oferty pracy informacje dla bezrobotnych informacje dla pracodawców
   
pomniejsz powiększ
niedowidzacy
   Menu Główne
   
   Dla bezrobotnych
   Dla pracodawców
   Linki

BIP - PUP Gostynin
Centralna Baza Ofert Pracy
EFS
roEFS
EURES
kraz
rejestr instytucji szkoleniowych kwalifikacje rejestracja akademia

powrót do strony głównej drukuj

2016-12-29 09:26:56

Informacja dla Pracodawców


Jeżeli zamierzasz zatrudniać pracowników, skorzystaj z usług pośrednictwa pracy!!!

Jeżeli zamierzasz zatrudniać pracowników, skorzystaj z usług pośrednictwa pracy.

Pośrednictwo pracy polega w szczególności na:

1) udzielaniu pomocy bezrobotnym i poszukującym pracy w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia oraz pracodawcom  w pozyskaniu pracowników o poszukiwanych kwalifikacjach zawodowych,
2) pozyskiwaniu ofert pracy,
2a)
upowszechnianiu ofert pracy, w tym przez przekazywanie ofert pracy do internetowej bazy ofert pracy udostępnianej przez ministra właściwego do spraw pracy,
3)
udzielaniu pracodawcom informacji o kandydatach do pracy, w związku ze zgłoszoną ofertą pracy,
4)
informowaniu bezrobotnych i poszukujących pracy oraz pracodawców o aktualnej sytuacji i przewidywanych zmianach na lokalnym rynku pracy,
5)
inicjowaniu i organizowaniu kontaktów bezrobotnych i poszukujących pracy z pracodawcami,
6)
współdziałaniu powiatowych urzędów pracy w zakresie wymiany informacji o możliwościach uzyskania zatrudnienia  i szkolenia na terenie ich działania,
7)
informowaniu bezrobotnych o przysługujących im prawach i obowiązkach.

Pośrednictwo pracy dla bezrobotnych i poszukujących pracy oraz pracodawców realizowane przez powiatowe i wojewódzkie urzędy pracy jest prowadzone nieodpłatnie, zgodnie z zasadami:

1) dostępności usług pośrednictwa pracy dla poszukujących pracy oraz dla pracodawców,
2) dobrowolności - oznaczającej wolne od przymusu korzystanie z usług pośrednictwa pracy,
3)
równości - oznaczającej obowiązek udzielania wszystkim bezrobotnym i poszukującym pracy pomocy w znalezieniu zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie lub orientację seksualną
4)
jawności - oznaczającej, że każde wolne miejsce pracy zgłoszone do urzędu pracy jest podawane do wiadomości bezrobotnym  i poszukującym pracy.
  1. Pracodawca zgłasza ofertę pracy do jednego powiatowego urzędu pracy, właściwe ze względu na siedzibę pracodawcy albo miejsce wykonywania pracy albo innego wybranego przez siebie urzędu.

  2. Pracodawca zgłaszając ofertę pracy do powiatowego urzędu pracy może nie wyrazić zgody na podawanie do wiadomości publicznej informacji umożliwiających jego identyfikację przez osoby niezarejestrowane w powiatowym urzędzie pracy.

  3. Zadania w zakresie upowszechniania oferty pracy, kontaktów z pracodawcą i osobami zarejestrowanymi oraz kierowanie zarejestrowanych do pracodawcy realizuje powiatowy urząd pracy, który przyjął ofertę pracy od pracodawcy.

  4. Oferta pracy, w związku z którą pracodawca nie wyraził zgody na podawanie do wiadomości publicznej informacji umożliwiających jego identyfikację, może być udostępniona w pełnym zakresie wyłącznie tym bezrobotnym lub poszukującym pracy, którzy spełniają wymagania określone w ofercie i których powiatowy urząd pracy kieruje do pracy u tego pracodawcy.

  5. Powiatowy urząd pracy nie może przyjąć oferty pracy, jeżeli pracodawca zawarł w ofercie pracy wymagania, które naruszają zasadę równego traktowania w zatrudnieniu w rozumieniu przepisów prawa pracy i mogą dyskryminować kandydatów do pracy, w szczególności ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie lub orientację seksualną.

  6. Powiatowy urząd pracy może nie przyjąć oferty pracy, w szczególności jeżeli pracodawca w okresie 365 dni przed dniem zgłoszenia oferty pracy został ukarany lub skazany prawomocnym wyrokiem za naruszenie przepisów prawa pracy albo jest objęty postępowaniem dotyczącym naruszenia przepisów prawa pracy.
     

 Dysponujemy wykazem osób bezrobotnych i poszukujących pracy, zawierającym dane o ich wykształceniu, predyspozycjach i dotychczasowym przebiegu pracy zawodowej.

Udzielamy pomocy w doborze kandydatów na stanowiska pracy.

Skierujemy do Twojej firmy najlepszych z potencjalnych kandydatów, znajdujących się w naszej ewidencji.

Zorganizujemy giełdę pracy pod Twoje potrzeby lub powiadomimy Ciebie o możliwościach udziału w targach pracy.
 


Zgłoszona przez Ciebie oferta może być realizowana w różny sposób poprzez: 
- rozpowszechnianie  oferty pracy w formie:
 
  • otwartej, która zawiera dane umożliwiające identyfikację  pracodawcy krajowego, albo
  • zamkniętej, która nie zawiera danych pracodawcy krajowego.

Poinformujemy o pozytywnych i negatywnych stronach każdej z wymienionych form. Zamieścimy Twoją ofertę pracy w miejscu ogólnie dostępnym dla bezrobotnych lub poszukujących pracy, w szczególności na tablicach ogłoszeń w powiatowym urzędzie pracy oraz w internetowej bazie ofert pracy, w terminie oraz na okres ustalony z Tobą. 

 
CENTRALNA BAZA OFERT PRACY 

     Jest internetowym bankiem ofert pracy o zasięgu ogólnopolskim, umożliwiającym szybką wymianę i korzystanie z informacji o ofertach pracy.

Giełdy pracy

     Organizowane są w przypadku, gdy w powiatowym urzędzie pracy jest zarejestrowanych więcej osób spełniających wymagania określowne w krajowej ofercie pracy, niż jest miejsc pracy zgłoszonych w ofercie, albo gdy pracodawca krajowy zgłasza wiele krajowych ofert pracy na różne stanowiska, a w powiatowym urzędzie pracy są zarejestrowane osoby spełniające wymagania określone w tych ofertach.
     W czasie spotkania pracodawca przedstawia ofertę zebranym, a następnie ma możliwość przeprowadzenia bezpośrednich rozmów.

Targi pracy

    Powiatowy urząd pracy może zorganizować targi pracy samodzielnie lub we współpracy z innymi podmiotami.

Targi pracy to zorganizowana przez urząd forma bezpośrednieniego  kontaktu wielu pracodawców z wieloma kandydatami do pracy w celu prezentacji ofert pracy lub propozycji miejsc pracy oraz pozyskania do pracy kandydatów odpowiadających wymaganiom poszczególnym pracodawcom.

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U.z 2016r. poz. 645 ze zm.),
Rozporządzenie MPiPS z dnia 22 maja 2014r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji oraz trybu i sposobów prowadzenia usług rynku pracy  (Dz. U. z 2014, poz. 667),Szczegółowych informacji udziela:


Pośrednik pracy
Elżbieta Bugdał
pok. nr 24 (II piętro)
tel.:
 24 269 71 74
fax: 24 269 71 79

e-mail: elab@pup-gostynin.pl 
           wagoeures@praca.gov.pl

 

Data utworzenia: 2011-02-09 12:56:33