oferty pracy informacje dla bezrobotnych informacje dla pracodawców
   
pomniejsz powiększ
niedowidzacy
   Menu Główne
   
   Dla bezrobotnych
   Dla pracodawców
   Linki

BIP - PUP Gostynin
Centralna Baza Ofert Pracy
EFS
roEFS
EURES
kraz
rejestr instytucji szkoleniowych kwalifikacje rejestracja akademia

powrót do strony głównej drukuj

2017-09-05 12:45:35

Wniosek o wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego


 

Refundacja ze środków Funduszu Pracy kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego.

 

Starosta Gostyniński, może ze środków Funduszu Pracy zrefundować:

 

 1. podmiotowi prowadzącemu działalność gospodarczą, lub
 2. niepublicznemu przedszkolu / niepublicznej szkole, lub
 3. producentowi rolnemu, lub
 4. żłobkom lub klubom dziecięcym wyposażenie lub doposażenie związane bezpośrednio ze sprawowaniem opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi lub prowadzeniem dla nich zajęć żłobkom lub klubom dziecięcym tworzonym i prowadzonym przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, o których mowa w przepisach o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3., lub
 5. podmiotowi świadczącemu usługi rehabilitacyjne wyposażenie lub doposażenie związane bezpośrednio ze świadczeniem usług rehabilitacyjnych dla dzieci niepełnosprawnych w miejscu zamieszkania, w tym usług mobilnych podmiotowi prowadzącemu działalność gospodarczą polegającą na świadczeniu usług rehabilitacyjnych  

Koszty wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanych bezrobotnych, skierowanych poszukujących pracy niepozostających w zatrudnieniu lub niewykonujących innej pracy zarobkowej opiekuna osoby niepełnosprawnej, z wyłączeniem opiekunów osoby niepełnosprawnej pobierających świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych, lub zasiłek dla opiekuna na podstawie przepisów o ustaleniu i wypłacie zasiłków  dla opiekunów, a w przypadku żłobka lub klubów dziecięcych oraz podmiotu świadczącego usługi rehabilitacyjne również dla skierowanego poszukującego pracy absolwenta, w wysokości określonej w umowie zawartej z w/w podmiotem, nie wyższej jednak niż 6-krotność przeciętnego wynagrodzenia.


Podmiot prowadzący działalność gospodarczą - to osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną - wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą.


Niepubliczne przedszkole / niepubliczna szkoła - to niepubliczne przedszkole / niepubliczna szkoła, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016r., poz. 1943 ze zm.).


Producent rolny - to osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, zamieszkująca lub mająca siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, będąca posiadaczem gospodarstwa rolnego w rozumieniu ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2016r. , poz. 617 i 1579 oraz z 2017r. poz. 624) lub prowadząca dział specjalny produkcji rolnej, o którym mowa w ustawie z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2016r., poz. 2032 z poźn. zm.) lub w ustawie z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2016r., poz. 1888 z poźn. zm.), zatrudniająca w okresie ostatnich 6 miesięcy, w każdym miesiącu, co najmniej jednego pracownika w pełnym wymiarze czasu pracy.

Żłobek lub klub dziecięcy- to żłobek lub klub dziecięcy tworzony i prowadzony przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, o których mowa w przepisach o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.

Podmiot świadczący usługi rehabilitacyjne- to związany bezpośrednio ze świadczeniem usług rehabilitacyjnych dla dzieci niepełnosprawnych w miejscu zamieszkania, w tym usług mobilnych podmiot prowadzący działalność gospodarczą polegającą na świadczeniu usług rehabilitacyjnych


Koszty wyposażenia - wyposażenie nowego stanowiska pracy w sprzęt lub środki potrzebne nowemu pracownikowi do wykonywania danej pracy, w tym środki niezbędne do zapewnienia zgodności stanowiska pracy z przepisami BHP oraz wymaganiami ergonomii.


Koszty doposażenia - doposażenie nowego pracownika w brakujący sprzęt lub środki potrzebne do wykonywania danej pracy, w tym brakujące środki niezbędne do zapewnienia zgodności stanowisk pracy z przepisami BHP oraz wymaganiami ergonomii.

