oferty pracy informacje dla bezrobotnych informacje dla pracodawców
   
pomniejsz powiększ
niedowidzacy
   Menu Główne
   
   Dla bezrobotnych
   Dla pracodawców
   Linki

BIP - PUP Gostynin
Centralna Baza Ofert Pracy
EFS
roEFS
EURES
kraz
rejestr instytucji szkoleniowych kwalifikacje rejestracja akademia

2016-12-29 13:49:37

OŚWIADCZENIE O ZAMIARZE POWIERZENIA WYKONYWANIA PRACY OBYWATELOWI REPUBLIKI ARMENII, REPUBLIKI BIAŁORUSI, REPUBLIKI GRUZJI, REPUBLIKI MOŁDAWII, FEDERACJI ROSYJSKIEJ LUB UKRAINY ORAZ POUCZENIE DLA PODMIOTU SKŁADAJĄCEGO OŚWIADCZENIE O ZAMIARZE POWIERZENIA WYKONYWANIA PRACY CUDZOZIEMCOWI


Przepisy dotyczące zatrudniania cudzoziemców w Polsce reguluje ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2016 r.poz. 645, z późn. zm.) oraz rozporządzenia wykonawcze. Procedura uproszczona, nazywana także "procedurą oświadczeniową" pozwala obywatelowi jednego z 6 państw: Republiki Armenii, Republiki Białoruś, Republiki Gruzji, Republiki Mołdowy, Federacji Rosyjskiej i Ukrainy wykonywać pracę w Polsce przez 6 miesięcy w okresie 12 miesięcy niezależnie od liczby zarejestrowanych oświadczeń i liczby podmiotów powierzających wykonywanie pracy bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę. Warunkiem skorzystania z procedury uproszczonej jest zarejestrowanie przez pracodawcę w powiatowym urzędzie pracy oświadczenia o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcowi, oraz posiadanie przez cudzoziemca dokumentu potwierdzającego tytuł pobytowy w RP, uprawniający go do wykonywania pracy na terytorium RP (rejestracja oświadczenia jest bezpłatna). Oświadczenie musi być zarejestrowane przed podjęciem pracy przez cudzoziemca (najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień rozpoczęcia pracy przez cudzoziemca). Uwaga: Do oświadczenia powinno być dołączone podpisane pouczenie prawne, najlepiej wydrukowane na odwrocie. Poniżej wzory druków: - OŚWIADCZENIA O ZAMIARZE POWIERZENIA WYKONYWANIA PRACY OBYWATELOWI REPUBLIKI ARMENII, REPUBLIKI BIAŁORUSI, REPUBLIKI GRUZJI, REPUBLIKI MOŁDAWII, FEDERACJI ROSYJSKIEJ LUB UKRAINY, - POUCZENIA DLA PODMIOTU SKŁADAJĄCEGO OŚWIADCZENIE O ZAMIARZE POWIERZENIA WYKONYWANIA PRACY CUDZOZIEMCOWI. więcej»