oferty pracy informacje dla bezrobotnych informacje dla pracodawców
   
pomniejsz powiększ
niedowidzacy
   Menu Główne
   
   Dla bezrobotnych
   Dla pracodawców
   Linki

BIP - PUP Gostynin
Centralna Baza Ofert Pracy
EFS
roEFS
EURES
kraz
rejestr instytucji szkoleniowych kwalifikacje rejestracja akademia

powrót do strony głównej drukuj

2017-09-05 11:42:14

Informacje na temat przyznania środków na podjęcie działalności gospodarczej


 

 

Jeżeli jesteś osobą bezrobotną, absolwentem centrum integracji społecznej (absolwent CIS), absolwentem klubu integracji społecznej (absolwent KIS), lub poszukującym pracy niepozostającym w zatrudnieniu lub niewykonującym innej pracy zarobkowej opiekunem osoby niepełnosprawnej (opiekun) zarejestrowanym w Powiatowym Urzędzie Pracy i myślisz o założeniu własnej firmy możesz wystąpić do urzędu pracy o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej zwanych dalej ,,dofinansowaniem”.

Możliwość taką daje bezrobotnym, absolwentom CIS, absolwentom KIS lub opiekunom art. 46 ustawy z 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2017r. poz. 1065 ze zm.). Szczegółowe zasady przyznawania środków określa rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 lipca 2017r. w sprawie dokonywania z Funduszu Pracy refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy oraz przyznawania środków na podjęcie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2017r. poz. 1380)

 1. Zgodnie z tymi przepisami osoby bezrobotne, absolwenci CIS, absolwenci KIS, opiekunowie zamierzający podjąć działalność gospodarczą, w tym  polegającą na prowadzeniu żłobka lub klubu dziecięcego z miejscami integracyjnymi lub polegającej na świadczeniu usług rehabilitacyjnych dla dzieci niepełnosprawnych, mogą złożyć do starosty właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub pobytu albo ze względu na miejsce prowadzenia działalności gospodarczej wniosek o dofinansowanie, w tym na pokrycie kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa związanych z podjęciem tej działalności.

Kwota, o jaką mogą starać się osoby bezrobotne, absolwenci CIS, absolwenci KIS lub opiekunowie to maksymalnie sześciokrotność przeciętnego wynagrodzenia,

W/w nie ma zastosowania do bezrobotnego, który zarejestrował  się jako bezrobotny w okresie zgłoszonego do ewidencji działalności gospodarczej zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej.

Zgodnie z art. 62 ust. 1, pkt. 2 lit. b ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy środki te mogą być przyznane również osobom podlegającym ubezpieczeniu społecznemu rolników, z którymi stosunek pracy lub stosunek służbowy został rozwiązany z przyczyn dotyczących zakładu pracy i które nie są uprawnione do zasiłku - na podjęcie pozarolniczej działalności lub na zakup ziemi, nie wyłączając działalności wytwórczej lub usługowej związanej z rolnictwem.

 1. Nie przyznaje się pomocy na podjęcie działalności gospodarczej:
 • pomocy przyznawanej w sektorze rybołówstwa i akwakultury, objętej rozporządzeniem Rady (WE) nr 104/2000,
 • pomocy przyznawanej zajmującym się produkcją podstawową produktów rolnych;
 • pomocy przyznawanej w sektorze przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rolnych w następujących przypadkach:
 • kiedy wysokość pomocy ustalana jest na podstawie ceny lub ilości takich produktów nabytych od producentów podstawowych lub wprowadzonych na rynek przez przedsiębiorstwa objęte pomocą,
 • kiedy przyznanie pomocy zależy od faktu  przekazania jej w części lub w całości producentom podstawowym;
 • pomocy przyznawanej na działalność związaną z wywozem do państw trzecich lub państw członkowskich produktów, tworzeniem i prowadzeniem sieci dystrybucji lub innymi wydatkami bieżącymi związanymi z prowadzeniem działalności wywozowej,   
 • pomocy uwarunkowanej pierwszeństwem korzystania z towarów krajowych w stosunku do towarów sprowadzanych z zagranicy,
 • pomocy na nabycie pojazdów przeznaczonych do transportu drogowego towarów przyznawanej przedsiębiorstwom prowadzącym działalność zarobkową w zakresie drogowego transportu towarów.

