oferty pracy informacje dla bezrobotnych informacje dla pracodawców
   
pomniejsz powiększ
niedowidzacy
   Menu Główne
   
   Dla bezrobotnych
   Dla pracodawców
   Linki

BIP - PUP Gostynin
Centralna Baza Ofert Pracy
EFS
roEFS
EURES
kraz
rejestr instytucji szkoleniowych kwalifikacje rejestracja akademia

powrót do strony głównej drukuj

2017-06-09 11:52:29

Roboty publiczne


Roboty publiczne - oznacza to zatrudnienie bezrobotnego w okresie nie dłuższym niż 12 miesięcy przy wykonywaniu prac organizowanych przez Powiat (z wyłączeniem prac organizowanych w Urzędach Pracy),Gminy,Organizacje pozarządowe statutowo zajmujące się problematyką ochrony środowiska, kultury, oświaty,kultury fizycznej i turystyki, opieki zdrowotnej,bezrobocia oraz pomocy społecznej, a także spółki wodne i ich związki,jeżeli prace te są finansowane lub dofinansowane ze środków samorządu terytorialnego, budżetu państwa, funduszy celowych, organizacji pozarządowych, spółek wodnych i ich związków.

 

ROBOTY PUBLICZNETo jedna z aktywnych form walki z bezrobociem, polegająca na zatrudnieniu bezrobotnego przy wykonywaniu prac organizowanych przez Powiat, Gminy, Organizacje pozarządowe statutowo zajmujące się problematyką ochrony środowiska, kultury, oświaty, kultury fizycznej i turystyki, opieki zdrowotnej, bezrobocia oraz pomocy społecznej, a także spółki wodne i ich związki.

        

       Refundacja części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na  ubezpieczenia społeczne dokonywana w ramach robót publicznych (…), w związku z zatrudnieniem skierowanego bezrobotnego stanowi pomoc de minimis, spełniającą warunki określone w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1470/2013 z dnia 18 grudnia 2013r.w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L352 z 24.12.2013, str.1), rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1408/213 z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie stosowania art.107 108 Traktatu o funkcjonowaniu  Unii  Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013,str.9) lub we właściwych przepisach prawa Unii Europejskiej dotyczących pomocy  de minimis w sektorze rybołówstwa akwakultury

.


Kto może być wnioskodawcą:

Wnioskodawcą/Organizatorem może być Powiat, mogą być Gminy, Organizacje pozarządowe realizujące zadania, które zostały określone w definicji robót publicznych oraz spółki wodne i ich związki. Organizator robót publicznych może wskazać Pracodawcę, u którego będą wykonywane roboty publiczne.   

Organizator robót publicznych, jeśli wykonuje zadania (w tym w ramach realizacji robót publicznych) ustawowe samorządu gminy, statutowe organizacji pozarządowych, spółek wodnych i ich związków, bez znamion prowadzenia działalności gospodarczej w aspekcie ekonomicznym wówczas nie będzie Beneficjentem pomocy publicznej oraz nie bedzie podlegał przepisom pomocy w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2004r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (tekst jednolity Dz.U. z 2016r. poz. 1808 ze zm.). Pomoc publiczna dotyczy bowiem podmiotu, o ile powiązana jest z prowadzeniem przez niego działalności gospodarczej. 
         Organizator robót publicznych lub wskazany przez niego Pracodawca będący beneficjentem pomocy w rozumieniu w/w ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej do wniosku  o organizację robót publicznych dołącza informacje, zaświadczenia lub oświadczenia w zakresie, o którym mowa w art.37 ust.1 i 2 tej ustawy.


Co do zasady pod względem podmiotowym: powiat, gminy jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego, organizacje pozarządowe, spółki i ich związki, mogą być uznane za beneficjenta pomocy publicznej. Jednakże zgodnie z utrwaloną wykładnią wymienione jednostki mogą zostać uznane za takie podmioty, pod warunkiem wykonywania przez nich czynności prowadzenia działalności gospodarczej.

Zgodnie z przepisami prawa polskiego beneficjentem pomocy publicznej jest podmiot prowadzący działalność gospodarczą, w tym podmiot prowadzący działalność w zakresie rolnictwa lub rybołówstwa, bez względu na formę organizacyjno-prawną oraz sposób finansowania, który otrzymał pomoc publiczną.

Uwaga: W przypadku, gdy Organizator robót publicznych, wskaże Pracodawcę prowadzącego działalność gospodarczą bez względu na jego formę prawną, u którego będą wykonywane roboty publiczne oraz na podstawie zawartej umowy, będzie uzyskiwał refunfację części kosztów poniesionych na wynagrodzenia,nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne za skierowanych bezrobotnych - taki Pracodwca będzie beneficjentem pomocy, w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2004r.o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (teks jednolity Dz.U. z 2016r. poz. 1808 ze zm.)  i udzielona pomoc stanowić będzie pomoc de minimis.


Kto może zostać skierowany do pracy w ramach robót publicznych:  
        
         Roboty publiczne, mają zastosowanie dla bezrobotnych z ustalonym II profilem pomocy, w związku z czym bezrobotni  dla których ustalono profil pomocy II ( zgodnie z art. 33 ust. 2c ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, teks jednolity Dz.U. z 2017r, poz. 1065), mogą być kierowani na roboty publiczne.
 

