oferty pracy informacje dla bezrobotnych informacje dla pracodawców
   
pomniejsz powiększ
niedowidzacy
   Menu Główne
   
   Dla bezrobotnych
   Dla pracodawców
   Linki

BIP - PUP Gostynin
Centralna Baza Ofert Pracy
EFS
roEFS
EURES
kraz
rejestr instytucji szkoleniowych kwalifikacje rejestracja akademia

powrót do strony głównej drukuj

2017-06-09 10:27:56

PRACE INTERWENCYJNE


Pracodawco!!! Jeżeli zamierzasz skorzystać z instrumentów runku pracy w zakresie organizowania prac interwencyjnych - zapoznaj się z warunkami, które musisz spełnić i złóż wniosek do Powiatowego Urzędu Pracy w Gostyninie

Podstawa prawna:
Art. 51, 56, 59 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz.U. z 2017r. poz.1065). 

Prace interwencyjne – oznacza to zatrudnienie bezrobotnego przez Pracodawcę, które nastąpiło w wyniku umowy zawartej ze Starostą i ma na celu wsparcie bezrobotnych.

(art. 2 ust. 1 pkt 26 ustawy o promocji zatrudnienia (…). 

Pracodawca – to jednostka organizacyjna, chociażby nie posiadała osobowości prawnej, a także osoba fizyczna, jeżeli zatrudniają one co najmniej jednego pracownika, zgodnie z definicją zawartą w art. 2 ust. 1 pkt 25 ustawy o promocji zatrudnienia (…). Nie jest Pracodawcą osoba prowadząca działalność gospodarczą niezatrudniająca żadnego pracownika, jest natomiast Przedsiębiorcą prowadzącym działalność gospodarczą.

Zgodnie z art. 61a. ust. 1 ustawy o promocji zatrudnienia
(…) – bezrobotny może być skierowany do odbywania stażu, przygotowania zawodowego dorosłych oraz do prac interwencyjnych, do Przedsiębiorcy niezatrudniającego pracownika na zasadach przewidzianych dla Pracodawców. 

Uwaga:
Prace interwencyjne mają zostosowanie dla bezrobotnych z ustalonym II profilem pomocy, w
związku z czym bezrobotni dla których ustalono profil pomocy II (zgodnie art. 33 ust. 2c ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy) mogą być kierowani na prace interwencyjne.

Szczegółowy sposób i tryb organizowania prac interwencyjnych określa: 
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 czerwca 2014r. w sprawie organizowania prac interwencyjnych i robót publicznych oraz jednorazowej refundacji kosztów z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne (Dz.U. z 2014r., poz.864).

Pomoc publiczna:
   
W przypadku, Pracodawcy  prowadzącego działalność gospodarczą  bez względu na jego formę prawną - prace interwencyjne będą objęte przepisami pomocy publicznej dla beneficjenta pomocy w  rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2004r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (tekst jednolity Dz. U. z 2016r poz. 1808) oraz będą stanowić pomoc de minimis w rozumieniu przepisów wydanych przez Komisję Europejską na podstawie art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej i będą udzielane zgodnie z tymi przepisami.

Refundacja części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne dokonywana w ramach prac interwencyjnych (…), w związku z zatrudnieniem skierowanego bezrobotnego stanowi pomoc de minimis, spełniającą warunki określone w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1470/2013 z dnia 18 grudnia 2013r.w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L352 z 24.12.2013, str.1), rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1408/213 z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie stosowania art.107 108 Traktatu o funkcjonowaniu  Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, str. 9) lub we właściwych  przepisach prawa Unii Europejskiej dotyczących pomocy  de minimis w sektorze rybołówstwa i  akwakultury.

Pracodawca organizujący prace interwencyjne będący beneficjentem pomocy w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2004r. o postępowaniu w  sprawach dotyczących pomocy publicznej ( tekst jednolity Dz.U. z 2016r. poz.1808) do wniosku o organizowanie prac interwencyjnych, dołącza informacje, zaświadczenia lub oświadczenia w zakresie, o którym mowa w art. 37 ust. 1 i 2 tej ustawy.
Informacje, zaświadczenia, oświadczenia w zakresie otrzymanej pomocy de minimis, dotyczą  okresu ostatnich trzech lat podatkowych, przed złożeniem wniosku.
/Okres trzech lat należy oceniać w sposób ciągły, dla każdego przypadku nowej pomocy de minimis, należy uwzględnić całkowitą kwotę pomocy de minimis przyznaną w ciągu danego roku podatkowego oraz dwóch poprzedzających lat podatkowych./  


