oferty pracy informacje dla bezrobotnych informacje dla pracodawców
   
pomniejsz powiększ
niedowidzacy
   Menu Główne
   
   Dla bezrobotnych
   Dla pracodawców
   Linki

BIP - PUP Gostynin
Centralna Baza Ofert Pracy
EFS
roEFS
EURES
kraz
rejestr instytucji szkoleniowych kwalifikacje rejestracja akademia

powrót do strony głównej drukuj

2017-06-09 11:04:35

Zasady organizowania prac społecznie użytecznych


Prace społecznie użyteczne wykonywane przez "Osoby uprawnione".Organizatorem są gminy w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, organizacjach lub instytucjach statutowo zajmujących się pomocą charytatywną lub na rzecz społeczności lokalnej.

 

W myśl art. 2 ust. 1 pkt 23 a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2017 poz. 1065) PRACE SPOŁECZNIE UŻYTECZNEoznaczają prace wykonywane przez bezrobotnych bez prawa do zasiłku korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej oraz osoby uczestniczące w kontrakcie socjalnym, indywidualnym programie usamodzielniania , lokalnym programie pomocy społecznej lub indywidualnym programie zatrudnienia socjalnego, jeżeli podjęły uczestnictwo w tych formach w wyniku skierowania powiatowego urzędu pracy na podstawie art.50 ust.2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy , zwane dalej " osobami uprawnionymi ", o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej  z dnia 22 lipca 2011r. (Dz.U. Nr 155, poz.921) na skutek skierowania przez Starostę, organizowane przez gminę w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej, organizacjach lub instytucjach statutowo zajmujących się pomocą charytatywną lub na rzecz społeczności lokalnej.

Gmina sporządza do dnia 31 stycznia każdego roku roczny plan potrzeb w zakresie wykonywania prac społecznie użytecznych i przesyła go właściwemu miejscowo powiatowemu urzędowi pracy, a także właściwemu kierownikowi ośrodka pomocy społecznej. Plan określa w szczególności: rodzaje prac społecznie użytecznych, liczbę godzin wykonywania prac społecznie użytecznych, liczbę " osób uprawnionych" , do wykonywania prac społecznie użytecznych.

  1. Na wniosek gminy powiatowy urząd pracy z upoważnienia Starosty, może skierować bezrobotnego bez prawa do zasiłku korzystającego ze świadczeń z pomocy społecznej , zwanego dalej "osobą uprawnioną", do wykonywania prac społecznie użytecznych na terenie gminy, w której bezrobotny zamieszkuje lub przebywa, w wymiarze do 10 godzin w tygodniu, do 40 godzin w miesiącu;
  2. Do wykonywania prac społecznie użytecznych mogą być kierowane również osoby uczestniczące w kontrakcie socjalnym, indywidualnym programie usamodzielniania, lokalnym programie pomocy społecznej lub indywidualnym programie zatrudnienia socjalnego, jeżeli podjęły uczestnictwo w tych formach w wyniku skierowania powiatowego urzędu pracy na podstawie art. 50 ust. 2 Ustawy o promocji (…), który stanowi: „Bezrobotnym, o których mowa w art. 49 korzystającym ze świadczeń pomocy społecznej, powiatowy urząd pracy w okresie 6 miesięcy od dnia utraty prawa do zasiłku z powodu okresu jego pobierania; powinien przedstawić propozycję zatrudnienia, innej pracy zarobkowej, szkolenia, stażu, odbycia przygotowania zawodowego dorosłych, zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych, robót publicznych lub na wniosek ośrodka pomocy społecznej może skierować do uczestnictwa w kontrakcie socjalnym, indywidualnym programie usamodzielniania, lokalnym programie pomocy społecznej, o których mowa w przepisach o pomocy społecznej lub uczestnictwa w indywidualnym programie zatrudnienia socjalnego, o którym mowa w przepisach o zatrudnieniu socjalnym” , zwane dalej "osobami uprawnionymi".