Organizator robót publicznych składa wniosek o organizowanie robót publicznych do Powiatowego Urzędu Pracy  właściwego ze względu na miejsce wykonywania tych robót, wraz z dokumentami stanowiącymi załączniki do wniosku

Okres trwania robót publicznych oraz wysokość refundacji dla Organizatora/Pracodawcy:

Starosta zwraca organizatorowi robót publicznych
, który zatrudniał skierowanych bezrobotnych przez okres do 6 miesięcy, część kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne bezrobotnych, od refundowanego wynagrodzenia, w wysokości uprzednio uzgodnionej, nie przekraczającej jednak kwoty 50% przeciętnego wynagrodzenia i składek na ubezpieczenie społeczne od refundowanego wynagrodzenia.

Starosta może dokonywać zwrotu poniesionych przez organizatora robót publicznych kosztów z tytułu zatrudnienia na okres do 12 miesięcy, w wysokości uprzednio uzgodnionej, nieprzekraczającej jednak przeciętnego wynagrodzenia i składek na ubezpieczenia społeczne od refundowanego wynagrodzenia za każdego bezrobotnego, jeżeli refundacja obejmuje koszty poniesione za co drugi miesiąc zatrudnienia.    
  
Naruszenie warunków zawartej umowy w zakresie zatrudniania skierowanego bezrobotnego przez okres trwania robót publicznych, powoduje obowiązek zwrotu uzyskanych refundacji wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od całości uzyskanych refundacji od dnia otrzymania pierwzej refundacji, w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania Starosty.  
a)       W przypadku rozwiązania umowy o pracę przez skierowanego bezrobotnego, rozwiązania umowy o pracę ze skierowanym bezrobotnym, na podstawie art. 52 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 – Kodeksu  pracy (tzw. zwolnienia dyscyplinarnego)  lub  wygaśnięcia stosunku pracy skierowanego bezrobotnego ( śmierci pracownika art. 63[1] Kp,; śmierci pracodawcy art.63[2] Kp ; tymczasowego aresztowania pracownika , po upływie trzech miesięcy art.66 Kp.) - w trakcie okresu objętego refundacją robót publicznych albo przed upływem okresu,  dalszego zatrudnienia w oparciu o składany wniosek na roboty publiczne, po zakończeniu refundacji części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody, składki na ubezpieczenia społeczne, Starosta kieruje  na zwolnione stanowisko pracy innego bezrobotnego.
b)      W przypadku odmowy przyjęcia skierowanego bezrobotnego na zwolnione stanowisko pracy, Organizator-Pracodawca zwraca uzyskaną pomoc w całości wraz z odsetkami ustawowymi naliczonymi od dnia otrzymania pierwszej refundacji, w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania Starosty. Jedynie w przypadku braku możliwości skierowania bezrobotnego przez Urząd  Pracy  na zwolnione stanowisko pracy, Organizator-Pracodawca  nie zwraca uzyskanej pomocy za okres, w którym uprzednio skierowany bezrobotny pozostawał w zatrudnieniu.                              

 
Organizacja robót publicznych i rozliczenie refundacji:
  1. Organizator robót publicznych składa Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami do Powiatowego Urzędu pracy w Gostyninie.
  2. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku następuje  zawarcie umowy o zorganizowanie robót publicznych pomiędzy Starostą  a Organizatorem/Pracodawcą, która określa zobowiązania obu stron.
  3. Organizator/Pracodawca składa do Urzędu Pracy co miesiąc Wniosek o refundację kosztów zatrudnienia w ramach robót publicznych wraz z dokumentami wymienonymi we wniosku (wzór wniosku dołączany jest do Umowy oraz dostępny w siedzibie Urzędu lub na stronie internetowej www.pup-gostynin.pl).


Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy /tekst jednolity Dz.U. z 2017 poz.1065,
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 czerwca 2014r. w sprawie organizowania prac interwencyjnych i robót publicznych oraz jednorazowej refundacji kosztów z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne (Dz.U. z 2014r. Poz. 864). 

(dla beneficjentów pomocy publicznej)
-Ustawa z dnia 30 kwietnia 2004r.o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (teks jednolity Dz. U. z 2016r., 
  poz.1808).
-Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 1829).
-
Rozporządzenie Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o 
 funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z  24.12.2013).

Szczegółowych informacji udziela:

Specjalista ds. programów - stażysta 
Urszula Brandszteter
pok. nr 25 (II piętro)
tel.:
 24 269 71 75
fax: 24 269 71 79

e-mail: urszula@pup-gostynin.pl

 

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik Wniosek o organizowanie robót publicznych.doc Wniosek o organizowanie Robót Publicznych. 2017-06-09 10:42:50 Brandszteter Urszula
załącznik wniosek o refundację robót publicznych.doc Wniosek o miesięczną refundację na R.P. 2017-06-09 10:36:02 Brandszteter Urszula

Data utworzenia: 2011-02-09 09:12:47