UWAGA:
Pracodawca, który nie jest beneficjentem pomocy w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2004r. o postępowaniu w  sprawach dotyczących pomocy publicznej (tekst jednolity z 2016r. , poz. 1808), ma udzielane wsparcie w ramach prac interwencyjnych określone  w art. 51, art. 56, art. 59 ustawy o promocji zatrudnienia (…), na tych samych zasadach, z wyłączeniem ograniczeń i wymogów wynikających z zasad udzielania pomocy de minimis. 
A zatem taki Pracodawca nie jest ograniczony dopuszczalnym poziomem pomocy w okresie ostatnich 3 lat podatkowych przed złożeniem wniosku o otrzymanie pomocy oraz nie składa informacji, oświadczeń i zaświadczeń o uzyskanej pomocy publicznej i nie podlega przepisom rozporządzeń unijnych w tym zakresie.
 

Prace interwencyjne mogą być organizowane, jeżeli Pracodawca;
·   oświadcza, że nie zalega w dniu złożenia Wniosku o organizowanie prac interwencyjnych, z zapłatą wynagrodzeń pracownikom, należnych składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz innych danin publicznych;
·
 zobowiązuje się do utrzymania w zatrudnieniu w pełnym wymiarze czasu pracy, przez okres objęty refundacją oraz po zakończeniu refundacji wynagrodzeń i  składek na ubezpieczenia  społeczne skierowanego bezrobotnego:           
       -  przez okres 3 miesięcy, po okresie prac interwencyjnych trwających do 6  miesięcy,                  
               (art. 51 ust. 1; w co najmniej połowie wymiaru czasu pracy (art. 51 ust. 2 ustawy o promocji(…);

       -  przez okres 6 miesięcy, po okresie prac interwencyjnych trwających do 12 miesięcy
          
             (art. 56 ust. 1 ustawy o promocji zatrudnienia (…);   
    
        -    przez okres 6 miesięcy, po okresie prac  interwencyjnych  trwających  do 24 miesięcy,
        dla bezrobotnych  powyżej 50 roku życia, (art. 59 ust. 1 ustawy o promocji zatrudnienia(…);
 
·         zobowiązuje się do zwrotu uzyskanej pomocy na warunkach określonych w ustawie o promocji zatrudnienia (…), w przypadku nieutrzymania zatrudnienia skierowanego bezrobotnego przez wymagany okres  określony zawartą umową; 
·         zobowiązuje się do zatrudnienia kolejnego bezrobotnego kierowanego przez Starostę, na zwolnione stanowisko pracy w okresie prac interwencyjnych lub w okresie dalszego zatrudnienia po pracach interwencyjnych, odpowiednio 3 lub 6 miesięcy -  w przypadku  rozwiązania umowy o pracę przez skierowanego bezrobotnego  lub rozwiązania umowy o pracę ze skierowanym bezrobotnym na podstawie art. 52 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 – Kodeksu  pracy  lub  wygaśnięcia stosunku pracy skierowanego bezrobotnego.
-   w przypadku odmowy przyjęcia skierowanego bezrobotnego na zwolnione stanowisko pracy, Pracodawca zwraca uzyskaną pomoc w całości wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od dnia otrzymania pierwszej refundacji, w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania Starosty. Wyjątek stanowi brak możliwości skierowania bezrobotnego przez Urząd  Pracy  na zwolnione stanowisko pracy, kiedy Pracodawca  nie zwraca uzyskaną  pomoc  za okres, w którym uprzednio skierowany bezrobotny pozostawał w zatrudnieniu. 

Uwaga: Niewywiązanie się z warunku utrzymania zatrudnienia skierowanego bezrobotnego w łącznych okresach podanych w art. 51, 56 i 59 ustawy o promocji zatrudnienia (…) powoduje obowiązek zwrotu uzyskanej pomocy wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od całości uzyskanej pomocy od dnia otrzymania pierwszej refundacji, w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania Starosty. 


W ramach prac interwencyjnych mogą być zatrudnieni bezrobotni, w stosunku do których został ustalony Profil Pomocy II.ZASADY DOTYCZĄCE REALIZACJI PRAC INTERWENCYJNYCH
1.     Złożenie wniosku o organizowanie prac interwencyjnych przez Pracodawcę.
2.     Rozpatrzenie wniosku i pisemne powiadomienie o decyzji Starosty.
3.     Zawarcie umowy cywilno-prawnej w przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku.