"Osobie uprawnionej"  od 01.01.2017r. przysługuje świadczenie z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych - w wysokości nie niższej niż 8,10 zł za każdą godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych i podlega waloryzacji - od 01.06.2017r. świadczenie może być wyższe i ma być wypłacane wg obowiązującej stawki w okresie wykonywania prac społecznie użytecznych. Świadczenia przysługujące osobom uprawnionym są wypłacane przez organizatora w okresach miesięcznych z dołu. Świadczenie nie przysługuje za okres niewykonywania pracy, w tym za okres udokumentowanej niezdolności do pracy.   
         Organizator prac społecznie użytecznych składa wniosek o organizację do powiatowego urzedu pracy właściwego ze wzgledu na miejsce wykonywania tych prac.
Organizator prac społecznie użytecznych - gmina, składa wniosek o refundację ze środków Funduszu Pracy kwot wypłaconych osobom uprawnionym, zgodnie z zawartym porozumieniem - do powiatowego urzędu pracy właściwego ze względu na miejsce wykonywania tych prac.

Wykonywanie prac społecznie użytecznych odbywa się na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Starostą a gminą, na rzecz której prace społecznie użyteczne będą wykonywane. Na podstawie tego porozumienia Starosta zobowiązuje się do refundacji organizatorowi, który zorganizuje prace społecznie użyteczne, do 60 % kwoty minimalnego świadczenia wg stawki godz. na dzień zawierania porozumienia – wypłaconego skierowanym bezrobotnym, co obecnie stanowi kwotę 4,86 zł za godzinę (minimalna wysokość wynagrodzenia wynosi obecnie 8,10 zł za godzinę). Ponadto porozumienie przewiduje terminy i wysokość refundowanych z Funduszu Pracy kosztów świadczeń, obowiązek informowania powiatowego urzędu pracy o wypadkach wcześniejszego przerwania wykonywania prac społecznie użytecznych przez skierowaną "osobę uprawnioną" oraz obowiązek zwrotu wypłaconych kwot refundacji, w przypadku wykorzystania środków niezgodnie z porozumieniem.

Organizator prac społecznie użytecznych prowadzi ewidencję tych prac wykonywanych przez osoby uprawnione i ustala wysokość przysługujących im świadczeń, uwzględniając rodzaj i efekty wykonywania pracy.

Kierownik ośrodka pomocy społecznej na podstawie porozumienia, sporządza listę bezrobotnych bez prawa do zasiłku, korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej oraz listę osób (lit.b j/w), którzy mogą zostać skierowani do wykonywania prac społecznie użytecznych na terenie gminy i przesyła ją do właściwego powiatowego urzędu pracy.

Przy przydziale prac społecznie użytecznych uwzględnia się wiek "osoby uprawnionej", jej zdolność do wykonywania tych prac oraz, w miarę możliwości, posiadane kwalifikacje.

          Starosta , w celu ustalenia zdolności do wykonywania prac społecznie użytecznych, przed skierowaniem osoby uprawnionej do tych prac , może skierować ją na badania lekarskie , o których mowa w art.2 ust.3 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Podstawa prawna

- Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity:Dz.U. z 2017r. poz. 1065),
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 lipca 2011r. w sprawie organizowania prac społecznie użytecznych (Dz.U. Nr 155, poz. 921).
Szczegółowych informacji udziela:Specjalista ds. programów - stażysta 
Urszula Brandszteter
pok. nr 25 (II piętro)
tel.:
 24 269 71 75
fax: 24 269 71 79

e-mail: urszula@pup-gostynin.pl

 

 

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik WZÓR Ewidencja wykonywania PSU.docx Ewidencja wykonywania PSU 2017-06-09 11:13:47 Brandszteter Urszula
załącznik WZÓR Informacja o osiągniętym przychodzie.doc Infomacja o osiągniętym przychodzie 2017-06-09 11:11:03 Brandszteter Urszula
załącznik WZÓR wniosek+zasady PSU.doc Wniosek o organizację PSU. 2017-06-09 11:09:45 Brandszteter Urszula
załącznik PLAN potrzeb w zakresie PSU.doc PLAN potrzeb organizacji PSU 2016-02-12 07:49:56 Brandszteter Urszula
załącznik Wniosek o refundację psu.doc Wniosek o refundację PSU 2012-02-22 10:43:24 Brandszteter Urszula
załącznik Oświadczenia organizatora PSU i uczestnika PSU.doc Oświadczenia organizatora i uczestnika PSU 2012-02-22 10:42:13 Brandszteter Urszula
załącznik Wzór listy dla ośrodka pomocy społecznej.doc Wzór listy dla MOPS/GOPS 2012-02-22 10:40:52 Brandszteter Urszula

Data utworzenia: 2011-03-30 11:59:11