oferty pracy informacje dla bezrobotnych informacje dla pracodawców
   
pomniejsz powiększ
niedowidzacy
   Menu Główne
   
   Dla bezrobotnych
   Dla pracodawców
   Linki

BIP - PUP Gostynin
Centralna Baza Ofert Pracy
EFS
roEFS
EURES
kraz
rejestr instytucji szkoleniowych kwalifikacje rejestracja akademia

powrót do strony głównej drukuj

2009-04-16 13:50:37

EURES - Europejskie Służby ZatrudnieniaEURES
jest siecią współpracy publicznych służb zatrudnienia i ich partnerów na rynku pracy, wspierającą mobilność w dziedzinie zatrudnienia na poziomie międzynarodowym, w krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego czyli w krajach Unii Europejskiej oraz Norwegii, Islandii, Liechteinsteinie, a także w Szwajcarii.

Sieć EURES tworzą w praktyce przedstawiciele ministerstw właściwych ds. pracy, centralnych a także regionalnych i lokalnych urzędów pracy oraz związków zawodowych i organizacji pracodawców.

Sieć EURES została powołana przez Komisję Europejską, aby ułatwiać swobodny przepływ pracowników poprzez:

 • międzynarodowe pośrednictwo pracy,
 • informowanie na temat warunków życia i pracy w krajach członkowskich,
 • identyfikowanie i przeciwdziałanie przeszkodom w mobilności.

Usługi EURES są ogólnodostępne, bezpłatne i skierowane do osób poszukujących pracy, zainteresowanych wyjazdem do innego kraju w celach podjęcia pracy oraz do pracodawców, którzy chcą prowadzić rekrutację pracowników z zagranicy.

Nazwa EURES jest skrótem i powstała z angielskiej nazwy EURopean Employment Services, określającej Europejskie Służby Zatrudnienia.

EURES stwarza szczególne warunki do współpracy w regionach przygranicznych. W ramach EURES działa ponad 20 partnerstw transgranicznych EURES-T.

Kadra EURES

Realizacją zadań w ramach sieci EURES w poszczególnych krajach zajmują się doradcy EURES, których liczba w EOG wynosi około 900 osób. Doradcy EURES są wspomagani w realizacji zadań przez asystentów EURES.

Struktura organizacyjna EURES

Koordynacyjną rolę w ramach sieci EURES odgrywa Biuro Koordynacji EURES (EURESco), umiejscowione w Dyrekcji Generalnej ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Równości Szans w Komisji Europejskiej.

W sprawach dotyczących planowania strategicznego, rozwoju, promowania i nadzorowania sieci EURES Komisja Europejska jest wspomagana przez Grupę Strategiczną Wysokiego Szczebla EURES. W skład tej Grupy wchodzą szefowie publicznych służb zatrudnienia krajów członkowskich.

Koordynacją realizacji zadań EURES w poszczególnym kraju członkowskim zajmuje się Menedżer EURES. Platformą współpracy Menedżerów EURES oraz Komisji Europejskiej są spotkania Grupy Roboczej EURES. Odbywają się one kilka razy do roku a ich uczestnikami są przedstawiciele Komisji Europejskiej, Menadżerowie EURES oraz przedstawiciele związków zawodowych i organizacji pracodawców.

Europejski Portal Mobilności Zawodowej - www.eures.europa.eu

Sieć EURES wspiera specjalny portal internetowy Komisji Europejskiej http://www.eures.europa.eu/, który jest źródłem wiedzy na temat zagadnień związanych z poruszaniem się na europejskim rynku pracy.

Portal umożliwia osobom poszukującym pracy znalezienie zatrudnienia, a pracodawcom rekrutację pracowników. Użytkownicy portalu mogą skorzystać między innymi z:

 • bazy ofert pracy pracodawców zainteresowanych rekrutacją pracowników z zagranicy,
 • bazy CV osób zainteresowanych podjęciem zatrudnienia za granicą,
 • bazy informacyjnej o warunkach życia i pracy w krajach członkowskich.

Sieć EURES jest jedną z form realizacji prawa swobodnego przepływu pracowników w UE/EOG.

Z dniem 1 maja 2004 r. polskie Publiczne Służby Zatrudnienia stały się częścią sieci EURES - Europejskich Służb Zatrudnienia.

Usługi EURES są w pełni zintegrowane z usługami świadczonymi przez polskie urzędy pracy i obejmują:
 • doradztwo i pomoc poszukującym pracy w znalezieniu odpowiedniego zatrudnienia oraz pracodawcom w uzyskaniu pracowników o poszukiwanych kwalifikacjach zawodowych;
 • informowanie o warunkach życia i pracy oraz sytuacji na europejskich rynkach pracy, z uwzględnieniem występujących tam zawodów deficytowych i nadwyżkowych;
 • inicjowanie działań na rzecz przeciwdziałania i zwalczania przeszkód w mobilności na europejskim rynku pracy;
 • realizacja projektów międzynarodowych.

Usługi EURES w Polsce świadczone są przez Doradców EURES i Asystentów EURES z wojewódzkich urzędów pracy i Asystentów EURES z powiatowych urzędów pracy, natomiast koordynacja udziału polskich publicznych służb zatrudnienia w sieci EURES i rozwój usług EURES należy do Departamentu Rynku Pracy w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej.

Efektem działalności sieci EURES w Polsce jest m.in. organizacja międzynarodowych targów i giełd pracy, którym towarzyszą prezentacje na temat warunków życia i pracy w wybranych państwach UE/EOG oraz rozmowy kwalifikacyjne zagranicznych pracodawców z kandydatami z Polski.

Współpraca w ramach EURES zainicjowała szereg międzynarodowych projektów oraz inicjatyw.


Na mocy ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy usługi EURES świadczone są przez wszystkie wojewódzkie i powiatowe urzędy pracy w Polsce.

W ramach EURES polscy bezrobotni i poszukujący pracy mogą liczyć m.in. na:

 1. informacje o portalu EURES prowadzonym przez Komisję Europejską www.europa.eu.int/eures i krajowej stronie internetowej EURES http://www.eures.praca.gov.pl/
 2. informacje o możliwościach jakie daje portal internetowy EURES, takich jak:
  • baza ofert pracy w krajach EOG - codziennie można tam znaleźć kilkadziesiąt tysięcy ofert,
  • baza CV-Search, gdzie można on-line zamieścić swoje CV,
  • baza informacyjna o warunkach życia i pracy w krajach EOG,
  • baza informacyjna o sytuacji na rynkach pracy krajów EOG w podziale na regiony, zawody nadwyżkowe i deficytowe tam występujące oraz swobodzie przepływu pracowników i pozwoleniach na pracę w tych krajach,
  • informacje o możliwościach kształcenia,
  • wyszukiwarka doradców EURES z krajów EOG według krajów, regionów, znajomości języka obcego itp., w celu bezpośredniego z nimi kontaktu,
  • linki do stron internetowych wszystkich publicznych służb zatrudnienia krajów EOG,
  • linki do krajowych stron internetowych EURES krajów EOG,
 3. informacje o prowadzonych w ramach EURES rekrutacjach.

międzynarodowa strona EURES - http://www.europa.eu.int/eures
krajowa strona EURES - http://www.eures.praca.gov.pl/

Data utworzenia: 2009-04-16 13:50:37