4.     Skierowanie bezrobotnego przez Pośrednika z upoważnienia Starosty i zatrudnienie osoby bezrobotnej przez Pracodawcę.
5.     Składanie wniosków o refundację części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne  za zatrudnionych bezrobotnych przez Pracodawcę do Powiatowego Urzędu Pracy w Gostyninie.
6.     Monitorowanie realizacji zawartej umowy przez pracownika Urzędu Pracy z upoważnienia Starosty. 

Pracodawca składa wniosek o zorganizowanie prac interwencyjnych do Powiatowego Urzędu Praca w Gostyninie wraz z wymaganymi dokumentami wymienionymi we wniosku. 

Starosta zwraca pracodawcy, który zatrudnił w ramach prac interwencyjnych bezrobotnego – część kosztów poniesionych na wynagrodzenia oraz składki na ubezpieczenia społeczne do wysokości i przez okres wynikający z zawartej umowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

Refundacja poniesionych kosztów dokonywana jest co miesiąc na podstawie wniosku o refundację wraz z wymaganymi dokumentami potwierdzającymi m.in. wypłatę wynagrodzeń oraz opłacone składki  ZUS.           

Szczegółowych informacji udziela:

Specjalista ds. programów - stażysta 
Urszula Brandszteter
pok. nr 25 (II piętro)
tel.:
 24 269 71 75
fax: 24 269 71 79

e-mail: urszula@pup-gostynin.pl

 

 

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik Wniosek Pracodawcy o organizowanie prac interwencynych.doc Wniosek Pracodawy o organizowanie Prac Interencyjnych 2017-06-09 10:33:04 Brandszteter Urszula
załącznik Wnios. ref. prace int..doc Wniosek o miesięczne refundacje P.I. 2017-06-09 10:32:02 Brandszteter Urszula
załącznik Formularz przy ubieganiu sie o pomoc de minimis (aktualny).xls Formularz informacji przy ubieganiu się o pomoc de minimis 2015-01-09 15:10:26 Brandszteter Urszula
załącznik Formularz informacji przedstawianych przez wnioskodawcę w rolnictwie lub rybołówstwie.doc Formularz informacji o pomocy de minimis (w sektorze rolnictwa lub rybołówstwa) 2014-09-08 11:03:44 Brandszteter Urszula

Data utworzenia: 2014-09-08 10:51:12powrót do strony głównej drukuj

2016-02-12 14:25:31

Informacja dla Pracodawców zainteresowanych organizacją prac interwencyjnych.


Powiatowy Urząd Pracy w Gostyninie informuje, iż w terminie od dnia 15.02.2016r. do wyczerpania środków Funduszu Pracy, będą wydawane oraz przyjmowane wnioski Pracodawców zainteresowanych organizowaniem Prac interwencyjnych.

 

Wnioski Pracodawcy o organizowanie prac interwencyjnych, Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu sie o pomoc de minimis w przypadku Pracodawcy prowadzącego działalność gospodarczą, będzie można pobrać osobiście w siedzibie Urzędu pok. 25 II Piętro lub z naszej strony internetowej www.pup-gostynin.pl w zakładce Prace interwencyjne.

Data utworzenia: 2016-02-12 14:25:31powrót do strony głównej drukuj

2016-02-12 14:09:45

Informacja dla Pracodawców zainteresowanych organizacją prac interwencyjnych.


Powiatowy Urząd Pracy w Gostyninie informuje, iż w terminie od 15.02.2016 r. do wyczerpania limitu środków Funduszu Pracy, będzie prowadził nabór wniosków Pracodawców zainteresowanych  organizowaniem prac interwencyjnych.

Druki Wniosku Pracodawcy o organizowanie prac interwencyjnych wraz z Formularzem informacji przedstawianych przy ubieganiu sie o pomoc de minimis - w przypadku Pracodawcy prowadzacego działalnośc gospodarczą  ;  można pobrać w siedzibie Urzędu - pok. 25 II piętro lub ze strony PUP w Gostyninie www.pup-gostynin.pl z zakładki: Dla pracodawców / Prace interwencyjne

Data utworzenia: 2016-02-12 14:09:45