 

 1. Kto może ubiegać się o dofinansowanie?

O przyznanie dofinansowania może ubiegać się bezrobotny, absolwent CIS lub absolwent KIS w przypadku spełnienia następujących warunków:

 • nie otrzymał bezzwrotnych środków  Funduszu Pracy lub innych bezzwrotnych środków publicznych na podjęcie jakiejkolwiek działalności gospodarczej lub rolniczej, założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej,
 • nie posiadał wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, a w przypadku jego posiadania - oświadczył o zakończeniu działalności gospodarczej w dniu przypadającym w okresie przed upływem co najmniej 12 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku, 
 • nie podejmie zatrudnienia w okresie 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej,
 • nie był karany w okresie 2 lat przed dniem złożenia wniosku za przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu, w rozumieniu ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. – Kodeks karny,
 • zobowiązuje się do prowadzenia działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy od dnia jej rozpoczęcia oraz nieskładania w tym okresie wniosku o zawieszenie jej wykonywania, 
 • nie złożył wniosku do innego starosty o przyznanie dofinansowania lub przyznania jednorazowo środków na założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej,
 • w okresie 12 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku bezrobotny: 
  a)  nie odmówił bez uzasadnionej przyczyny przyjęcia propozycji odpowiedniej pracy lub innej formy pomocy określonej w ustawie oraz udziału w działaniach w ramach Programu Aktywizacja i Integracja, o którym mowa w art. 62a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2017r., poz.1065 ze zm.), zwanej dalej ustawą, 
  b) nie przerwał z własnej winy szkolenia, stażu, realizacji   indywidualnego planu działania, udziału w działaniach w ramach Programu Aktywizacja i Integracja, o których mowa w art. 62a ustawy, wykonywania  prac społecznie użytecznych lub innej formy pomocy określonej w ustawie,
  c)  po skierowaniu podjął szkolenie, przygotowanie zawodowe dorosłych, staż, prace społecznie użyteczne lub inną formę   pomocy określoną w ustawie;
 • złożony wniosek o dofinansowanie jest kompletny i prawidłowo sporządzony, a starosta dysponuje środkami na jego sfinansowanie. 

O przyznanie dofinansowania może ubiegać się opiekun w przypadku spełnienia następujących warunków:

 • nie otrzymał bezzwrotnych środków  Funduszu Pracy lub innych bezzwrotnych środków publicznych na podjęcie jakiejkolwiek działalności gospodarczej lub rolniczej, założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej,
 • nie podejmie zatrudnienia w okresie 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia prowadzenia działalności gospodarczej,
 • nie był karany w okresie 2 lat przed dniem złożenia wniosku za przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu, w rozumieniu ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. – Kodeks karny,
 • zobowiązuje się do prowadzenia działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy od dnia jej rozpoczęcia oraz nieskładania w tym okresie wniosku o zawieszenie jej wykonywania, 
 • nie złożył wniosku do innego starosty o przyznanie dofinansowania lub przyznania jednorazowo środków na założenie lub przystąpienie do spółdzielni socjalnej,
 • w okresie 12 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku nie przerwał z własnej winy szkolenia, stażu, pracy interwencyjnej, studiów podyplomowych, przygotowania zawodowego dorosłych
 • złożony wniosek o dofinansowanie jest kompletny i prawidłowo sporządzony, a starosta dysponuje środkami na jego sfinansowanie. 
 1. Do wniosku o dofinansowanie bezrobotny, absolwent CIS, absolwent KIS lub opiekun dołączają dodatkowo,:
 • oświadczenie o pomocy de minimis, w zakresie, o którym mowa  w  37 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących  pomocy publicznej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1808 i 1948); 
 • informacje określone w przepisach wydanych na podstawie 37 ust. 2a ustawy z dnia 30 kwietnia 2004r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.

