oferty pracy informacje dla bezrobotnych informacje dla pracodawców
   
pomniejsz powiększ
niedowidzacy
   Menu Główne
   
   Dla bezrobotnych
   Dla pracodawców
   Linki

BIP - PUP Gostynin
Centralna Baza Ofert Pracy
EFS
roEFS
EURES
kraz
rejestr instytucji szkoleniowych kwalifikacje rejestracja akademia

powrót do strony głównej drukuj

2017-11-20 12:22:49

Postanowienia ogólne


Warunki odbywania stażu określa art. 53 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2017 poz. 1065) oraz rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 sierpnia 2009r. w sprawie szczegółowych warunków odbywania stażu przez bezrobotnych (Dz. U. z 2009r. Nr 142, poz. 1160).

Staż - oznacza nabycie przez bezrobotnego umiejętności praktycznych do wykonywania pracy przez wykonywanie zadań w miejscu pracy bez nawiązania stosunku pracy z pracodawcą.

Na staż może zostać skierowana osoba z ustalonym II profilem pomocy.

Starosta może skierować bezrobotnych do odbycia stażu przez okres nieprzekraczający 6 miesięcy do pracodawcy, rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub pełnoletniej osoby fizycznej, zamieszkującej i prowadzącej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osobiście i na własny rachunek, działalność w zakresie produkcji roślinnej lub zwierzęcej, w tym ogrodniczej, sadowniczej, pszczelarskiej i rybnej, w pozostajacym w jej posiadaniu gospodarstwie rolnym obejmującym obszar użytków rolnych o powierzchni przekraczającej 2 ha przeliczeniowe lub prowadzącej dział specjalny produkcji rolnej, o którym mowa w ustawie z dnia 20 grudnia 1990r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 277).

Starosta może skierować do odbycia stażu na okres do 12 miesięcy bezrobotnych, którzy nie ukończyli 30 roku życia.

* u organizatora stażu, który jest pracodawcą, staż mogą odbywać jednocześnie bezrobotni w liczbie nie przekraczającej liczby pracowników zatrudnionych u organizatora w dniu składania wniosku w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy,
*  u organizatora stażu, który nie jest pracodawcą, staż może odbywać jednocześnie jeden bezrobotny,
* bezrobotny nie może odbywać ponownie stażu u tego samego organizatora na tym samym stanowisku pracy, na którym wcześniej odbywał staż, przygotowanie zawodowe w miejscu pracy lub przygotowanie zawodowe dorosłych.

Staż u pracodawcy realizowany jest według programu, który powinien określać:

 • nazwę zawodu lub specjalności, której program dotyczy;
 • zakres zadań wykonywanych przez bezrobotnych;
 • rodzaj uzyskanych kwalifikacji lub umiejętności zawodowych;
 • sposób potwierdzenia nabytych kwalifikacji lub umiejętności zawodowych;
 • opiekuna osoby objętej programem stażu.

Osobie odbywającej staż przysługuje/ją:

 • stypendium w okresie odbywania stażu.
 • dni wolne w wymiarze 2 dni za każde 30 dni kalendarzowych odbywania stażu. Za dni wolne przysługuje stypendium. Za ostatni miesiąc odbywania stażu organizator jest obowiązany udzielić dni wolnych przed upływem terminu zakończenia stażu,
 • czas pracy bezrobotnego odbywającego staż nie może przekraczać 8 godzin na dobę i 40 godzin tygodniowo, a bezrobotnego będącego osobą niepełnosprawną zaliczoną do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo,
 • bezrobotny nie może odbywać stażu w niedzielę i święta, w porze nocnej, w systemie pracy zmianowej ani w godzinach nadliczbowych,
 • starosta może wyrazić zgodę na realizację stażu w niedzielę i święta, w porze nocnej lub systemie pracy zmianowej, o ile charakter pracy w danym zawodzie wymaga takiego rozkładu czasu pracy,
 • bezrobotnemu odbywającemu staż przysługuje prawo do okresów odpoczynku na zasadach przewidzianych dla pracowników, 
 • bezrobotnemu odbywającemu staż przysługuje prawo do równego traktowania na zasadach przewidzianych w przepisach rozdziału IIa w dziale pierwszym ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. - Kodeks Pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2016r., poz. 1666)

Osoba odbywająca staż zobowiązana jest do:

 • przestrzegania ustalonego przez organizatora rozkładu czasu pracy;
 • sumiennego i starannego wykonywania zadań objętych programem stażu oraz stosowania się do poleceń organizatora i opiekuna, o ile nie są one sprzeczne z prawem;
 • przestrzegania przepisów i zasad obowiązujących pracowników zatrudnionych w zakładzie pracy, w szczególności regulaminu pracy, tajemnicy służbowej, zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych;
 • sporządzania sprawozdania z przebiegu stażu zawierającego informacje o wykonywanych zadaniach oraz uzyskanych kwalifikacjach lub umiejętnościach zawodowych;
 • przedłożenia do Powiatowego Urzędu Pracy w Gostyninie uzyskanej od organizatora opinii zawierającej informacje o realizowanych zadaniachi umiejętnościach praktycznych pozyskanych w trakcie stażu wraz ze sprawozdaniem w terminie 7 dni od jej otrzymania;
 • poinformowania Powiatowego Urzędu Pracy w Gostyninie o wszelkich przeszkodach w odbywaniu stażu, a w szczególności o nie realizowaniu przez organizatora stażu warunków odbywania stażu;
 • zawiadomienia w ciąu 7 dni Powiatowego Urzędu Pracy w Gostyninie o podjęciu zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub pozarolniczej działalności oraz zaistnienia innych okoliczności powodujących utratę statusu bezrobotnego;
 • składania lub przesyłania Powiatowemu Urzędowi Pracy w Gostyninie pisemnego oświadczenia o przychodach pod rygorem odpowiedzialności karnej oraz innych dokumentów niezbędnych do ustalenia uprawnień do świadczeń przewidzianych w ustawiew terminie 7 dni od dnia uzyskania przychodów;
 • zawiadomienia Powiatowego Urzędu Pracy w Gostyninie o niezdolności do pracy w terminie 2 dni od dnia wystawienia zaświadczenia oraz dostarczenia tego zaświadczenia w terminie 7 dni od dnia jego wystawienia.       

KONSEKWENCJE PRZERWANIA STAŻU:
1. Osoba, która z własnej winy nie ukończyła stażu jest zobowiązana do zwrotu kosztów stażu (koszty badań lekarskich, koszty dojazdu), chyba że powodem nieukończenia było podjęcie zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej.
2. Osoba bezrobotna, która z własnej winy przerwie staż, bądź po skierowaniu nie podjęła stażu, zostanie pozbawiona statusu bezrobotnego na okres:

 • 120 dni w przypadku pierwszej odmowy;
 • 180 dni w przypadku drugiej odmowy;
 • 270 dni w pprzypadku trzeciej odmowy.

  3. Starosta na wniosek organizatora lub z urzędu, po zasięgnięciu opinii organizatora i wysłuchaniu bezrobotnego, może pozbawić bezrobotnego możliwości kontynuowania stażu, w przypadku:

 • nieusprawiedliwionej nieobecności podczas wiecej niż jednego dnia stażu,
 • naruszenia podstawowych obowiązków określonych w regulaminie pracy, w szczególności stawienia się do odbycia stażu w stanie wskazującym na spożycie alkoholu, narkotyków lub środków psychotropowych lub spożywania w miejscu pracy alkoholu, narkotyków lub środków psychotropowych,
 • usprawiedliwionej nieobecności uniemozliwiającej zrealizowanie programu stażu.

4. Nieusprawiedliowiona odmowa przyjęcia umowy o pracę przez bezrobotnego po zakończeniu stażu potraktowana zostanie jak odmowa przyjęcia propozycji odpowiedniego zatrudnienia i skutkowała będzie pozbawieniem  statusu bezrobotnego, zgodnie z art. 33 ust. 4 pkt 3 ustawy.Szczegółowych informacji udziela:


Specjalista ds. programów
Ilona Figiel
pok. nr 25 (II piętro)
tel.:
 24 269 71 76
fax: 24 269 71 79

e-mail: ilonaf@pup-gostynin.pl

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik wniosek o zorganizowanie stażu1.doc Wniosek o zorganizowanie stażu ze środków Funduszu Pracy 2017-07-21 14:19:48 Figiel Ilona
załącznik wniosek o zorganizowanie stażu dla osób bezrobotnych powyżej 30 r.ż. RPO WM.doc Wniosek o zorganizowanie stażu dla osób powyżej 30 r.ż. - RPO WM 2017-07-21 14:18:27 Figiel Ilona
załącznik sprawozdanie.doc Sprawozdanie 2017-06-07 11:27:12 Gostynin PUP
załącznik opinia.doc Opinia 2017-06-07 11:26:19 Gostynin PUP
załącznik lista obecności obowiązująca od 01.06.2015r.doc Lista obecności, wniosek o udzielenie dni wolnych ze środkow Funduszu Pracy 2017-06-07 11:25:25 Gostynin PUP
załącznik Lista obecności, wniosek o udzielenie dni wolnych RPO WM.doc Lista obecności, wniosek o udzielenie dni wolnych RPO WM 2017-06-07 11:25:00 Gostynin PUP
załącznik sprawozdanie RPO.doc Sprawozdanie RPO WM 2017-06-07 11:24:31 Gostynin PUP
załącznik opinia RPO.doc Opinia RPO WM 2017-06-07 11:23:35 Gostynin PUP
załącznik Sprawozdanie (PO WER).doc Sprawozdanie (PO WER) 2017-06-07 11:23:18 Gostynin PUP
załącznik Opinia (PO WER).doc Opinia (PO WER) 2017-06-07 11:22:57 Gostynin PUP
załącznik Wniosek o udzielenie dni wolnych PO WER.doc Wniosek o udzielenie dni wolnych PO WER 2017-06-07 11:22:04 Gostynin PUP
załącznik Lista obecności dla osób do 30 r.ż. - PO WER.doc Lista obecności PO WER 2017-06-07 11:21:37 Gostynin PUP
załącznik oswiadczenie dla rolnika.doc Oświadczenie dla rolnika 2017-06-07 11:21:16 Gostynin PUP

Data utworzenia: 2017-06-07 11:01:01