oferty pracy informacje dla bezrobotnych informacje dla pracodawców
   
pomniejsz powiększ
niedowidzacy
   Menu Główne
   
   Dla bezrobotnych
   Dla pracodawców
   Linki

BIP - PUP Gostynin
Centralna Baza Ofert Pracy
EFS
roEFS
EURES
kraz
rejestr instytucji szkoleniowych kwalifikacje rejestracja akademia

powrót do strony głównej drukuj

2017-01-04 09:01:42

Poradnictwo zawodowe


 

"Zajrzyj w siebie!
W Twoim wnętrzu jest źródło,
które nigdy nie wyschnie,
jeśli potrafisz je odszukać"
                             Marek Aureliusz
Ideą poradnictwa zawodowego jest niesienie pomocy i dbanie o dobro klienta w podejmowaniu decyzji zawodowej poprzez wykorzystanie potencjału tkwiącego w odbiorcach naszych usług i doradcach zatrudnionych w naszym Urzędzie
.


Poradnictwo zawodowe to proces doradzania, w którym doradca zawodowy pomaga klientowi w osiągnięciu lepszego zrozumienia siebie samego w odniesieniu do środowiska pracy, aby umożliwić realny wybór lub zmianę zatrudnienia lub też osiągnięcie właściwego przystosowania zawodowego.1
                              
              

Zgodnie z Art. 38. Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity: Dz. U. 2016r. poz. 645, z późn. zm.)


 Poradnictwo zawodowe  polega na udzielaniu:

1) osobom bezrobotnym i poszukującym pracy pomocy w wyborze odpowiedniego zawodu lub miejsca pracy oraz w planowaniu kariery zawodowej, a także na przygotowaniu do lepszego radzenia sobie w poszukiwaniu i podejmowaniu pracy, w szczególnosci na:

 • udzielaniu informacji o zawodach, rynku  pracy, możliwościach szkolenia  kształcenia, umiejętnościach niezbędnych przy aktywnym poszukiwaniu pracy i samozatrudnieniu,
 • udzielaniu porad z wykorzystaniem standaryzowanych metod ułatwiających wybór zawodu, zmianę kwalifikacji, podjęcie lub zmianę pracy, w tym badaniu kompetencji, zainteresowań i uzdolnień zawodowych,
 • kierowaniu na specjalistyczne badania psychologiczne i lekarskie umożliwiające wydawanie opinii o przydatności zawodowej do pracy i zawodu albo kierunku szkolenia,
 • inicjowaniu, organizowaniu i prowadzeniu grupowych porad zawodowych dla bezrobotnych i poszukujących pracy;

  2)  pracodawcom pomocy:

 • w doborze kandydatów do pracy spośród bezrobotnych i poszukujących pracy,
 • we wspieraniu rozwoju zawodowego pracodawcy i jego pracowników przez udzielanie porad zawodowych.


W ramach poradnictwa zawodowego są inicjowane, organizowane i prowadzone szkolenia z zakresu umiejetności poszukiwania pracy.  

  Poradnictwo zawodowe realizowane jest zgodnie z zasadami:  

 • dostępności;
 • dobrowolności;
 • równości bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, pochodzenie etniczne, narodowość, orientację seksualną, przekonania polityczne i wyznanie religijne lub przynależność związkową;
 • swobody wyboru zawodu i miejsca zatrudnienia;
 • bezpłatności;
 • poufności i ochrony danych.
Poradnictwo zawodowe świadczone jest w formie porad indywidualnych lub porad grupowych i szkoleń z zakresu umiejętności poszukiwania pracy.

Porada indywidualna obejmuje:
 • ustalenie problemu zawodowego;
 • analizę sytuacji osoby, z uwzglednieniem jej zainteresowań, predyspozycji i kompetencji oraz uwarunkowań zdrowotnych, społecznych i ekonomicznych;
 • analizę możliwosci i wybór odpowiedniego sposobu rozwiązania problemu zawodowego;
 • ustalenie potrzeby przeprowadzenia specjalistycznych badań lekarskich lub psychologicznych;
 • weryfikację sposobu rozwiązania problemu zawodowego lub wskazanie możliwości skorzystania z innych usług rynku pracy w sytuacji, gdy ma to uzasadnienie w wynikach specjalistycznych badań lekarskich lub psychologicznych;
 • zalecenia dotyczące dalszego postępowania, w tym potrzeby  objęcia uczestnika pomocą przez  innego pracownika powiatowego urzędu pracy, centrum lub inną instytucją.

Porada grupowa i szkolenie z zakresu umiejętności poszukiwania pracy są prowadzone w formie zajęć warsztatowych:

 • Porada grupowa jest prowadzona dla grupy, która liczy nie więcej niż 16 osób.
 • Szkolenie  z zakresu umiejętności poszukiwania pracy jest prowadzone dla grupy, która liczy nie mniej niż 8 osób i nie wiecej niż 16 osób.
U doradcy zawodowego dostępne są zasoby informacji zawodowych, które obejmują w szczególności informacje o:
 • zawodach i specjalnościach;
 • rynku pracy,w tym o pracodawcach  i profilach prowadzonej przez nich działalności;
 • zakresie i formach działania instytucji publicznych i niepublicznych, które mogą być przydatne w rozwiązywaniu problemów zawodowych, poszukiwaniu pracy lub podejmowaniu działalności gospodarczej;
 • szkołach i instytucjach szkoleniowych;
 • stowarzyszeniach zawodowych i formach ich działania;
 • metodach i sposobach poszukiwania pracy w kraju i za granicą, w tym sieć EURES;
 • sposobach i metodach rekrutacji oraz prowadzenia rozmów kwalifikacyjnych;
 • zasadach przygotowywania, rodzajach i wzorach dokumentów aplikacyjnych;
 • stronach internetowych,  na których znajdują się informacje przydatne w rozwiązywaniu problemów zawodowych lub w poszukiwaniu pracy;
 • warunkach świadczenia pracy;
 • warunkach podejmowania działalności gospodarczej, w tym o przepisach prawnych, procedurach postępowania i wzorach dokumentów;
 • projektach, w ramach których można uzyskać pomoc w zakresie poradnictwa zawodowego.
HARMONOGRAM
     ROK 2015   ROK 2015     Usługi poradnictwa zawodowego świadczą:


Doradca zawodowy - stażysta
Wioleta Kołodziejczyk
pok. 27 (II piętro)
tel.:
 24 269 71 77
fax: 24 269 71 79

e-mail: w.kolodziejczyk@gostynin.praca.gov.pl
Doradca zawodowy
Ilona Świątkowska
pok. nr 29 (II piętro)
tel.: 24 269 71 69
fax: 24 269 71 79
e-mail:
ilonas@pup-gostynin.pl

 

 


1 R.Parzęcki, Podstawy wiedzy o edukacji i poradnictwie zawodowym, Włocławek 1999, s.78
2 Tamże, s.79

 

Data utworzenia: 2011-03-18 13:47:12