 

 1. Obowiązujący druk wniosku wraz z ,,Zasadami przyznawania jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej” można otrzymać w siedzibie PUP, pok. 23 II piętro lub pobrać z naszej strony internetowej. 
 2. O uwzględnieniu lub odmowie uwzględnienia wniosku starosta powiadamia bezrobotnego, absolwenta CIS absolwenta KIS lub opiekuna w formie pisemnej w postaci papierowej, w terminie 30 dni od dnia złożenia kompletnego i prawidłowo sporządzonego wniosku wraz z  innymi niezbędnymi do jego rozpatrzenia dokumentami. W przypadku nieuwzględnienia wniosku starosta podaję przyczynę odmowy. 
 3. Podstawą dofinansowania jest umowa zawarta przez starostę  z bezrobotnym, absolwentem CIS absolwentem KIS lub opiekunem zwana dalej ,,umową o dofinansowanie”.
 4. Umowa o dofinansowanie musi być zawarta na piśmie pod rygorem nieważności.
 5. Formami zabezpieczającymi zwrot dofinansowania może być poręczenie, weksel z poręczeniem wekslowym (awal), gwarancja bankowa, zastaw na prawach lub rzeczach, blokada środków zgromadzonych na rachunku bankowym albo akt notarialny o poddaniu się egzekucji przez dłużnika.
 6. Osoba bezrobotna, która otrzymała dofinansowanie na podjęcie działalności gospodarczej straci status osoby bezrobotnej dzień po zaksięgowaniu środków na rachunku bankowym.

  Podstawaaprawna:
  · Ustawa z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 1065 ze zm.).
  · Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004r o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (tekst jednolity Dz. U.  z 2016r., poz. 1808, ze zm.). 
  · Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 lipca 2017r. w sprawie dokonywania refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy oraz  przyznania środków na podjęcie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2017r. poz. 1380).
  · Rozporządzenie Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013r w sprawie stosowania art. 107 i 108 traktatu o funkcjonowaniuu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz.UE L 352 z 24.12.2013, str 1)
  · Zasad przyznawania jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej. 

 

UWAGA !!!

 Wnioskodawca w umowie o „dofinansowanie” zostanie zobowiązany do prowadzenia działalności gospodarczej w okresie 12 miesięcy od dnia jej rozpoczęcia oraz nieskładania w tym okresie wniosku o zawieszenie jej wykonywania.  Zgodnie z art. 112 Kodeksu cywilnego powyższy termin 12 miesięcy kończy się z upływem tj. z końcem dnia, który nazwą lub datą odpowiada początkowemu dniowi tego terminu, a gdyby takiego dnia w ostatnim miesiącu nie było wówczas termin ten upływa w ostatnim dniu tego miesiąca.

Przykład: Jeżeli pierwszym dniem terminu jest dzień 01.01.2017r., a termin wynosi 12 miesięcy, to ostatnim dniem terminu będzie dzień 01.01.2018r. (12- miesięczny termin upłynie z końcem dnia 01.01.2018r., tj. w dniu  01.01.2018r. o godzinie 24:00).

 
Szczegółowych informacji dotyczących złożenia wniosku oraz innych niezbędnych do jego rozpatrzenia dokumentów udzielają:


Specjalista ds. programów
Joanna Tyszkiewicz
pok. nr 23 (II piętro)
tel.: 24 269 71 73
fax: 24 269 71 79

e-mail: asiak@pup-gostynin.pl
Specjalista ds. programów 
Sylwia Syska
pok. nr 23 (II piętro)
tel.: 24 269 71 73
fax: 24 269 71 79
e-mail: sylwiak@pup-gostynin.pl

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik Wniosek o przyznanie z Funduszu Pracy jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej 2017r..doc Wniosek o przyznanie z Funduszu Pracy jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej 2017-08-25 12:11:12 Syska Sylwia
załącznik Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu sie o pomoc de minimis.xls Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis 2017-02-09 10:13:26 Syska Sylwia
załącznik OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE załącznik do wniosku.docx Oświadczenie majątkowe 2017-02-09 10:09:12 Syska Sylwia

Data utworzenia: 2017-01-02 10:25:47