Podstawowe warunki ubiegania się o refundację:

 1. Podmiot, w tym żłobek lub klub dziecięcy lub podmiot świadczący usługi rehabilitacyjne, szkoła, przedszkole, producent rolny zamierzający wyposażyć lub doposażyć stanowisko pracy dla skierowanego bezrobotnego, skierowanego opiekuna lub w przypadku żłobków lub klubów dziecięcych oraz podmiotu świadczącego usługi rehabilitacyjne również dla skierowanego poszukującego pracy absolwenta- może złożyć do Starosty Gostynińskiego właściwego ze względu na swoją siedzibę albo ze względu na miejsce wykonywania pracy przez skierowanego bezrobotnego, skierowanego opiekuna lub skierowanego poszukującego pracy absolwenta za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy w Gostyninie wniosek o refundację wraz z załącznikami, zgodnie z przyjętym w Powiatowym Urzędzie Pracy w Gostyninie wzorem wniosku.
 2. Wniosek można otrzymać w siedzibie PUP w Gostyninie, pok. 23 II piętro lub pobrać ze strony internetowej PUP.
 3. Do wniosku o refundację podmiot, przedszkole lub szkoładołączają oświadczenia o:
 • niezmniejszaniu wymiaru czasu pracy pracownika i nierozwiązaniu stosunku pracy z pracownikiem w drodze wypowiedzenia dokonanego przez podmiot, przedszkole lub szkołę albo na mocy porozumienia stron z przyczyn niedotyczących pracowników w okresie 6 miesięcybezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku oraz w okresie od dnia złożenia wniosku do dnia otrzymania refundacji;
 • prowadzeniu przez podmiot działalności gospodarczej, w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej, przez okres 6 miesięcybezpośrednio poprzedzających dzień  złożenia wniosku, przy czym do wskazanego okresu prowadzenia działalności gospodarczej nie wlicza się okresu zawieszenia działalności gospodarczej, a w przypadku przedszkola i szkoły- prowadzeniu działalności na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty przez okres 6 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku;
 • niezaleganiu w dniu złożenia wniosku z wypłacaniem wynagrodzeń pracownikom oraz z  opłacaniem należnych składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz Fundusz Emerytur Pomostowych; 
 • niezaleganiu w dniu złożenia wniosku z opłacaniem innych danin publicznych; 
 • nieposiadaniu w dniu złożenia wniosku nieuregulowanych w terminie zobowiązań  cywilnoprawnych; 
 • niekaralności w okresie 2 lat przed dniem złożenia wniosku za przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu, w rozumieniu ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. z 2016r., poz. 1137 z poźń. zm.) lub ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2016r., poz. 1541 oraz z 2017r. poz. 724 i 933).
 1. Do wniosku o refundację producent rolnydołącza:
 • oświadczenia, o których mowa w ust. 3 pkt. 3-6;
 • niezmniejszaniu wymiaru czasu pracy pracownika i nierozwiązaniu stosunku pracy z pracownikiem w drodze wypowiedzenia dokonanego przez producenta rolnego albo na mocy porozumienia stron z przyczyn niedotyczących pracowników w okresie 6 miesięcybezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku oraz w okresie od dnia złożenia wniosku do dnia otrzymania refundacji;
 • oświadczenie o posiadaniu gospodarstwa rolnego w rozumieniu przepisów o podatku rolnym lub prowadzeniu działu specjalnego produkcji rolnej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych lub przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych przez okres co najmniej 6 miesięcy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku;
 • dokumenty potwierdzające zatrudnienie w okresie 6m-cy bezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku, w każdym miesiącu, co najmniej 1 pracownika na podstawie stosunku pracy w pełnym wymiarze czasu pracy oraz dokumenty potwierdzające jego ubezpieczenie.
 1. Do wniosku o refundację żłobek lub klub dziecięcy lub podmiot świadczący usługi rehabilitacyjnedołącza:
 • oświadczenia, o których mowa w ust. 3 pkt. 3-6;
 • niezmniejszaniu wymiaru czasu pracy pracownika i nierozwiązaniu stosunku pracy z pracownikiem w drodze wypowiedzenia dokonanego przez żłobek lub klub dziecięcy lub podmiot świadczący usługi rehabilitacyjne albo na mocy porozumienia stron z przyczyn niedotyczących pracowników w okresie 6 miesięcybezpośrednio poprzedzających dzień złożenia wniosku oraz w okresie od dnia złożenia wniosku do dnia otrzymania refundacji.
 1. Podmiot, przedszkole, szkoła, producent rolny, żłobek lub klub dziecięcy lub podmiot świadczący usługi rehabilitacyjne, które ubiegają się o pomoc de minimis, do wniosku o refundację dołączają dodatkowo:
 • oświadczenie o pomocy de minimis, w zakresie, o którym mowa  w  37 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących  pomocy publicznej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1808 i 1948); 
 • informacje określone w przepisach wydanych na podstawie 37 ust. 2a ustawy z dnia 30 kwietnia 2004r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.
 1. O uwzględnieniu lub odmowie uwzględnienia wniosku Wnioskodawca powiadamiany jest pisemnie w postaci papierowej w terminie 30 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku wraz z załącznikami.
 2. W przypadku nieuwzględnienia wniosku, tj. jego negatywnego rozpatrzenia, wnioskodawcy nie przysługuje odwołanie.
 3. Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy następuje na podstawie cywilno-prawnej umowy zawartej pomiędzy Starostą, a Wnioskodawcą, określającej szczegółowe warunki udzielenia refundacji.
 4. W umowie o dofinansowanie wnioskodawca zobowiązuje się do zatrudnienia na wyposażonym lub doposażonym stanowisku pracy:
 • skierowanego bezrobotnego w pełnym wymiarze czasu pracy;
 • poszukującego pracy niepozostającego w zatrudnieniu lub niewykonującego innej pracy zarobkowej opiekuna osoby niepełnosprawnej co najmniej w połowie wymiaru czasu pracy;
 • skierowanego bezrobotnego, opiekuna lub poszukującego pracy absolwenta co najmniej w połowie wymiaru czasu pracy- w przypadku gdy wnioskodawcą jest żłobek, klub dziecięcy lub podmiot świadczący usługi rehabilitacyjne.
 1. Kwota refundacji jest proporcjonalna do wymiaru czasu pracy skierowanego bezrobotnego, skierowanego opiekuna lub skierowanego poszukującego pracy absolwenta.
 2. Formami zabezpieczającymi zwrotu refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy może być poręczenie, weksel z poręczeniem wekslowym (avalem), gwarancja bankowa, zastaw na prawach lub rzeczach, blokada  środków zgromadzonych na rachunku bankowym albo akt notarialny o poddaniu się egzekucji przez dłużnika.  

