalności gospodarczej.

 

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik Wniosek osoby niepełnosprawnej o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej wraz z załącznikiem.doc Wniosek osoby niepełnosprawnej o przyznanie środków na podjęcie działalności gospodarczej wraz z załącznikiem 2017-07-11 07:44:27 Tyszkiewicz Joanna
załącznik Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu sie o pomoc de minimis.xls Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis 2017-05-26 13:53:45 Tyszkiewicz Joanna
załącznik OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE załącznik do wniosku.docx Oświadczenie majątkowe 2017-05-26 13:51:31 Tyszkiewicz Joanna

Data utworzenia: 2017-05-26 13:24:27