 

 

Szczegółowych informacji dotyczących złożenia wniosku oraz innych niezbędnych do jego rozpatrzenia dokumentów udzielają:

 

Specjalista ds. programów 
Joanna Tyszkiewicz
pok. nr 23 (II piętro)
tel.: 24 269 71 73
fax: 24 269 71 79

e-mail: asiak@pup-gostynin.pl
Specjalista ds. programów 
Sylwia Syska
pok. nr 23 (II piętro)
tel.: 24 269 71 73
fax: 24 269 71 79
e-mail: sylwiak@pup-gostynin.pl

Załączniki

Typ Nazwa Komentarz Data Dodał
załącznik wniosek Podmiotu o refundację z Funduszu Pracy kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy.doc Wniosek o refundację z Funduszu Pracy kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy (Podmiot) 2017-09-04 10:59:59 Syska Sylwia
załącznik wniosek Producenta rolnego o refundacje kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy.doc Wniosek o refundację z Funduszu Pracy kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy (Producent rolny) 2017-09-04 10:59:08 Syska Sylwia
załącznik wniosek Niepublicznego przedszkola, Niepublicznej szkoły o refundację z Funduszu Pracy kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy.docx Wniosek o refundację z Funduszu Pracy kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy (Niepubliczne przedszkole lub niepubliczna szkoła) 2017-09-04 10:57:50 Syska Sylwia
załącznik wniosek Żłobka lub klubu dziecięcego, podmiotu świadczącego usługi rehabilitacyjne o refundację z FP kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy.odt Wniosek o refundację z Funduszu Pracy kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy (Żłobek lub klub dziecięcy, Podmiot świadczący usługi rehabilitacyjne) 2017-09-04 10:55:20 Syska Sylwia
załącznik Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu sie o pomoc de minimis.xls Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (Podmiot, Niepubliczne przedszkole lub szkoła) 2017-03-20 11:32:04 Tyszkiewicz Joanna
załącznik OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE załącznik do wniosku.docx Oświadczenie majątkowe 2017-03-20 11:15:53 Tyszkiewicz Joanna

Data utworzenia: 2017-01-02 10:33:10